fbpx
rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia adresowane są do osób, które mają ukończone studia licencjackie lub magisterskie w zakresie pedagogiki oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne w przypadku ukończonych studiów nie nauczycielskich.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj).

Ogólne cele kształcenia

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, kompetencję i umiejętności z zakresu terapii pedagogicznej i arteterapii, które pozwolą na ich wykorzystanie w pracy psychopedagogicznej dzieci i młodzieży w instytucjach: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, świetlice terapeutyczne, warsztaty terapii zajęciowej, świetlice, przedszkola, klasy integracyjne, placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Uzyskiwane kwalifikacje

Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie terapii pedagogicznej z arteterapią zdobywają teoretyczne podstawy wiedzy z terapii pedagogicznej i arteterapii, nabywają praktyczne umiejętności jej zastosowania w profilaktyce, diagnozie i korekcji zaburzeń rozwojowych, a tym samym nabywają kompetencje psychospołeczne i dydaktyczne terapeuty pedagogicznego.
Uzyskują dodatkowe kwalifikacje zawodowe do prowadzenia różnorodnych form terapii pedagogicznej z arteterapią, w tym do pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami zachowania oraz posiadającymi opinie i orzeczenia.

 

 

 

terapia_arte

Program

 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej
 • Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej
  i psychopatologii
 • Wybrane elementy z metodyki nauczania początkowego
 • Praca z uczniem zdolnym
 • Wybrane zagadnienia z logopedii
 • Organizacja procesu terapeutycznego
 • Podstawy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o SPE
 • Rozwijanie u uczniów umiejętności uczenia się. Metody
  i techniki uczenia się.
 • Komunikacja i budowanie relacji w grupie
 • Diagnoza i terapia dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią
 • Diagnoza i terapia uczniów z dyskalkulią
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych – Metody pracy korekcyjno-kompensacyjnej i wyrównawczej dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego i trudnościami w uczeniu się czytania i pisania.
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • Praca terapeutyczna z dziećmi i rodzicami dzieci ujawniających zaburzenia rozwojowe i zachowania, poradnictwo i konsultacje
 • Nowoczesne metody terapii pedagogicznej
 • Warsztat terapeuty pedagogicznego
 • Seminarium dyplomowe
 • Neurodydaktyka
 • Podstawy kodowania w terapii pedagogicznej
 • Techniki relaksacyjne
 • Podstawy socjoterapii
 • Diagnoza i terapia uczniów z ADHD i zaburzenia zachowania
 • Wybrane elementy metodyki nauczania jęz. polskiego – trudności w uczeniu się
 • Wybrane elementy metodyki nauczania matematyki – trudności w uczeniu się
 • Warsztaty arteterapeutyczne z zakresu kreacji plastycznej
 • Warsztaty arteterapeutyczne z zakresu dramaterapii
 • Warsztaty arteterapeutyczne z zastosowaniem tańca, ruchu, muzykoterapii
 • Praktyka

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem oraz napisanie pracy dyplomowej.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Literatura naukowa

Uczestnicy studiów podyplomowych mają możliwość nabycia literatury fachowej na kiermaszu książek organizowanym w miejscu prowadzenia zajęć w wybrane weekendy.

Dlaczego warto

 • Współpracujemy z ekspertami zajmującymi się pedagogiką specjalną, opiekuńczą, wczesnoszkolną i przedszkolną, psychologią kliniczną, logopedią, socjologią.
 • Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych edukatorów, trenerów z zakresu terapii behawioralnej terapeutów, psychoterapeutówposiadających liczne certyfikaty.
 • Studenci poznają zróżnicowane metody terapii pedagogicznej m.in: terapia indywidualnej stymulacji słuchu - K. Johansena IAS/ terapia F. Warnkego/ terapia Integracji Sensorycznej (SI)/ terapia przez rozwój inteligencji - program Instrumental Enrichment.

Regulamin organizacji studiów

pdf Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

SYLWETKA ABSOLWENTA (czytaj wiecej)

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent

Z zakresu wiedzy:

