fbpx
rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia podyplomowe oligofrenopedagogika adresowane są do osób: posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) z zakresu: pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej (wszystkie specjalności), pedagogiki o specjalności nauczycielskiej, kierunków nauczycielskich z uprawnieniami pedagogicznymi.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj).

Cele

Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki zdobędą wiedzę dotyczącą osób z niepełnosprawnością intelektualną - ich potencjału rozwojowego, ograniczeń w zakresie funkcjonowania procesów emocjonalno-motywacyjnych, intelektualnych, wykonawczych oraz umiejętności stymulowania rozwoju osób niepełnosprawnych z racjonalnym wykorzystaniem metod edukacyjnych i terapeutycznych.

Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe - Program

 • Pedagogika specjalna
 • Diagnoza funkcjonalna osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Podstawy psychologiczne rewalidacji niepełnosprawnych intelektualnie
 • Oligofrenopedagogika
 • Elementy pedagogiki leczniczej
 • Metody terapii opóźnień i zaburzeń rozwoju mowy
 • Podstawy neurologii
 • Wspomagające i alternatywne metody komunikacji
 • Metody badań osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metody terapii i wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego intelektualnie
 • Rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • Rewalidacja indywidualna
 • Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Rewalidacja i rehabilitacja uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • Metodyka pracy z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi – nerwice, trening zastępowania agresji
 • Metodyka zajęć artystycznych – muzyka, technika, plastyka, ruch
 • Metodyka wychowania w internacie
 • Animaloterapia
 • Przygotowanie do egzaminu

Absolwenci studiów podyplomowych oligofrenopedagogiki

uzyskują kwalifikacje pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie, koniecznych do realizacji programów rehabilitacyjnych ukierunkowanych na osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowychi kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń, odbycie praktyk oraz zdanie egzaminu końcowego.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym (online i stacjonarnym) w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30:

 • zdalne: na platformie Zoom
 • stacjonarne: w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Regulamin organizacji studiów podyplomowych oligofrenopedagogika

Wymagane dokumenty

Po potwierdzonym terminie rozpoczęcia, najpóźniej do miesiąca od uruchomienia kierunku należy złożyć dokumenty rekrutacyjne:

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I i/lub II stopnia
 • kserokopia suplementu do dyplomu (jeśli był wydawany)
 • potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego, o ile nie wynika to wprost z dyplomu

Dokumenty składamy:

 • w formie papierowej do biura KIRE osobiście, bądź przez upoważnioną osobę (pisemne upoważnienie nie jest wymagane) lub pocztą.

Sposoby płatności

Łączny koszt studiów to 3800 zł na co składa się:

 • opłata rekrutacyjna 200 zł oraz
 • czesne 3600 zł

Płatności ratalne 0%

Czesne można wpłacić:

 • jednorazowo 3400 zł (200 zł zniżki od ceny podstawowej podanej na stronie – nie łączy się z innymi promocjami) lub
 • w 3 ratach semestralnych (1200 zł + 1200 zł + 1200 zł) lub
 • 10 ratach miesięcznych (10 x 360 zł) bez dodatkowych kosztów

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku wraz z numerem edycji

Sposób płatności należy wybrać w formularzu uzupełniającym, który jest przesyłany przez opiekuna kierunku drogą mailową po potwierdzeniu inauguracji - nastąpi to najpóźniej na około tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia studiów.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić po potwierdzeniu inauguracji, a przed jej terminem.

Raty należy opłacać zgodnie z terminami na karcie informacyjnej - jest przesyłana uczestnikom po inauguracji.

Opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów.

Co dalej po podjęciu decyzji o zapisie na studia?

