fbpx

point zniżka Studia podyplomowe - inauguracja październik 2023

point zniżka UWAGA - Na terenie całej Polski organizujemy studia podyplomowe dla zainteresowanych (grupy ponad 15 osób) we wskazanych salach wykładowych. Cena ustalana indywidualnie.

Studia podyplomowe w Krakowie – stacjonarnie, online, hybrydowo

Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji to Instytucja Oświatowa, której celem jest zapewnienie kompleksowej oferty doskonalenia nauczycieli i dyrektorów szkół we wszystkich możliwych zakresach i kierunkach. Chcemy być platformą, dzięki której nasi słuchacze znajdą różnorodne formy edukacji odpowiadające ich indywidualnym potrzebom. Właśnie dlatego nawiązaliśmy współpracę z uczelniami wyższymi w zakresie rekrutacji i edukacji na studiach podyplomowych dla nauczycieli w Krakowie

Oferujemy studia podyplomowe w trybie hybrydowym, stacjonarnym i online. Zajęcia stacjonarne na studiach realizujemy w centrum Krakowa, w magicznym otoczeniu Kazimierza oraz w okolicach przesiąkniętego atmosferą studiowania Miasteczka Studenckiego. Wybrane warsztaty i zajęcia praktyczne realizowane są w tygodniu w specjalistycznych placówkach i ośrodkach. Kształcimy także na odległość (online), wykorzystując platformy MsTeams, Zoom, Webex, ClickMeeting i Moodle.

Praca po studiach podyplomowych i zdobyte kwalifikacje zawodowe

Każda osoba posiadająca wykształcenie wyższe i wiążąca swoją przyszłość z oświatą i branżą edukacyjną, znajdzie w KIRE propozycje kierunków studiów podyplomowych, których ukończenie gwarantuje zdobycie kwalifikacji zawodowych, m.in. do nauczania nowego przedmiotu, do startowania w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, do pełnienia funkcji pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, wychowawcy czy doradcy zawodowego.

Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania w szkołach podstawowych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wystawione przez uczelnię partnerską zgodne z § 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Rekrutacja na studia podyplomowe w Krakowie trwa!

Aktualnie prowadzimy rekrutację na ponad 20 kierunków studiów podyplomowych gwarantujących poszerzenie kwalifikacji w różnych obszarach. 

Jakie kwalifikacje zdobędziesz korzystając z oferty studiów podyplomowych w KIRE?

 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa – kwalifikacje bibliotekarza we wszystkich typach bibliotek i w innych instytucjach związanych z książką.
 •  Doradztwo zawodowe i personalne – kwalifikacje doradcy zawodowego – specjalisty udzielającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
 • i placówkach.
 • Dydaktyka języka polskiego jako obcego – kwalifikacje lektora języka polskiego w kraju i za granicą.
 • Chemia –  kwalifikacje do nauczania przedmiotu chemia.
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) – kwalifikacje pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie
 • Etyka – kwalifikacje do prowadzenia zajęć z etyki
 • Fizyka – kwalifikacje do nauczania przedmiotu fizyka.
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki podstawowej, korekcyjnej, rytmiki i tańca w przedszkolach i szkołach podstawowych
 • w klasach I-II
 • Informatyka – kwalifikacje do nauczania przedmiotu informatyka
 • Integracja sensoryczna – kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii metodą SI
 • Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej – kwalifikacje do nauczania angielskiego w przedszkolu i klasach I-III (po zdaniu TELC)
 • Logopedia – kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy
 • Pedagogika specjalna – Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  –  kwalifikacje do pracy z osobami wykazującymi cechy z zakresu spektrum autyzmu
 • Pedagogika specjalna – Resocjalizacja z socjoterapią – kwalifikacje do pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie
 • Pedagogika szkolna – kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga szkolnego
 • Surdopedagogika – Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową – kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i niedosłyszącą
 • Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii – kwalifikacje do prowadzenia różnorodnych form terapii pedagogicznej z arteterapią
 • Tyflopedagogika – Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową – kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą niewidomą i słabowidzącą
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwalifikacje do prowadzenia zajęć wspomagających rozwój dzieci i ich rodzin od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole
 • Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna – kwalifikacje do nauczania przedmiotu wychowanie fizyczne i prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej

Rekrutacja na studia podyplomowe w Krakowie trwa przez cały rok. Informacje o terminach znajdują się na stronach poszczególnych kierunków studiów podyplomowych. O pierwszych zajęciach osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy, zostaną powiadomione drogą mailową.

Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe dla nauczycieli w KIRE?

Mając jasno określoną wizję doskonalenia nauczycieli postawiliśmy przed sobą konkretne cele: 

 • kształcić praktycznie, aby każdy nauczyciel mógł wykorzystać zdobytą podczas studiów podyplomowych wiedzę w swojej codziennej pracy nauczycielskiej
 • umożliwić słuchaczom kontakt z ekspertami, którzy chętnie dzielą się swoim długoletnim doświadczeniem oraz pomagają w rozwiązywaniu zgłaszanych przez uczestników problemów
 • stworzyć przestrzeń spotkań ludzi z pasją, gdzie każdy będzie mógł odkryć i rozwinąć własny potencjał osobisty i zawodowy.

Ponadto, realizowane we współpracy z uczelniami wyższymi kierunki studiów podyplomowych posiadają własną, niepowtarzalną specyfikę oraz atuty.

Projekty dyplomowe, czyli jak studiować praktycznie i twórczo

Dbamy, aby każdy z naszych słuchaczy otrzymał solidne podstawy metodyczne i merytoryczne do pracy w szkole. Cel ten osiągamy realizując ideę uczenia się poprzez działanie. Zachęcamy naszych słuchaczy do tworzenia zespołów pracujących w ramach projektów dyplomowych. Uczestnicy nie tylko zdobywają wiedzę i nowe umiejętności niezbędne w praktyce zawodowej, ale również rozwijają własną kreatywność oraz doskonalą się w działaniu zespołowym. 

Wystawianie autorskich spektakli teatralnych, nagrywanie słuchowisk, pisanie bajek i opowiadań dla dzieci i młodzieży, organizacja wystaw i wernisaży, prowadzenie debat oksfordzkich i klubów dyskusyjnych, tworzenie zespołów muzycznych, organizacja i aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach, tworzenie gier i planszy edukacyjnych, pisanie scenariuszy i konspektów lekcji – to tylko niektóre przykłady projektów dyplomowych realizowanych przez słuchaczy KIRE.