rozwiń wszystkie

Adresat

Osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji opiekuna dziennego, posiadające co najmniej średnie wykształcenie.

Uzyskiwane kwalifikacje

Kwalifikacje do opieki nad dziećmi do lat 3, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1457) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 r. nr 69 poz. 368).

Prowadzący zajęcia

Doświadczeni psychologowie dziecięcy, lekarze, ratownicy medyczni, specjaliści ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, dyrektorzy żłobka.

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym w systemie wieczorowym, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku lub w systemie weekendowym w soboty i niedziele. W zależności od trybu przewiduje się odpowiednią do ilości godzin liczbę dni zajęć, po 4-10 godzin zajęć dziennie.

Program

1. Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki:

 • Adaptacja jako rezultat rozwoju
 • Przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia
 • Uwarunkowania procesu rozwoju jednostki
 • Osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki

2. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa:

 • Zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym
 • Aspekty rozwoju dziecka – charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka
 • Źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3
 • Neurologiczne podstawy rozwoju dziecka
 • Mechanizmy rozwoju dziecka

3. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka:

 • Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka
 • Planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa)
 • Kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska dziecka
 • Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się
 • Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka - zabawy eksploatacyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne
 • Wprowadzenie dziecka w kulturę
 • Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka

4. Kompetencje opiekuna dziecka:

 • Odpowiedzialność prawna opiekuna
 • Podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy)
 • Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem i rozwiązywanie problemów
 • Emisja głosu

5. Praktyki zawodowe

Przebieg praktyki zawodowej

Obowiązki praktykanta:

 • zapoznaje się z placówką, przepisami bezpieczeństwa oraz higieny pracy, tatutem placówki oraz Regulaminem obowiązującym w placówce
 • samodzielnie organizuje pracę z dzieckiem poprzez prowadzenie zajęć (zabaw) dydaktycznych, ruchowych, umuzykalniających, manipulacyjno – konstrukcyjnych, plastycznych oraz tematycznych
 • samodzielnie planuje oraz organizuje warunki wszechstronnego rozwoju dziecka w żłobku
 • przeprowadza obserwację dzieci przebywających w placówce
 • samodzielnie interpretuje oraz ocenia osiągnięcia rozwojowe dzieci w żłobku
 • samodzielnie dokonuje analizy osiągnięć i niedoborów w rozwoju - w zachowaniu i w stanie zdrowia dziecka (wskazana jest konsultacja z opiekunem praktyki)
 • samodzielnie przeprowadza zajęcia indywidualne oraz grupowe z dziećmi
 • w trakcie prowadzenia zajęć wykorzystuje wszystkie rodzaje metod dydaktycznych z wykorzystaniem tekstów z literatury dziecięcej, muzycznych utworów dziecięcych i plastyki
 • samodzielnie przygotowuje pomoce niezbędne do przeprowadzenia realizowanych zajęć
 • organizuje warunki i przeprowadza zajęcia stymulujące rozwój indywidualnych cech osobowości dziecka
 • po konsultacji z opiekunem praktyk planuje oraz organizuje warunki do zaspokajania potrzeb dziecka, z uwzględnieniem poziomu rozwoju i indywidualnej struktury psychicznej dziecka
 • podczas odbywania praktyki zawodowej praktykant prowadzi „Dziennik praktyk”, w którym zapisuje czynności wykonywane podczas pobytu  w placówce, w której odbywa praktykę zawodową

Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do odbycia praktyk (zgodnie z planem nauczania). Realizator szkolenia zapewnia pomoc w znalezieniu praktyk uczestnikom, którzy wyrażą takie zapotrzebowanie.

Cena: 1550 zł

Czas trwania: 280 godz. dydaktycznych

W związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, podane na stronie terminy mogą ulec zmianie.

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób zainteresowanych

Edycja przyszła 2020-08-15 - 2020-11-21

Kontakt

Tomasz Czech

tomasz.czech@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

 • opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł i jest wliczona w cenę kursu

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko 
 • nazwę kursu wraz z nr edycji 

Sposoby rekrutacji na kurs:

przez formularz zgłoszeniowy on-line

Skontaktuj się z nami: