fbpx
rozwiń wszystkie

W ramach studiów podyplomowych na kierunku edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu słuchacz ma możliwość podejścia do dodatkowego egzaminu i otrzymania Certyfikatu potwierdzającego uzyskanie uprawnień Terapeuty Osób ze Spektrum Autyzmu oraz potwierdzającego kwalifikacje diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii.

Aby otrzymać Certyfikat osoby zainteresowane zobowiązane są przed udziałem w egzaminie ukończyć studia podyplomowe na kierunku „Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, a także wykazać się wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu edukacji, terapii i wspomagania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Certyfikat Terapeuty Osób ze Spektrum Autyzmu jest wydawany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób ze Spektrum Autyzmu (zobacz wzór).

Cena egzaminu i certyfikatu to 700 zł

Uczestnicy

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

UWAGA: Studia z autyzmu mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą (tutaj).

Cele

Celem studiów jest przygotowanie do realizowania wspomagania rozwoju dzieci i osób z autyzmem oraz szeroko rozumianym spektrum autyzmu. Studia podyplomowe z zakresu autyzmu przygotowują również do objęcia kompetentnego wspomagania rodzin osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci z autyzmem, współpracę z ich środowiskiem wychowawczym oraz innymi specjalistami. Uzyskane kompetencje dają możliwość pracy na stanowisku nauczyciela wspomagającego dla dzieci z szeroko rozumianym spektrum autyzmu.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje

do pracy z osobami wykazującymi cechy z zakresu spektrum autyzmu.

Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowychi kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym (online i stacjonarnym) w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30:

 • zdalne: na platformie Zoom
 • stacjonarne: w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Regulamin organizacji studiów

Studia podyplomowe edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - program

 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Pedagogika niepełnosrawnych intelektualnie- Oligofrenopedagogika
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Autystyczne spektrum zaburzeń
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Wybrane zagadnienia z neurologii i psychiatrii dziecka
 • Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Terapia i wsparcie rodziny dziecka
 • Zaburzenia integracji sensorycznej w zaburzeniach ze spektrum autyzmu
 • Diagnoza psychopedagogiczna uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum autyzmu
 • Społeczne funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu
 • Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC)
 • Metodyka wspomagania rozwoju dziecka mlodszego ze spektrum autyzmu
 • Metodyka wspomagania rozwoju ucznia szkoły podstawowej i ponadpodstawowej ze spektrum autyzmu
 • Metody rehabilitacji i rewalidacji ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Trening umiejętności społecznych
 • Wspieranie rozwoju zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Praktyka

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych na kierunku edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, odbycie praktyk oraz zdanie egzaminu końcowego.

Wymagane dokumenty

Po potwierdzonym terminie rozpoczęcia, najpóźniej do miesiąca od uruchomienia kierunku należy złożyć dokumenty rekrutacyjne:

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I i/lub II stopnia
 • kserokopia suplementu do dyplomu (jeśli był wydawany)
 • potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego, o ile nie wynika to wprost z dyplomu

Dokumenty składamy:

 • w formie papierowej do biura KIRE osobiście, bądź przez upoważnioną osobę (pisemne upoważnienie nie jest wymagane) lub pocztą.

Sposoby płatności

Łączny koszt studiów to 4500 zł na co składa się:

 • opłata rekrutacyjna 200 zł oraz
 • czesne 4300 zł

Płatności ratalne 0%

Czesne można wpłacić:

 • jednorazowo 4300 zł (200 zł zniżki od ceny podstawowej podanej na stronie – nie łączy się z innymi promocjami) lub
 • w 3 ratach semestralnych (1500 zł + 1500 zł + 1500 zł) lub
 • 10 ratach miesięcznych (10 x 450 zł) bez dodatkowych kosztów

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku wraz z numerem edycji

Sposób płatności należy wybrać w formularzu uzupełniającym, który jest przesyłany przez opiekuna kierunku drogą mailową po potwierdzeniu inauguracji - nastąpi to najpóźniej na około tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia studiów.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić po potwierdzeniu inauguracji, a przed jej terminem.

Raty należy opłacać zgodnie z terminami na karcie informacyjnej - jest przesyłana uczestnikom po inauguracji.

Opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów.

Dlaczego warto?

 • Pomoc w realizacji praktyk określonych w programie studiów. 
 • Zajęcia odbywają się w szkole specjalnej i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gdzie uczestnicy mają możliwość poznania nowocześnie wyposażonych pracowni specjalistycznych do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 • Możliwość nabycia fachowej literatury.

 • Kadra dydaktyczna to autorzy wielu podręczników, publikacji, skryptów, artykułów, dyrektorzy oraz wieloletni pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół specjalnych oraz zakładów i ośrodków opieki dla niepełnosprawnych. To także eksperci zajmujący się pedagogiką specjalną, wczesnoszkolną i przedszkolną, psychologią i medycyną.

Co dalej po podjęciu decyzji o zapisie na studia?

Po podjęciu decyzji o zgłoszeniu się na studia podyplomowe należy:

 1. Kliknąć przycisk zapisz się i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po jego przesłaniu upewnić się, czy na podany adres email przyszło automatycznie generowane potwierdzenie zgłoszenia.
 2. Poczekać na email od Opiekuna kierunku z informacjami dotyczącymi weryfikacji zgłoszenia, który będzie rozsyłany na około 2 tygodnie przed planowanym terminem inauguracji.
 3. Czekać na wiadomość mailową od Opiekuna wraz ze szczegółami o uruchomieniu kierunku w planowanym terminie, potwierdzając chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza uzupełniającego, który będzie rozsyłany na około 1 tydzień przed planowanym terminem inauguracji.
 4. W przypadku potwierdzonej inauguracji dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł, najpóźniej do dnia rozpoczęcia studiów podyplomowych podając w tytule przelewu:
  a. imię i nazwisko
  b. nazwa kierunku wraz z numerem edycji
 5. Uczestniczyć w inauguracji oraz spotkaniu organizacyjnym.

Literatura naukowa

Uczestnicy studiów podyplomowych mają możliwość nabycia literatury fachowej na kiermaszu książek organizowanym w miejscu prowadzenia zajęć w wybrane weekendy.

wartosciNowe rozporządzenie MEN

Od dnia 1 września 2017 r. obowiązuje: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2017 poz. 1652).

W dokumencie wprowadzono m.in.: obowiązek dodatkowego zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, specjalistów, asystenta, w przypadku klas I-III szkoły podstawowej, lub pomocy nauczyciela w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone - te zapisy obowiązują od dnia 1 stycznia 2016 r.

 

Cena: 4500 zł

Czas trwania: 3 sem. - 480 godz. - 180 godz. praktyk

Termin rozpoczęcia: 2023-09-30

REKRUTACJA TRWA

Edycja 23 - HYBRYDOWO

200 zł opłata rekrutacyjna + 4300 zł czesne

Opłaty:

 • płatność semestralna lub miesięczna w ratach 0%
 • zniżki dla absolwentów
 • opłata rekrutacyjna 200 zł wliczona w cenę

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Organizator: wsbipAkademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego

Kontakt

Magdalena Wietrzyk

magdalena.wietrzyk@kire.plzadaj pytanie

12 412 06 68 • 605 061 844

Opinie uczestników

Jestem bardzo zadowolona!
Życzliwe podejście
Bardzo profesjonalnie przygotowane zajęcia.
Ciekawe zajęcia. Doskonale przygotowani prowadzący. Kultura i takt. Materiały przekazane w czasie zajęć byłu bardzo przydatne w pracy z dziećmi.
Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze. adekwatnej do poziomu studiów podyplomowych
Na uwagę zasługuje kultura języka prowadzących.
Życzliwi wykładowcy przekazywali treści w sposób merytoryczny i konkretny. Zawsze uzyskałam odpowiedzi na zadane pytania. Prowadzący szczegółowo wyjaśniali wszelkie wątpliwości
Super zajęcia. Ciekawie przedstawiona wiedza
Wysoki poziom wiedzy praktycznej
Bardzo dobre, praktyczne wskazówki. Bardzo usytuowane w rzeczywistości - teoria poparta praktyką.
Profesjonalna kadra praktyków, którzy potrafili zaciekawić tematem i udzielić wskazówek przydatnych w pracy.
Bardzo dobre, praktyczne wskazówki. Bardzo usytuowane w rzeczywistości
Zajęcia bardzo przydatne i ciekawie prowadzone
Bardzo ciekawe zajęcia, teoria poparta praktyką
Dużo praktycznych informacji przekazanych na zajęciach, zajęcia konkretne i praktyczne.
Wszystko dograne i przeprowadzone na wysokim poziomie.
Pani dr prowadziła zajęcia ciekawie, udzielała praktycznych porad, jak postępować w różnych sytuacjach problemowych w pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami.
Zajęcia przeprowadzone w przystępnej formie i miłej atmosferze.

Informacje o zniżkach

 • zniżki dla absolwentów przy zapisie na:
  II kierunek - 200 zł mniej
  III kierunek - 300 zł mniej
  IV kierunek - 400 zł mniej
 • zniżka 200 zł od ceny podstawowej podanej na stronie za jednorazową płatność całości czesnego

Skontaktuj się z nami: