Tak
Nietaknie
139
1410
FCEPTE - level 3innebrak
TAKNIE
TAKNIE
Moduł II
TAKNIE
TAKNIE
TAKNIE
TAKNIE
TAKNIE
TAKNIE
TAKNIE
w Krakowie w Warszawie w Bydgoszczy we Włocławku w Rzeszowie

1 kurs kwalifikacyjny obejmował treści znajdujące się w programie ww. studiów (obowiązuje przedstawienie świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego)


Ochrona danych osobowych i regulamin

Zgłaszam swoją kandydaturę na studia podyplomowe oraz przyjmuję do wiadomości poniższe warunki:

  • Opłata wpisowa jest bezzwrotna
  • Studia są płatne i znam warunki i wysokość opłat na studiach podyplomowych
  • Kierunek studiów zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia odpowiedniej liczby studentów. W przeciwnym wypadku opłata wpisowa zostanie zwrócona.

W związku z art. 23 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji. Potwierdzam prawdziwość wyżej wymienionych danych oraz oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem, zasadami rekrutacji, warunkami ukończenia studiów podyplomowych oraz zasadami odpłatności za studia podyplomowe i zobowiązuję się do ich przestrzegania.