fbpx
rozwiń wszystkie

Adresat

Osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji opiekuna dziennego, posiadające co najmniej średnie wykształcenie.

Uzyskiwane kwalifikacje

Kwalifikacje do opieki nad dziećmi do lat 3, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj.: Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235. z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna (Dz.U. 2011 nr 69 poz. 368, z późn. zm.)

Prowadzący zajęcia

Doświadczeni psychologowie dziecięcy, lekarz, ratownik medyczny, specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, dyrektor żłobka.

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym w soboty i niedziele. Sporadycznie w trybie niestacjonarnym w systemie wieczorowym, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku. W zależności od trybu przewiduje się odpowiednią do ilości godzin liczbę dni zajęć, po 3-10 godzin zajęć dziennie.

Program

1. Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki

 • Adaptacja jako rezultat rozwoju.
 • Przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia.
 • Uwarunkowania procesu rozwoju jednostki.
 • Osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki.

2. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa.

 • Zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym.
 • Aspekty rozwoju dziecka – charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka.
 • Źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3.
 • Neurologiczne podstawy rozwoju dziecka.
 • Mechanizmy rozwoju dziecka.

3. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka.

 • Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka.
 • Planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa).
 • Kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska dziecka.
 • Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się.
 • Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka- zabawy eksploatacyjne. Muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne.
 • Wprowadzenie dziecka w kulturę.
 • Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka.

4. Kompetencje opiekuna dziecka

 • Odpowiedzialność prawna opiekuna.
 • Podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy).
 • Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem i rozwiązywanie problemów,
 • Emisja głosu.

5. Praktyki zawodowe

Przebieg praktyki zawodowej

Obowiązki Praktykanta

 • zapoznaje się z placówką, przepisami bezpieczeństwa oraz higieny pracy; Statutem placówki oraz Regulaminem obowiązującym w placówce
 • samodzielnie organizuje pracę z dzieckiem poprzez prowadzenie zajęć (zabaw) dydaktycznych, ruchowych, umuzykalniających, manipulacyjno – konstrukcyjnych, plastycznych oraz tematycznych
 • samodzielnie planuje oraz organizuje warunki wszechstronnego rozwoju dziecka w żłobku
 • przeprowadza obserwację dzieci przebywających w placówce
 • samodzielnie interpretuje oraz ocenia osiągnięcia rozwojowe dzieci w żłobku
 • samodzielnie dokonuje analizy osiągnięć i niedoborów w rozwoju - w zachowaniu i w stanie zdrowia dziecka ( wskazana jest konsultacja z opiekunem praktyki)
 • samodzielnie przeprowadza zajęcia indywidualne oraz grupowe z dziećmi
 • w trakcie prowadzenia zajęć wykorzystuje wszystkie rodzaje metod dydaktycznych z wykorzystaniem tekstów z literatury dziecięcej, muzycznych utworów dziecięcych i plastyki,
 • samodzielnie przygotowuje pomoce niezbędne do przeprowadzenia realizowanych zajęć
 • organizuje warunki i przeprowadza zajęcia stymulujące rozwój indywidualnych cech osobowości dziecka
 • po konsultacji z opiekunem praktyk, planuje oraz organizuje warunki do zaspokajania potrzeb dziecka, z uwzględnieniem poziomu rozwoju i indywidualnej struktury psychicznej dziecka
 • podczas odbywania praktyki zawodowej Praktykant prowadzi „Dziennik praktyk”, w którym zapisuje czynności wykonywane podczas pobytu  w placówce, w której odbywa praktykę zawodową

Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do odbycia praktyk (zgodnie z planem nauczania). Realizator szkolenia zapewnia pomoc w znalezieniu praktyk uczestnikom, którzy wyrażą takie zapotrzebowanie.

Regulamin

Cena: 1550 zł

Czas trwania: 280 godz. dydaktycznych

Zapisy zamknięte

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób zainteresowanych

Kontakt

kursy@kire.plzadaj pytanie

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

 • opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł i jest wliczona w cenę kursu

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko 
 • nazwa kursu

Sposoby rekrutacji na kurs:

przez formularz zgłoszeniowy online

 

Skontaktuj się z nami: