fbpx

Wkrótce nowy kierunek - zarezerwuj miejsce w grupie

Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Pedagogika specjalna

Planowane rozpoczęcie: 24 września 2022.

Studia podyplomowe z zakresu edukacji włączającej i integracyjnej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają przygotować pedagoga-specjalistę do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje

do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie edukacji włączającej w przedszkolach i szkołach podstawowych (oddziały zerowe), przedszkolach integracyjnych, szkołach integracyjnych (oddziały zerowe), specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Absolwent posiada również kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga wspomagającego w przedszkolach i szkołach integracyjnych lub placówkach z oddziałami integracyjnymi, jak również do pracy w charakterze pedagoga wspomagającego lub specjalisty - konsultanta w szkołach i przedszkolach, pracujących według koncepcji edukacji włączającej. Ukończenie studiów pozwala również na prowadzenie w placówkach oświatowych zajęć z zakresu rewalidacji oraz zespołów korekcyjno-kompensacyjnych.

Przygotowanie zawodowe uprawnia absolwenta do prowadzenia i organizowania różnego rodzaju form pomocy pedagogicznej dziecku z niepełnosprawnością i jego rodzinie (w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, centrach pomocy rodzinie, miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej), jak również do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego – doradcy – konsultanta w instytucjach opieki i wychowania, w ośrodkach terapeutycznych i rehabilitacyjnych, ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju, w fundacjach i organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach katolickich na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowychi kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Szczegóły dotyczące kierunku, w tym program studiów zostaną opublikowane w najbliższym czasie.

Zarezerwuj miejsce w grupie wypełniając krótki formularz poniżej.

Formularz rezerwacyjny

Administratorem przekazywanych nam danych jest Pani Grażyna Strączek prowadząca Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji, dane są przetwarzane zgodnie z zapisami w polityce prywatności.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji do celów związanych z realizacją usługi edukacyjnej.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com