fbpx

Edukacja globalna w szkolnych programach nauczania - moduł I

Projekt 355/2016-2017/M realizowany w  szkołach zgodnie z założeniami "Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020"

Czym jest edukacja globalna?  

Edukacja globalna to działania edukacyjne i informacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa mające na celu wyjaśnienie, na czym polegają problemy rozwoju współczesnego świata oraz jakie czynniki i w jaki sposób kształtują międzynarodowy rozwój. Edukacja globalna  przybliża sytuację w krajach rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, pomaga zrozumieć  globalne współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową. Powinna ona również pobudzać do krytycznej i świadomej refleksji nad własnym stylem życia i codziennymi wyborami, które w kontekście globalnym wywierają pozytywny bądź negatywny wpływ na jakość życia ludzi w innych krajach. W rezultacie edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem na świecie i włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy.

(żródło: http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polska_pomoc/edukacja_globalna)

Definicja edukacji globalnej

Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Jej głównym celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności rozumiemy wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

(definicja wypracowana została w ramach procesu międzysektorowego  - serii pięciu spotkań przedstawicieli NGO, ministerstw, uczelni, instytucji edukacyjnych, które odbyły się w latach 2010-2011) na temat edukacji globalnej w Polsce)

Zadaniem edukacji globalnej jest wyjaśnianie globalnych współzależności, przyczyn problemów współczesnego świata i wyzwań z tym związanych. Edukacja globalna ma przybliżać społeczeństwu zagadnienia dotyczące sytuacji uboższych krajów, jak również pokazywać wzajemne zależności między Polakami a mieszkańcami krajów rozwijających się. Edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem oraz włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy.

Do aktualnych wyzwań globalnych zaliczyć można m.in.:

 • zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie,
 • poprawa jakości życia w krajach Globalnego Południa,
 • ochronę praw człowieka,
 • zapewnienie zrównoważonego rozwoju,
 • budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami Globalnej Północy i Globalnego Południa.

Szczególnie istotne w edukacji globalnej jest:

 • tłumaczenie przyczyn i konsekwencji opisywanych zjawisk,
 • przedstawianie perspektywy Globalnego Południa,
 • rozumienie świata jako złożonego i dynamicznie zmieniającego się systemu,
 • kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę postaw,
 • ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę.

Szkoły, które zgłosiły swój udział to:

 • Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach.
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Krakowie
 • Szkoła Podstawowa nr 24 Zespół Szkół Nr 1 w Bochni
 • Publiczne Gimnazjum im. Królowej Apostołów przy Zespole Szkół Pallotyńskich
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnowie Szkoła Podstawowa nr 88 w Krakowie
 • Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych w Tarnowie
 • Publiczne Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach.
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. W. Pallottiego przy Zespole Szkół Pallotyńskich w Krakowie
 • Szkoła Podstawowa Zakliczynie przy Zespole Szkół w Zakliczynie.

Zapraszamy na oficjalną stronę projektu:

http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/pl/o-projekcie

logo polska pomoc      logo ore

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP 2016-2017