Tak
Nie
taknie

deklaruję wpłatę 20 zł jako warunek rejestracjijestem uczestnikiem/absolwentem SP KIRE Wychowanie do życia w rodzinie i jestem zwolniony z opłatyjestem wykładowcą KIRE i jestem zwolniony z opłatyjestem pracownikiem dydaktycznych Akademii Ingatianumi i jestem zwolniony z opłaty

1 kurs kwalifikacyjny obejmował treści znajdujące się w programie ww. studiów (obowiązuje przedstawienie świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego)


Ochrona danych osobowych i regulamin

Regulamin organizacji form doskonalenia zawodowego przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

* Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji do celów związanych z realizacją szkolenia. Potwierdzam prawdziwość wyżej wymienionych danych oraz oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem, zasadami rekrutacji, warunkami ukończenia szkolenia.