fbpx
rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia są kierowane do osób, które mają wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą (tutaj).

Cele

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki podstawowej, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki i tańca w przedszkolach oraz szkołach podstawowych na I etapie edukacyjnym (klasy I-III).

Absolwenci uzyskują kwalifikacje

do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki podstawowej, korekcyjnej, rytmiki i tańca w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach I-III (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz Rozporządzeniem MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół).

Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowychi kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna - Program

 • Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii człowieka
 • Podstawy antropomotoryki
 • Gimnastyka podstawowa z metodyką
 • Zabawy i gry z elementami atletyki terenowej
 • Rytmika z metodyką
 • Ocena wad postawy
 • Rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży
 • Zabawy i gry z piłką
 • Taniec – rodzaje i metodyka
 • Dydaktyka i metodyka zajęć ruchowych
 • Gimnastyka korekcyjna z metodyką
 • Zabawy i gry o charakterze korekcyjnym
 • Gry i zabawy z chustą animacyjną
 • Podstawy aktywności ukierunkowanej na zdrowie
 • Teoria wychowania fizycznego
 • Organizacja i prawo w oświacie
 • Przygotowanie do egzaminu

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń, odbycie praktyk oraz zdanie egzaminu końcowego.

Regulamin organizacji studiów

Dlaczego warto?

 • Zajęcia prowadzone metodami aktywnymi
 • Uczestnicy otrzymują liczne materiały szkoleniowe oraz narzędzia pracy w formie nagrań, filmów materiałów muzycznych, piosenek, tańców, zabaw i ćwiczeń przydatnych do prowadzenia zajęć
 • Doświadczona kadra wykładowców dzieląca się swoimi najlepszymi praktykami
 • Praca w oparciu o różne rodzaje przyborów do ćwiczeń (laski gimnastyczne, skakanki gimnastyczne, obręcze, bum bum rurki) oraz tworzenie własnych przyborów
 • Konsultacje indywidualne dotyczące problemów edukacyjnych
 

Wymagane dokumenty

Po potwierdzonym terminie rozpoczęcia, najpóźniej do miesiąca od uruchomienia kierunku należy złożyć dokumenty rekrutacyjne:

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I i/lub II stopnia
 • kserokopia suplementu do dyplomu (jeśli był wydawany)
 • potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego, o ile nie wynika to wprost z dyplomu

Dokumenty składamy:

 • w formie papierowej do biura KIRE osobiście, bądź przez upoważnioną osobę (pisemne upoważnienie nie jest wymagane) lub pocztą.

Sposoby płatności

Łączny koszt studiów to 4000 zł na co składa się:

 • opłata rekrutacyjna 200 zł oraz
 • czesne 3800 zł

Płatności ratalne 0%

Czesne można wpłacić:

 • jednorazowo 3800 zł (200 zł zniżki od ceny podstawowej podanej na stronie – nie łączy się z innymi promocjami) lub
 • w 3 ratach semestralnych (1300 zł + 1300 zł + 1400 zł) lub
 • 10 ratach miesięcznych (10 x 400 zł) bez dodatkowych kosztów

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku wraz z numerem edycji

Sposób płatności należy wybrać w formularzu uzupełniającym, który jest przesyłany przez opiekuna kierunku drogą mailową po potwierdzeniu inauguracji - nastąpi to najpóźniej na około tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia studiów.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić po potwierdzeniu inauguracji, a przed jej terminem.

Raty należy opłacać zgodnie z terminami na karcie informacyjnej - jest przesyłana uczestnikom po inauguracji.

Opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów.

Co dalej po podjęciu decyzji o zapisie na studia?

Po podjęciu decyzji o zgłoszeniu się na studia podyplomowe należy:

 1. Kliknąć przycisk zapisz się i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po jego przesłaniu upewnić się, czy na podany adres email przyszło automatycznie generowane potwierdzenie zgłoszenia.
 2. Poczekać na email od Opiekuna kierunku z informacjami dotyczącymi weryfikacji zgłoszenia, który będzie rozsyłany na około 2 tygodnie przed planowanym terminem inauguracji.
 3. Czekać na wiadomość mailową od Opiekuna wraz ze szczegółami o uruchomieniu kierunku w planowanym terminie, potwierdzając chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza uzupełniającego, który będzie rozsyłany na około 1 tydzień przed planowanym terminem inauguracji.
 4. W przypadku potwierdzonej inauguracji dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł, najpóźniej do dnia rozpoczęcia studiów podyplomowych podając w tytule przelewu:
  a. imię i nazwisko
  b. nazwa kierunku wraz z numerem edycji
 5. Uczestniczyć w inauguracji oraz spotkaniu organizacyjnym.