Po podjęciu decyzji o zgłoszeniu się na studia podyplomowe należy:

 1. Kliknąć przycisk zapisz się i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po jego przesłaniu upewnić się, czy na podany adres email przyszło automatycznie generowane potwierdzenie zgłoszenia.
 2. Poczekać na email od Opiekuna kierunku z informacjami dotyczącymi weryfikacji zgłoszenia, który będzie rozsyłany na około 2 tygodnie przed planowanym terminem inauguracji.
 3. Czekać na wiadomość mailową od Opiekuna wraz ze szczegółami o uruchomieniu kierunku w planowanym terminie, potwierdzając chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza uzupełniającego, który będzie rozsyłany na około 1 tydzień przed planowanym terminem inauguracji.
 4. W przypadku potwierdzonej inauguracji dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł, najpóźniej do dnia rozpoczęcia studiów podyplomowych podając w tytule przelewu:
  a. imię i nazwisko
  b. nazwa kierunku wraz z numerem edycji
 5. Uczestniczyć w inauguracji oraz spotkaniu organizacyjnym.

Studia z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Nasz instytut oferuje studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Studia podyplomowe oligofrenopedagogika adresowane są do osób: posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) z zakresu: pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej (wszystkie specjalności), pedagogiki o specjalności nauczycielskiej, kierunków nauczycielskich z uprawnieniami pedagogicznymi.

Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy, posiadających przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela/wychowawcy, kwalifikacji uprawniających do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Osoby, które ukończyły kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, mogą podjąć pracę edukacyjną, wychowawczą, terapeutyczną i rewalidacyjną. Kształcenie na studiach podyplomowych daje przygotowanie do prowadzenia zajęć w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-rewalidacyjnych.

Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika - dlaczego warto?

 • Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pedagogów, psychologów, terapeutów, specjalistów, dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych, kierowników warsztatów terapii zajęciowej, dyrektorów placówek kształcenia specjalnego (ZSS, SOSW).
 • Zajęcia na studiach podyplomowych oligofrenopedagogika prowadzone są w oparciu o autorskie programy, opracowywane w odniesieniu do aktualnego stanu wiedzy, wyników badań naukowych i nowych metod terapeutycznych.
 • Zajęcia stacjonarne odbywają się w placówce kształcenia specjalnego w salach terapeutycznych, specjalistycznych, sali gimnastycznej, sali integracji sensorycznej i ogrodzie sensorycznym. Słuchacze mają możliwość:
  - poznanie placówki kształcenia specjalnego
  - uczestnictwa w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprez dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie
  - spotkania z rodzicami osób niepełnosprawnych intelektualnie
  - spotkanie z zespołem artystycznym - parą taneczną (osoby z Zespołem Downa)
  - bezpośrednie konsultacje z kierownikiem merytorycznym SP

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów podyplomowych oligofrenopedagogika absolwent posiada

Z zakresu wiedzy:

 • rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, poszerzoną w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych;
 • procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej), oraz ich prawidłowości i zakłóceń;
 • wychowania i kształcenia, w tym ich filozoficznych, społeczno- kulturowych, psychologicznych, biologicznych i medycznych podstaw;
 • współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów;
 • głównych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących;
 • projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych i uwzględniającą specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z zaburzeniami w rozwoju;
 • struktury i funkcji systemu edukacji - celów, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • podmiotów działalności pedagogicznej (dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli) i partnerów szkolnej edukacji (np. instruktorów harcerskich) oraz specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych;
 • specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych;
 • metodyki wykonywania zadań − norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej (wychowanie przedszkolne, nauczanie w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach i oddziałach specjalnych oraz integracyjnych).

Z zakresu umiejętności:

 • potrafi dokonywać obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych;
 • potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz psychologii do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji;
 • potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych;
 • potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną (dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą), korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) i nowoczesnych technologii;
 • posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywanie wyników obserwacji i formułowanie wniosków;
 • posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne: potrafi porozumiewać się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, dialogowo rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w klasie szkolnej;
 • potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z odpowiednimi etapami edukacyjnymi;
 • potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej;
 • potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy z grupą (zespołem wychowawczym, klasowym);
  potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych, wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy oraz inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie;
 • potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz zmian zachodzących w świecie i w nauce;
 • potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie podejmować i wyznaczać zadania; posiada elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych), posiada umiejętność współpracy z innymi nauczycielami, pedagogami i rodzicami uczniów.

Z zakresu kompetencji społecznych:

 • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych);
 • jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela;
 • ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów;
 • odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze)

Oligofrenopedagogika

Oligofrenopedagogika jest działem pedagogiki specjalnej zajmującym się kształceniem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Stanowi naukę o działaniach, których celem jest przywrócenie jak największej sprawności i jak najbardziej rozległego rozwoju ucznia niepełnosprawnego. Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną polega na rewalidacji uczniów – są to działania, których celem jest przywrócenie osobie z niepełnosprawnością jak największej sprawności. Efektem oligofrenopedagogiki powinien być jak najbardziej rozległy rozwój ucznia oraz przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie.

Cena: 3800 zł

Czas trwania: 3 sem. - 450 godz. - 180 godz. praktyk

Termin rozpoczęcia: 2024-02-24

Edycja 27 - HYBRYDOWO

200 zł opłata rekrutacyjna + 3600 zł czesne

Opłaty:

 • płatność semestralna lub miesięczna w ratach 0%
 • zniżki dla absolwentów
 • opłata rekrutacyjna wliczona w cenę

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Organizator: wsbipAkademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego

Kontakt

Marek Potoczek

marek.potoczek@kire.plzadaj pytanie

12 412 06 68 • 511 713 507

Opinie uczestników

Bardzo dobrze przygotowani prowadzący!
Zajęcia pełne praktycznej wiedzy!
Pomoc w rozwiązywaniu problemów i wątpliwości wynikających z bieżącej pracy zawodowej
Wspaniała atmosfera i bardzo wysoki poziom przygotowania kadry, także pod kątem praktycznym
Bardzo dobra organizacja
Jestem bardzo zadowolona z zajęć, z pewnością skorzystam z oferty KIRE w przyszłości
Wykładowcy są praktykami, są konkretni, życzliwi, gotowi do służenia pomocą
Dziękujemy za tyle chwil zrozumienia, drobne gesty dobroci i setki łagodnych uśmiechów, które wypełniały czas spędzony na zajęciach
Wspaniała kadra prowadząca zajęcia, dobry kontakt z biurem KIRE
Zajęcia prowadzone w bardzo miłej atmosferze z wysoko wykwalifikowaną kadrą - SUPER
Bardzo dobra atmosfera, świetne przygotowanie
Bardzo dobry kontakt z prowadzącymi zajęcia
Praktyczne informacje, które bardzo sobie cenię bo są sprawdzone i wynikają z pracy i doświadczenia wykładowców
Kontakt e-mailowy z prowadzącymi, możliwość uzyskania materiałów – bardzo pozytywne
Możliwość udziału w dodatkowych zajęciach: przedstawienie teatralne i pokaz integracji sensorycznej
Bardzo cennym doświadczeniem były zajęcia prowadzone przez doświadczonych praktyków
Bardzo istotny był dla mnie fakt, że zajęcia prowadziła wykwalifikowana kadra
Podobało mi się, że zajęcia były prowadzone przez osoby, które przez długie lata pracują z dziećmi upośledzonymi i nie są tylko zwykłymi teoretykami
Doskonały przepływ informacji
Położenie dużego nacisku na praktykę, na obserwacje zajęć
Bardzo pomocne: możliwość uczestniczenia na obserwacjach zajęć (hospitacje)
Możliwość obserwacji zajęć praktycznych (udziału w nich)
Fantastyczni prowadzący zajęcia, ich ogromna wiedza, doświadczenie - niezapomniane chwile
Pozytywnie odbieram łączenie teorii z praktyką i dużą dawkę realizmu, ale i jasnego spojrzenia na oligofrenopedagogikę
Dobry dobór prelegentów, wysoki poziom
Precyzyjnie, można było uzyskać odpowiedzi na każde pytanie
Fantastyczne zajęcia, szkoda że tak krótki czas bo można było słuchać godzinami, niesamowita wiedza prowadzących

Informacje o zniżkach i płatnościach

 • zniżki dla absolwentów:
  II kierunek - 200 zł mniej
  III kierunek - 300 zł mniej
  IV kierunek - 400 zł mniej
 • płatności semestralne (1200 zł + 1200 zł + 1200 zł) lub miesięczne (10 x 360 zł) bez dodatkowych kosztów
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • OL- ed. 26

Skontaktuj się z nami: