Grupa Balinta + Walidacja

2800 zł + 1900 zł (w pakiecie taniej)

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób zainteresowanych

Grupa Balinta

Adresat

Psychologowie, pedagodzy, pracownicy socjalni zainteresowani pracą systemową w ramach leczenia środowiskowego i/ lub skupieni na pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami w formach pomocy i wsparcia.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Grupa Balinta zawiera w sobie elementy superwizji relacji z klientem/pacjentem oraz opiera się na doświadczaniu własnym. Dzięki uczestnictwu w grupie można wzbogacić i rozwinąć swój warsztat pracy zarówno w związku z poszerzeniem wiedzy o problematyce pacjenta, jak również poprzez zwiększenie wiedzy o sobie jako osobie pomagającej. Możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami z punktu widzenia przeżywanych emocji pozwala m.in. na odbarczenie się w sytuacjach trudnych, uzyskanie wparcia innych, zrozumienie pojawiających się emocji i stanów zarówno ze strony terapeuty jak i klienta/pacjenta. Wszystkie te elementy pozwalają na oferowanie adekwatnej pomocy, rozwijanie swoich kompetencji terapeutycznych jak również wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa u terapeuty i pacjenta oraz rozwijanie sposobów radzenia sobie ze stresem i obciążeniem emocjonalnym związanym z pracą pomocową.

Treści

Podczas spotkań pracuje się na materiale wniesionym przez uczestników. Uczestnicy grupy w sposób dobrowolny, przedstawiają przypadki z pracy pomocowej będące dla nich szczególnie trudne i obciążające. Celem uczestnictwa w grupie Balinta jest zrozumienie i refleksja nad relacją terapeutyczną pojawiąjącą się w pracy pomocowej. Uczestnicy szkolenia poprzez przedstawienie w grupie, swojej relacji z klientem/pacjentem mogą nie tylko poszerzyć swoje rozumienie problemu osoby, której pomagają ale doświadczyć roli relacji w procesie pomocy i zdrowienia. Celem spotkań jest również pomoc i wsparcie w trudnych i obciążających sytuacjach pojawiających się w pracy pomocowej. Poprzez uczestnictwo w grupie można uzyskać wsparcie i możliwość przyjrzenia się własnym emocjom
i stanom podczas pracy.

Prowadzący

mgr Karina Pochaba – psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Całościowego Kursu Psychoterapii w nurcie systemowo-psychodynamicznym. Pracuję łącząc podejście psychodynamiczne z systemowym, dopasowując je do osobistych potrzeb pacjenta, osobowości i problemu. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych i nastolatków oraz terapię rodzin.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach klinicznych i terapeutycznych m.in. na Oddziale Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży oraz Zespole Leczenia Środowiskowego w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych w Zakładzie Psychoterapii oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Na co dzień współpracuje z Kliniką Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Kierownik Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży pierwszej referencyjności. W pracy psychoterapeutycznej skupia się nie tylko na kontakcie indywidulanym, ale również uwzględnieniu systemu w którym funkcjonuje pacjent, w tym roli pracy środowiskowej i instytucji pomocowych zaangażowanych w pomoc pacjentowi.

Swoją pracę poddaje stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów (w trybie indywidualnym i grupowym). Rozwój zawodowy kontynuuje biorąc udział w kursach, konferencjach i warsztatach. W pracy kieruje się najwyższymi standardami etyki zawodowej.

Harmonogram spotkań (50 godz. dydaktycznych)

 • 24.05.2024 (piątek)
 • 25.05.2024 (sobota)
 • 8.06.2024 (sobota)
 • 14.06.2024 (piątek)
 • 15.06.2024 (sobota)

Forma

Zajęcia warsztatowe

Walidacja

Adresat

Osoby posiadające co najmniej wykształcenie wyższe (ukończone studia I stopnia) z obszaru dziedzin: nauk społecznych lub nauk medycznych, lub nauk o zdrowiu; co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy z rodziną lub z dziećmi i młodzieżą; mieć odbyte szkolenie treningowe mające na celu rozwój osobisty i budowanie świadomości własnych zasobów w kontekście pracy z innymi w wymiarze co najmniej 50 godzin w jednym z następujących typów szkoleń lub treningów:

 • grupa Balinta (zobacz w ofercie)
  50 godz. z możliwością walidacji,
 • grupa Balinta
  30 godz. bez możliwości walidacji, z możliwością uzupełnienia 20 godzin, co łącznie da możliwość spełnienia ww. walidacji
 • trening interpersonalny,
 • praca z genogramem (zobacz w ofercie)

Opis

Terapeuta środowiskowy to osoba posiadająca kwalifikację „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży”. Osoba posiadająca tę kwalifikację jest przygotowana do realizacji zadań związanych z modelem środowiskowej opieki psychiatrycznej, w którym oprócz oddziaływania na indywidualne (biologiczne i psychologiczne) funkcjonowanie pacjenta, duże znaczenie ma wzmocnienie jego zasobów środowiskowych i oparcia społecznego. Jego zadaniem jest  uczestniczenie we wczesnym rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży np. w ramach wielospecjalistycznego zespołu. współpraca z rodziną i środowiskiem wychowawczym we wspomaganiu rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży. Koordynuje opiekę i dostęp do różnorodnych placówek zajmujących się wsparciem dzieci i młodzieży. Powadzi ocenę jej postępów oraz wybór odpowiednich oddziaływań medycznych i psychospołecznych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Statystyki wskazują, że około 10% populacji dzieci i młodzieży boryka się z problemami zdrowia psychicznego, które wymagają profesjonalnego i szybkiego wsparcia psychologicznego lub psychiatrycznego. Ambulatoryjna opieka psychiatryczna w aktualnym systemie jest udzielana zaledwie 1,4% z tej grupy. Publiczny system opieki zdrowotnej nie radzi sobie zatem z zapotrzebowaniem na pomoc wśród dzieci i młodzieży. Z badań, na które powołują się autorzy kwalifikacji, wynika że większość zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży wynika nie tylko z czynników endogennych. Niezwykle istotny jest także wpływ środowiska i relacji społecznych w najbliższym środowisku dziecka. Niestety niepełnoletni nie mają możliwości decydowania za siebie ze względów prawnych. Zależność od wspólnoty rodzinnej i więzi emocjonalnej z rodzicami lub innymi dorosłymi opiekunami prawnymi, wymaga zatem powstawania nowych form dotarcia do dzieci i młodzieży w okresie ich rozwoju.

Certyfikat:

Uczestnik, który zakończył proces walidacji pozytywnie, otrzymuje certyfikat zgodnie z wymogami zwartymi w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (MP. 2018 POZ.1279).

Walidacja – ocena kompetencji

Warunkiem przystąpienia do walidacji jest złożenie dokumentacji zgodnej z REGULAMINEM REKRUTACJI.

Kandydaci spełniający warunki przyjęcia wysyłają zgłoszenie za pomocą witryny internetowej https://kire.pl/, na której wypełniają FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY oraz dostarczają dokumenty (najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem walidacji):

 1. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych nauk społecznych lub nauk medycznych, lub nauk o zdrowiu, potwierdzone za zgodność z oryginałem
 2. Zaświadczenie potwierdzające co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z rodziną lub z dziećmi i młodzieżą
 3. Zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia treningowego mającego na celu rozwój osobisty i budowanie świadomości własnych zasobów w kontekście pracy z innymi w wymiarze co najmniej 50 godzin w jednym z następujących typów szkoleń lub treningów: a) grupy Balinta, b) trening interpersonalny, c) praca z genogramem
 4. Opisy przypadków odnoszących się do pracy z co najmniej 3 pacjentami niepełnoletnimi, warto skorzystać z:Formularza opisu przypadku (PDF)
  Formularza opisu przypadku (DOCX)

Proces oceny kompetencji składa się z trzech etapów:

 1. Standaryzowany test wiedzy
 2. Analiza dowodów i deklaracji (za pomocą opisu przypadków odnoszących się do pracy z co najmniej trzema pacjentami niepełnoletnimi)
 3. Rozmowa z kandydatem na temat dostarczonych przez kandydata opisów przypadków – jako metoda uzupełniająca analizę dowodów, o których mowa w pkt 2.

Polska Rama Klasyfikacyjna:

Uzyskanie certyfikatu potwierdza uzyskanie kwalifikacji cząstkowych na poziomie 6, zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji.

Podmiot Zewnętrznego Zapewnienia Jakości:

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Absolwent:

Osoba posiadającą kwalifikację “Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” będzie mogła znaleźć zatrudnienie w instytucjach w instytucjach funkcjonujących w ramach systemu ochrony zdrowia. Ponadto, będzie mogła znaleźć zatrudnienie w placówkach oświatowych prowadzących opiekę, w tym szczególnie środowiskową, nad rodziną, dziećmi i młodzieżą.

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Terapeuta środowiskowy - Grupa Balinta + Walidacja

Zajęcia hybrydowe

kurs + walidacja
5900 zł 4700 zł
24-05-2024

Opinie uczestników