SYLWETKA ABSOLWENTA (czytaj więcej)

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent

Z zakresu wiedzy:

 • posiada ugruntowaną wiedzę o procesach zachodzących w organizmie dziecka pod wpływem oddziaływania środkami ruchowymi i ukierunkowaną aktywnością ruchową;
 • posiada ogólną wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania organizmu dziecka oraz z zakresu biologicznych i środowiskowych uwarunkowań rozwoju psychomotorycznego dziecka do 10-ego roku życia;
 • posiada wiedzę na temat diagnozowania i planowania form aktywności ruchowej dostosowanej do potrzeb i możliwości dziecka w wieku do 10 lat;
 • ma wiedzę na temat możliwości wykorzystania prakseologicznych ogniw procesu wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej w działaniu praktycznym;
 • zna i rozumie metody, formy i zasady nauczania czynności ruchowych wybranych dyscyplin sportowych i rekreacyjnych form aktywności ruchowej dostosowanej do możliwości i potrzeb dziecka;
 • posiada ugruntowaną wiedzę na temat pozytywnych i negatywnych skutków aktywności fizycznej oraz potrzeby korekcji postawy ciała u dzieci;
 • zna i rozumie zagrożenia zdrowotne spowodowane nieprawidłowym odżywianiem, brakiem aktywności fizycznej i stosowaniem używek;
 • zna fachowe nazewnictwo i terminologię związaną z gimnastyką podstawową, gimnastyką korekcyjną, rytmiką i tańcem.

Z zakresu umiejętności:

 • potrafi prawidłowo zademonstrować poszczególne elementy techniki wybranych form aktywności ruchowych oraz przeprowadzić specjalistyczną rozgrzewkę w zakresie edukacji elementarnej;
 • posiada umiejętności bezpiecznego wykorzystania przyborów i przyrządów do realizacji zadań ruchowych;
 • potrafi komunikować się z jednostką i z grupą w zakresie przygotowania i realizacji wybranych form aktywności ruchowych;
 • potrafi zidentyfikować problemy rozwojowe w zakresie prawidłowej postawy ciała, budowy somatycznej i sprawności motorycznej u dzieci w wieku 3-10 lat;
 • ma umiejętności niezbędne do przygotowania i prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki podstawowej, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, tańca oraz zabaw i gier ruchowych dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka;
 • potrafi prawidłowo dobierać i realizować działania profilaktyczne i terapeutyczne w zależności od indywidualnych potrzeb i poziomu sprawności dzieci;
 • potrafi identyfikować i korygować u innych błędy praktyczne pojawiające się przy wykonywaniu specjalistycznych czynności ruchowych a także oddziaływać profilaktycznie na aparat ruchu dziecka;
 • posiada umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu reakcji organizmu dziecka na wysiłek fizyczny w działaniu praktycznym;
 • potrafi odnaleźć potrzebne informacje, w umiejętny sposób korzystać z dostępnych źródeł wiedzy fachowej i prezentować wyniki własnych działań i przemyśleń.

Z zakresu kompetencji społecznych:

 • dostrzega potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego;
 • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności;
 • okazuje szacunek wobec ucznia, wychowanka, różnych grup społecznych oraz troskę o ich zdrowie i prawidłowy rozwój psychomotoryczny;
 • potrafi dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi oraz pracować w zespole, przyjmując rolę lidera;
 • potrafi odpowiednio określić i dobrać formy i metody nauczania ruchu uwzględniając potrzeby rozwojowe dziecka;
 • potrafi rozwiązywać problemy związane z realizacją zajęć z zakresu gimnastyki podstawowej, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, tańca oraz zabaw i gier ruchowych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • potrafi stosować zasady BHP dotyczące organizacji i prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki podstawowej, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, tańca oraz zabaw i gier ruchowych w edukacji elementarnej;
 • promuje zdrowy styl życia i całożyciową aktywność fizyczną.

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Rozwijanie rytmiczności u dzieci nie tylko wzbudza ciekawość i wrażliwość muzyczną, ale również dostarcza uczniom wiele zabawy. Nauka rytmiki niesie więc ze sobą ogromny potencjał edukacyjny. Aby prowadzić zajęcia w ciekawy sposób, należy podjąć studia podyplomowe z rytmiki. Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji ma dla Was taki kurs – zobaczcie, dlaczego warto się na niego zdecydować.

Korzystny wpływ zajęć z rytmiki na dziecko

Chociaż podczas zajęć dzieci są często aktywne ruchowo, opisywane lekcje to nie tylko gimnastyka korekcyjna. Ćwiczenia powinny uwrażliwiać uczniów na kontakt z muzyką. Zajęcia trwają w twórczej atmosferze, dzieci mogą więc rozwijać umiejętności śpiewu, tańca czy naukę gry na instrumentach. Takie pierwsze zetknięcie z muzyką pozwala kilkulatkom na własny sposób interpretować sztukę.

Kwalifikacje do prowadzenia zajęć z rytmiki

Nauczyciel rytmiki powinien posiadać odpowiednie przygotowanie – tylko w ten sposób możecie rozbudzić w dzieciach wrażliwość na otaczające je piękno. Co więcej, aktywność ruchowa w formie tańca czy podstawowych ćwiczeń fizycznych pozwala skorygować wady postawy oraz likwiduje lęk.
Osoby zainteresowane rozszerzeniem kwalifikacji zawodowych zachęcamy do zapoznania się z dalszymi informacjami o naszych studiach podyplomowych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Podczas zajęć z doświadczonymi wykładowcami uzyskacie wiedzę teoretyczną o rozwoju psychoruchowym dzieci, tańcu czy anatomii, a także poznacie praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki lub przyborów gimnastycznych.

Cena: 4000 zł

Czas trwania: 3 sem. - 365 godz. - 120 godz. praktyk

Termin rozpoczęcia: 2023-10-28

REKRUTACJA TRWA

Edycja 11

200 zł opłata rekrutacyjna + 3800 zł czesne

Opłaty:

 • płatność semestralna lub miesięczna w ratach 0%
 • zniżki dla absolwentów
 • opłata rekrutacyjna wliczona w cenę

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Organizator: wsbipAkademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego

Kontakt

Marek Potoczek

marek.potoczek@kire.plzadaj pytanie

12 412 06 68 • 511 713 507

Opinie uczestników

Bardzo dużo praktycznych zajęć, co jest super!
Pani Profesor wykazała się ogromną wiedzą, nie korzystała z żadnych pomocy, mówiła wszystko "z głowy". Wyrazy uznania i szacunku. Przekazała najważniejsze informacje w przystępny i interesujący sposób. Oby więcej takich wykładowców.
Nie mam zastrzeżeń do prowadzonych zajęć. Uważam, że są one prowadzone na bardzo wysokim poziomie.
Świetne zajęcia. Prowadząca prowadzi zajęcia na bardzo wysokim poziomie.
Przedstawienie najważniejszych informacji, prezentacja wagi typowej dla gabinetu dietetycznego, uzmysłowienie jak zdrowo sie odżywiać, na co zwracać uwagę. Fajnie poprowadzone zajęcia.
Najlepsze zajęcia na tych studiach [Gimnastyka podstawowa/korekcyjna z metodyką - przyp. red.]. Genialna atmosfera i ogromna wiedza nauczyciela, który potrafi ją świetnie przekazać.
Warto było przyjść na studia dla tych zajęć! [Gimnastyka podstawowa/korekcyjna z metodyką - przyp. red.] Było bardzo ciekawie i dobrze przygotowane
Wspaniały wykładowca, bardzo kompetentna i jednocześnie bardzo miła.
Wysoki poziom, polecam.

Informacje o zniżkach i płatnościach

 • zniżki dla absolwentów:
  II kierunek - 200 zł mniej
  III kierunek - 300 zł mniej
  IV kierunek - 400 zł mniej
 • płatności semestralne (1300 zł + 1300 zł + 1200 zł) lub miesięczne (10 x 380 zł) bez dodatkowych kosztów
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

Bank Millenium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • GRIT - ed. 11

Skontaktuj się z nami: