rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia podyplomowe adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj).

Absolwenci uzyskują kwalifikacje

do pracy z osobami wykazującymi cechy z zakresu spektrum autyzmu.

Ogólne cele kształcenia

Celem studiów jest przygotowanie do realizowania wspomagania rozwoju dzieci i osób z autyzmem oraz szeroko rozumianym spektrum autyzmu. Studia przygotowują również do objęcia kompetentnego wspomagania rodzin osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci z autyzmem, współpracę z ich środowiskiem wychowawczym oraz innymi specjalistami. Uzyskane kompetencje dają możliwość pracy na stanowisku nauczyciela wspomagającego dla dzieci z szeroko rozumianym spektrum autyzmu.

 

Program

 • wybrane zagadnienia neurologii dziecięcej i psychiatrii
 • wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej i klinicznej dziecka
 • wybrane zagadnienia prawa oświatowego
 • pedagogika specjalna
 • metodyka wychowania i kształcenia przedszkolnego dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera
 • metodyka kształcenia uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera
 • metodyka rewalidacji ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera
 • metodyka wychowania ucznia w internacie
 • psychopedagogika autyzmu
 • kształtowanie mowy i języka u dzieci i uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera
 • metody komunikacji alternatywnej w pracy z dzieckiem autystycznym
 • współpraca z rodziną ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera
 • etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II


Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych programem.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Literatura naukowa

Uczestnicy studiów podyplomowych mają możliwość nabycia literatury fachowej na kiermaszu książek organizowanym w miejscu prowadzenia zajęć w wybrane weekendy.

wartosciNowe rozporządzenie MEN

Od dnia 1 września 2015 r. obowiązuje: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. poz. 1113).

W dokumencie wprowadzono m.in.: obowiązek dodatkowego zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, specjalistów, asystenta, w przypadku klas I-III szkoły podstawowej, lub pomocy nauczyciela w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone - te zapisy obowiązują od dnia 1 stycznia 2016 r.

 

Cena: 2700 zł

Czas trwania: 2 sem. - 330 godz. - 60 godz. praktyk

Termin: 2017-09-30 - 2018-08-11

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Kontakt

Dominika Szarek

dominika.szarek@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Bardzo dobre, praktyczne wskazówki. Bardzo usytuowane w rzeczywistości
Zajęcia bardzo przydatne i ciekawie prowadzone
Bardzo ciekawe zajęcia, teoria poparta praktyką
Dużo praktycznych informacji przekazanych na zajęciach, zajęcia konkretne i praktyczne.
Wszystko dograne i przeprowadzone na wysokim poziomie.
Pani dr prowadziła zajęcia ciekawie, udzielała praktycznych porad, jak postępować w różnych sytuacjach problemowych w pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami.
Zajęcia przeprowadzone w przystępnej formie i miłej atmosferze.

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

NOWY NUMER KONTA

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: