Tak
Nietaknie
139
1410
FCEPTE - level 3innebrak
TAKNIE
TAKNIE
Moduł II
TAKNIE
TAKNIE
TAKNIE
TAKNIE
TAKNIE
TAKNIE
TAKNIE
w Krakowie w Warszawie w Bydgoszczy we Włocławku w Rzeszowie

1 kurs kwalifikacyjny obejmował treści znajdujące się w programie ww. studiów (obowiązuje przedstawienie świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego)


Ochrona danych osobowych i regulamin

Regulamin organizacji studiów podyplomowych

Zgłaszam swoją kandydaturę na studia podyplomowe oraz przyjmuję do wiadomości poniższe warunki:

  • Opłata wpisowa jest bezzwrotna
  • Studia są płatne i znam warunki i wysokość opłat na studiach podyplomowych
  • Kierunek studiów zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia odpowiedniej liczby studentów. W przeciwnym wypadku opłata wpisowa zostanie zwrócona.

* Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji do celów związanych z realizacją studiów podyplomowych oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b przekazanie ich uczelni wyższej będącej współorganizatorem studiów podyplomowych. Potwierdzam prawdziwość wyżej wymienionych danych oraz oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem, zasadami rekrutacji, warunkami ukończenia studiów podyplomowych oraz zasadami odpłatności za studia podyplomowe i zobowiązuję się do ich przestrzegania.