fbpx

Adresat

Wszyscy chętni do uzyskania powszechnie uznawanego certyfikatu językowego TELC.

Czym jest telc?

Egzaminy TELC organizowane przez telc GmbH we Frankfurcie nad Menem sprawdzają znajomość języka uwzględniając różne poziomy zaawansowania. Obecnie obejmują 10 języków.
Podczas egzaminu szczególnie nacisk położony jest na umiejętności komunikowania się, a zakres egzaminacyjny zagadnień obejmuje podstawowe dziedziny życia.

Egzaminy TELC zostały opracowane na podstawie skali poziomów biegłości językowej ujętej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework) Rady Europy A1-B2. Dodatkowo z języka angielskiego i niemieckiego egzamin można zdawać na poziomie C1.

Korzyści

  • Uznawalność – certyfikat telc jest powszechnie uznawany. Jego posiadanie daje możliwość podjęcia pracy, m.in. w zawodzie nauczyciela. Regulują to odpowiednie przepisy (Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli: załączniki do rozporządzenia) a certyfikat telc znajduje się w wykazie certyfikatów wskazanych w tym rozporządzeniu jako potwierdzający kwalifikacje do nauczania języków obcych (dla podstawowej znajomości języka punkty: 1.1i), 1.2c), 1.3c), 1.4d), 1.5d), dla zaawansowanej znajomości języka: 2.1j), 2.2e), dla biegłej znajomości języka: 3.1i), 3.2f)). Link do rozporządzenia
  • Zwolnienie z lektoratu - certyfikat telc zwalnia z egzaminu końcowego oraz lektoratów na wielu polskich uczelniach
  • Erasmus - dzięki posiadaniu certyfikatu telc możesz otrzymać dodatkowe punkty podczas rekrutacji do programów typu Erasmus
  • Służba cywilna - egzaminy TELC spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej

Egzaminatorzy

Certyfikowana kadra lektorów i nauczycieli akademickich.

Przebieg egzaminu

Egzamin składa się z czterech modułów:

  1. Czytanie – sprawdza umiejętność zrozumienia ogólnego sensu tekstów, które należy przeczytać oraz tekstów, które należy wysłuchać.
  2. Słuchanie – weryfikuje umiejętność rozumienia mowy.
  3. Pisanie – sprawdza umiejętność tworzenia krótkich form tekstowych, np. listu
  4. Mówienie - część ustna egzaminu TELC składa się z trzech zadań, które weryfikują swobodę wypowiedzi i umiejętności językowe.

Egzamin Ustny i Egzamin Pisemny odbywają się w tym samym dniu.

Szczegółowy harmonogram egzaminów przesyłany jest indywidualnie, po zebraniu odpowiedniej ilości osób.