 • Zdefiniuje elementarną terminologię używaną w terapii pedagogicznej; diagnoza, wspieranie rozwoju, reedukacja, kompensacja, jak również ma podstawową wiedzę na temat arteterapii przez sztuki plastyczne, jej szerokiego zastosowania w krajach wysoko rozwiniętych oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami i oddziaływaniami terapeutycznymi.
 • Prezentuje wiedzę o miejscu  terapii pedagogicznej w systemie nauk. Scharakteryzuje terapię pedagogiczną, jako nurt poszukiwań teoretycznych i praktycznych.
 • Zna i rozumie podstawowe wiadomości na temat procesów psychologicznych, zaburzeń zachowania, rodzajów niepełnosprawności, zaburzeń emocjonalnych, a także specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz ich implikacje w arteterapii.
 • Charakteryzuje wybrane koncepcje człowieka wskazując na teoretyczne podstawy działalności terapeutycznej, jak również zna prawidłowości i uwarunkowania dotyczące zastosowania arteterapii w różnorodnych sytuacjach terapeutycznych.
 • Scharakteryzuje szczegółowo uwarunkowania rozwoju człowieka oraz jego procesu uczenia się; przedstawi znaczenie diagnozy w procesie wspierania rozwoju, korygowaniu zaburzonych funkcji i patologicznych zachowań dziecka.
 • Posiada wiedzę o przyczynach i skutkach zaburzeń więzi społecznej dla prawidłowego rozwoju dziecka.
 • Posiada elementarną wiedzę dotyczącą funkcjonowania podstawowych komponentów środowiska wychowawczego –  rodziny, grupy rówieśniczej, szkoły oraz posiada podstawową wiedzę z zakresu wykorzystania arteterapii w środowisku szkolnym, do zapewnienia kompleksowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi.
 • Posiada wiedzę dotyczącą procesów komunikowania się interpersonalnego i społecznego, oraz ich znaczenia w pracy terapeutycznej.
 • Przedstawia teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania dzieci, wskazując źródła niepowodzeń dydaktycznych i wychowawczych.
 • Posiada wiedzę o głównych środowiskach wychowawczych, charakteryzują ich role w rozwoju dzieci i młodzieży.
 • Posiada wiedzę dotyczącą teorii wychowania i nauczania, określając na ich podstawie istotę wspierania rozwoju człowieka.
 • Wyjaśnia znaczenie diagnozy rozwiniętej w przebiegu procesu terapii pedagogicznej oraz prezentuje relacje łączące terapię pedagogiczną z innymi dziedzinami humanistyki, medycyny.
 • Zna postulowane funkcje instytucji edukacyjnych angażujących się w działania profilaktyczne i terapeutyczne.
 • Charakteryzuje problemy rozwojowe dzieci i młodzieży, określając podmiot oddziaływań terapeutycznych.
 • Wyjaśnia istotę i znaczenie zasad i normo etycznych w praktyce terapeutycznej, a także charakteryzuje zasady i normy etyczne obowiązujące w pracy z dziećmi na terapii pedagogicznej.
 • Określa ścieżkę własnego rozwoju – prezentuje projekty budowania własnego warsztatu terapeutycznego.
 • Posiada podstawową wiedzę na temat realizacji prac plastycznych, środków ekspresji i umiejętności warsztatowych.
 • Zna kwestie technologii stosowanych w danej dyscyplinie artystycznej w ujęciu całościowym, w celu tworzenia własnego warsztatu pracy aretetrapeuty.

Z zakresu umiejętności:

 • Diagnozuje z wykorzystaniem technik badawczych zjawiska stanowiące uwarunkowania i objawy trudności rozwojowych.
 • Stosuje podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki do analizowania i interpretowania zjawisk z zakresu terapii pedagogicznej oraz wykorzystuje poznaną wiedzę teoretyczną i umiejętności do stosowania arteterapii przez sztuki plastyczne w podstawowym zakresie oraz inne jej formy do pracy z różnorodnym odbiorcą o szerokim wachlarzu potrzeb.
 • Opracuje diagnozę pedagogiczną obejmującą jej wszystkie aspekty będące podstawą oddziaływań terapeutycznych, a także wykorzystuje swe umiejętności do analizowania zachowania oraz diagnozowania i prognozowania problemów ucznia i ustalania (przy współpracy z innymi specjalistami) zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także podejmuje działania arteterapeutyczne.
 • Samodzielnie prezentuje zagadnienia dotyczące problemów terapii pedagogicznej z wykorzystaniem z różnych źródeł, korzysta z nowoczesnych technologii (ICT).
 • Zdiagnozuje samodzielnie problemy dzieci które stanowiące bariery rozwojowe, stosując testy standaryzowane i techniki nauczycielskie.
 • Zaprezentuje własne poglądy dotyczące organizacji terapii pedagogicznej i arteterapii odwołując się do literatury przedmiotu.
 • Dostosuje formy wypowiedzi do możliwości dzieci, w kontaktach z nauczycielami i rodzicami posługuje się profesjonalnym i komunikatywnym językiem.
 • Samodzielnie prezentuje własne poglądy i opinie dotyczące procesu terapeutycznego, rozwiązuje konflikty budując sprzyjającą terapii atmosferę.
 • Poddaje analizie przydatność programów, metod i form pracy stosowanych w terapii pedagogicznej.
 • Organizując proces terapii pedagogicznej odwołuje się do standardów rozwojowych, stosuje adekwatne zasady, metody, nowoczesne technologie (ICT) oraz tworzy programy terapeutycznego oddziaływania przez sztuki plastyczne w środowisku innym niż szkolne.
 • Pracę terapeutyczną realizuje zgodnie z zasadą „Pomagam Tobie tak, abyś umiał pomóc sobie samemu”.
 • Potrafi w pracy terapeutycznej analizować problemy etyczne zgodnie z zasadą profesjonalizmu.
 • Wykorzystuje poznane techniki arteterapeutyczne, wiadomości i umiejętności z zakresu arteterapii do podejmowania działań mających na celu pomoc określonemu odbiorcy w zakresie arteterapii grupowej i indywidualnej.
 • Świadomie posługuje się narzędziami warsztatu artystycznego w wybranych obszarach plastycznych, w kontekście arteterapii.
 • Jest przygotowany do współdziałania i współpracy z innymi osobami w ramach artystycznych prac zespołowych o charakterze terapeutycznym.

