fbpx

CZĘŚĆ I - OBRADY PLENARNE

prof. zw. dr hab. Józef Marecki - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Marecki

Profesor belwederski, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2017) oraz Brązowym Medalem Jana Pawła II za zasługi dla Archidiecezji Krakowskiej.
Kierownik Katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, członek Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki przy Ministrze Nauki u Szkolnictwa Wyższego oraz członek Rady ds. Nagród Prezesa Rady Ministrów.

Specjalista z zakresu archiwistyki i historii najnowszej. Zajmuje się problematyką związaną z szeroko rozumianym krajobrazem kulturowym Europy. Szczególnie bliskie są mu heraldyka, numizmatyka oraz weksylologia, falerystyka i symbolika chrześcijańska. Należy do wielu towarzystw naukowych w Polsce i za granicą.

 

 dr Marek Chamot, prof. WSG - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

 chamot

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Profesor uczelniany Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Kierownik Zakładu Humanistyki Współczesnej przy Katedrze Przemysłów Kreatywnych WSG. Dyrektor Centrum Kultury Medialnej Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej WSG.

Wieloletni nauczyciel oraz wicedyrektor I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy.

W swojej pracy naukowo - badawczej zajmuje się m.in. dziedzictwem kulturowym Pomorza i Kujaw, tożsamością kulturową regionu bydgoskiego, tożsamością narodową w XIX i XX wieku oraz przemysłami kulturowymi.

 

 dr hab. Roman Dorczak - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 Dorczak

Doktor habilitowany w zakresie nauk psychologicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Kierownik Zakładu Społecznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2010 - 2016 Zastępca Dyrektora Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendysta Farmington Institute w Manchester-Harris College, University of Oxford.

 

W latach 2008-2012 Kierownik Studium Pedagogicznego PWSZ w Oświęcimiu.

Współpracuje od lat z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) współorganizując wraz ze stowarzyszeniem wiele konferencji i kongresów poświęconych sprawom zarządzania w edukacji.

Do najważniejszych obszarów pracy naukowej należą: kultura organizacyjna instytucji edukacyjnych i jej transformacja, przywództwo edukacyjne, psychologiczne aspekty zarządzania w organizacjach publicznych, rozwój indywidualny w kontekście organizacji, współpraca instytucji edukacyjnych z innymi instytucjami służb publicznych oraz ewaluacja w edukacji.

 

dr Krzysztof Gerc - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr Gerc

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o zarządzaniu, specjalizacja psychologia zarządzania. 

Adiunkt w Zakładzie Psychologii Rozwoju i Zdrowia Instytutu Psychologii Stosowanej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Skawinie.

Wieloletni psycholog w Zespole Placówek Oświatowych przy Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Radziszowie.

Zajmuje się naukowo zagadnieniami rozwoju psychicznego osób niepełnosprawnych w biegu ich życia oraz problematyką wspierania rozwoju dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych ujawniających deficyty rozwojowe.

 

dr Krzysztof Nowakowski - Akademia Ignatianum w Krakowie

portrait

Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, magister psychologii oraz socjologii. Adiunkt Katedry Psychopatologii i Psychoprofilaktyki Akademii Ignatianum w Krakowie. Wieloletni pracownik na stanowisku psychologa w krakowskich gimnazjach, domu dziecka oraz placówce socjalizacyjnej dla dziewcząt z trudnościami wychowawczymi. Uzyskał stopień nauczyciela mianowanego.

W swojej pracy naukowej zajmuje się zagadnieniem inteligencji emocjonalnej w kontekście psychologii sądowej, czynników ryzyka i czynników ochronnych zachowań antyspołecznych i nieprzystosowania społecznego.

 

dr Aleksandra Aszkiełowicz - Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Brzegu

Aszkiełowicz

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Nauczyciel akademicki, Prorektor ds. ogólnych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu. Pracuje jako pedagog i doradca rodzinny w poradni rodzinnej. Prowadzi terapię indywidualną oraz zajęcia warsztatowe.

 
W swojej pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami z zakresu familologii, gamologii, poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego. Główny obszar badań to czynniki warunkujące poczucie szczęścia w małżeństwie, który sytuuje w metodologii badań biograficznych/narracyjnych. 

 

CZĘŚĆ II - DYSKUSJE PANELOWE

dr hab. Mariusz Ozimek, prof. AWF - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej. Profesor uczelniany Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Prorektor ds. Sportu i Studiów Niestacjonarnych WFiS AWF w Krakowie oraz Kierownik Zakładu Lekkiej Atletyki. W swojej pracy badawczej zajmuje się m.in. wychowaniem fizycznym w szkole jak i aktywnością uczniów poza obowiązkami lekcyjnymi.

 

dr hab. Lucyna Rotter - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w dziedzinie historii. Adiunkt Katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej z nominacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołana do Komisji Historycznej PAN w Katowicach. Zajmuje się dziedzictwem kulturowym ze szczególnym uwzględnieniem symboliki w kulturze europejskiej. Prowadzi badania z zakresu nauk pomocniczych historii  oraz semiologii ubioru. Propagatorka poznawania symbolicznego języka kultury, historii i sztuk.

 

dr Paweł Ochwat - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Doktor nauk o kulturze fizycznej. Adiunkt Zakładu Teorii i Metodyki WF w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Nauczyciel wychowania fizycznego w Publicznym Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. Menedżer sportu i specjalista z zakresu organizacji i zarządzania w kulturze fizycznej. Autor publikacji z zakresu dyscypliny i kontroli klasy szkolnej, agresji i przemocy wśród młodzieży szkolnej, agresji elektronicznej, oraz wykorzystania zjawiska humoru w procesie edukacji.

 

dr Izabela Zaborowska - Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki. Rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przez 28 lat nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim, twórca pierwszej w województwie świętokrzyskim klasy terapeutycznej dla uczniów dyslektycznych. Od 2001 roku współpracuje z uczelniami wyższymi, m.in. z Uniwersytetem im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Prowadzi Gabinet Terapii Pedagogicznej. 

 

mgr Urszula Dudzik

Magister pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej, wieloletni nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 w Krakowie, pedagog Zespołu Terapii Pedagogicznej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 3 w Krakowie. Współautorka podręczników, opracowań i przewodników metodycznych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej.

 

mgr Aneta Kozak - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Doktorantka Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Magister Oligofrenopedagogiki. Wieloletni pedagog szkolny w XI Liceum Ogólnokształcącym oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Krakowie, od kilku lat nauczyciel SOSW Nr 2. Od 10 lat kierownik Szkoły Letniej UJ "Poławiacze Pereł" organizowanej przez Wszechnicę UJ dla licealistów z Polski.

 

 

10latKIREwww

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki. Rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przez 28 lat nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim, twórca pierwszej w województwie świętokrzyskim klasy terapeutycznej dla uczniów dyslektycznych. Od 2001 roku współpracuje z uczelniami wyższymi, m.in. z Uniwersytetem im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Prowadzi Gabinet Terapii Pedagogicznej.