Z zakresu kompetencji społecznych:

 • Posiada świadomość własnej wiedzy z zakresu terapii pedagogicznej. Realnie ocenia swoje umiejętności zawodowe terapeuty.
 • W różnorodnych formach doskonali własny warsztat pracy. Jest gotowy podejmowania działań arteterapeutycznych w różnych środowiskach społecznych,
 • Wykorzystuje wiedzę pedagogiczną dla budowania i rozwoju prawidłowych więzi społecznych.Posiadaną wiedzę wykorzystuje dla projektowania współpracy z podstawowymi komponentami środowiska społecznego dziecka.
 • Jest przygotowany do podejmowania pracy terapeutycznej. Wytrwale i profesjonalnie angażuje się w realizację zadań terapeutycznych uwzględniając specyfikę środowiska dzieci i młodzieży. Jest gotowy do komunikowania się w grupie i rozwijania kompetencji komunikacyjnej u odbiorców swych oddziaływań arteterapeutycznych.
 • Przestrzega zasady etyki zawodowej realizują proces terapii pedagogicznej. Krytycznie i refleksyjnie odnosi się do celów i efektów własnej pracy.
 • W pracy terapeuty pedagogicznego poszukuje optymalnych, zgodnych rozwiązań w budowaniu warunków do rozwoju dzieci i młodzieży.
 • Koncentruje się na budowaniu i doskonaleniu grupy dzieci i młodzieży, uczestniczącej w terapii pedagogicznej z wykorzystanie arteterapii. Współpracuje ze specjalistami w dziedzinie, które dotyczy problemów rozwojowych dziecka.
 • Działania terapeutyczne projektuje i wykonuje stosując się do zasady „primum non nocere”. Kieruje się dobrem własnym i dzieci, których obejmuje - terapeutycznymi. Merytorycznie i metodycznie doskonali własny warsztat pracy. Jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczego myślenia i twórczej pracy, przeciwdziałania lękom i stresom, kontrolowania własnych zachowań.

Cena: 3200 zł

Czas trwania: 3 sem. - 360 godz. - 150 godz. praktyk

Termin: 2021-02-20 - 2022-02-05

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

200 zł opłata rekrutacyjna + 3000 zł czesne

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kontakt

Marek Potoczek

marek.potoczek@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Zajęcia były bardzo ciekawe i inspirujące
Bardzo ciekawe, wartościowe zajęcia!
Duży ogrom wiedzy praktycznej przekazany w 100%
Jestem bardzo zadowolona i polecam każdemu uczestnictwo w kursie
Możliwość dalszych konsultacji – stały kontakt wg potrzeb
Życzliwe, serdeczne podejście do kursantów
Bardzo dziękuję za cenne materiały i przyjemną atmosferę podczas trwania studiów. Treściwie przekazywane informacje oraz możliwość kontaktów z praktykami w Poradniach będą dla mnie istotnym wsparciem w pracy terapeutycznej. Organizacje kursu oceniam bardzo wysoko i dziękuje za cenne wskazówki, wiedzę, materiały oraz sprawną organizacje
Materiały dopasowane do naszych potrzeb
Bardzo wysoko cenię praktyczność przekazywanej wiedzy, wspaniała atmosfera oraz wspaniali wykładowcy
Fachowo przeprowadzane zajęcia, dobrze zaplanowane
Zajęcia ciekawe. Dużo wskazówek i pomocy do pracy

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: