fbpx
rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia adresowane są do osób: posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) z zakresu: pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej (wszystkie specjalności), pedagogiki o specjalności nauczycielskiej, kierunków nauczycielskich z uprawnieniami pedagogicznymi.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj).

Ogólne cele kształcenia

Absolwenci zdobędą wiedzę dotyczącą osób z niepełnosprawnością intelektualną - ich potencjału rozwojowego, ograniczeń w zakresie funkcjonowania procesów emocjonalno-motywacyjnych, intelektualnych, wykonawczych oraz umiejętności stymulowania rozwoju osób niepełnosprawnych z racjonalnym wykorzystaniem metod edukacyjnych i terapeutycznych.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje

pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie, koniecznych do realizacji programów rehabilitacyjnych ukierunkowanych na osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Program

 • Pedagogika specjalna
 • Diagnoza funkcjonalna osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Podstawy psychologiczne rewalidacji niepełnosprawnychintelektualnie
 • Oligofrenopedagogika
 • Elementy pedagogiki leczniczej
 • Metody terapii opóźnień i zaburzeń rozwoju mowy
 • Podstawy neurologii
 • Wspomagające i alternatywne metody komunikacji
 • Metody badań osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metody terapii i wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego intelektualnie
 • Rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • Rewalidacja indywidualna
 • Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Rewalidacja i rehabilitacja uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • Metodyka pracy z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi – nerwice, trening zastępowania agresji
 • Metodyka zajęć artystycznych – muzyka, technika, plastyka, ruch
 • Metodyka wychowania w internacie
 • Animaloterapia
 • Seminarium dyplomowe

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem oraz napisanie pracy dyplomowej.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty, niedziele) w godzinach 9.00-16.30. Szczegółowy harmonogram ustali kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Absolwenci kursu kwalifikacyjnego

Zrealizowane treści na kursie kwalifikacyjnym zostaną uwzględnione i zaliczone na poczet studiów podyplomowych. Uczestnicy uczęszczają na wybrane zajęcia, obejmujące moduły, które nie były realizowane na kursie kwalifikacyjnym.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię wyższą.

Przy zapisie w pytaniu "ukończyłem/am kurs kwalifikacyjny" należy zaznaczyć opcję: TAK.

Koszt takich studiów to tylko: 1100 zł

Dlaczego warto

 • Zajęcia prowadzone w oparciu o autorskie programy, opracowywane w odniesieniu do aktualnego stanu wiedzy, wyników badań naukowych i nowych metod terapeutycznych.
 • Znaczna część zajęć odbywa się w placówkach specjalnych: przedszkolu i szkole specjalnej podstawowej, gimnazjum i szkole ponadpodstawowej, SOSW, a także w warsztatach terapii zajęciowej, gdzie słuchacze mają możliwość poznania specyfiki pracy pedagoga specjalnego oraz obserwacji i uczestnictwa w zajęciach z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Uczestnictwo słuchaczy w przygotowaniu i przeprowadzeniu pikniku rodzinnego z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa oraz współorganizowanie zajęć podczas półkolonii dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Liczne spotkania z rodzicami osób z niepełnosprawnością intelektualną, osobami prowadzącymi specjalistyczne rodziny zastępcze, uczniami, autorami książek tematycznie związanych z zajęciami, a także z uczestnikami Stowarzyszenia Tęcza – zespołem artystycznym (parą taneczną).

Regulamin organizacji studiów

pdf Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Sylwetka absolwenta (czytaj więcej)

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent

Z zakresu wiedzy:

 • rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, poszerzoną w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych;
 • procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej), oraz ich prawidłowości i zakłóceń;
 • wychowania i kształcenia, w tym ich filozoficznych, społeczno- kulturowych, psychologicznych, biologicznych i medycznych podstaw;
 • współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów;
 • głównych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących;
 • projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych i uwzględniającą specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z zaburzeniami w rozwoju;
 • struktury i funkcji systemu edukacji - celów, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • podmiotów działalności pedagogicznej (dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli) i partnerów szkolnej edukacji (np. instruktorów harcerskich) oraz specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych;
 • specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych;
 • metodyki wykonywania zadań − norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej (wychowanie przedszkolne, nauczanie w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach i oddziałach specjalnych oraz integracyjnych).

Z zakresu umiejętności:

 • potrafi dokonywać obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych;
 • potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz psychologii do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji;
 • potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych;
 • potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną (dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą), korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) i nowoczesnych technologii;
 • posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywanie wyników obserwacji i formułowanie wniosków;
 • posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne: potrafi porozumiewać się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, dialogowo rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w klasie szkolnej;
 • potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z odpowiednimi etapami edukacyjnymi;
 • potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej;
 • potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy z grupą (zespołem wychowawczym, klasowym);
  potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych, wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy oraz inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie;
 • potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz zmian zachodzących w świecie i w nauce;
 • potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie podejmować i wyznaczać zadania; posiada elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych), posiada umiejętność współpracy z innymi nauczycielami, pedagogami i rodzicami uczniów.

Z zakresu kompetencji społecznych:

 • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych);
 • jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela;
 • ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów;
 • odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze)

Cena: 3600 zł

Czas trwania: 3 sem. - 450 godz. - 180 godz. praktyk

Termin: 2021-05-29 - 2022-05-07

200 zł opłata rekrutacyjna + 3400 zł czesne

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kontakt

Marek Potoczek

marek.potoczek@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Bardzo dobrze przygotowani prowadzący!
Zajęcia pełne praktycznej wiedzy!
Pomoc w rozwiązywaniu problemów i wątpliwości wynikających z bieżącej pracy zawodowej
Wspaniała atmosfera i bardzo wysoki poziom przygotowania kadry, także pod kątem praktycznym
Bardzo dobra organizacja
Jestem bardzo zadowolona z zajęć, z pewnością skorzystam z oferty KIRE w przyszłości
Wykładowcy są praktykami, są konkretni, życzliwi, gotowi do służenia pomocą
Dziękujemy za tyle chwil zrozumienia, drobne gesty dobroci i setki łagodnych uśmiechów, które wypełniały czas spędzony na zajęciach
Wspaniała kadra prowadząca zajęcia, dobry kontakt z biurem KIRE
Zajęcia prowadzone w bardzo miłej atmosferze z wysoko wykwalifikowaną kadrą - SUPER
Bardzo dobra atmosfera, świetne przygotowanie
Bardzo dobry kontakt z prowadzącymi zajęcia
Praktyczne informacje, które bardzo sobie cenię bo są sprawdzone i wynikają z pracy i doświadczenia wykładowców
Kontakt e-mailowy z prowadzącymi, możliwość uzyskania materiałów – bardzo pozytywne
Możliwość udziału w dodatkowych zajęciach: przedstawienie teatralne i pokaz integracji sensorycznej
Bardzo cennym doświadczeniem były zajęcia prowadzone przez doświadczonych praktyków
Bardzo istotny był dla mnie fakt, że zajęcia prowadziła wykwalifikowana kadra
Podobało mi się, że zajęcia były prowadzone przez osoby, które przez długie lata pracują z dziećmi upośledzonymi i nie są tylko zwykłymi teoretykami
Doskonały przepływ informacji
Położenie dużego nacisku na praktykę, na obserwacje zajęć
Bardzo pomocne: możliwość uczestniczenia na obserwacjach zajęć (hospitacje)
Możliwość obserwacji zajęć praktycznych (udziału w nich)
Fantastyczni prowadzący zajęcia, ich ogromna wiedza, doświadczenie - niezapomniane chwile
Pozytywnie odbieram łączenie teorii z praktyką i dużą dawkę realizmu, ale i jasnego spojrzenia na oligofrenopedagogikę
Dobry dobór prelegentów, wysoki poziom
Precyzyjnie, można było uzyskać odpowiedzi na każde pytanie
Fantastyczne zajęcia, szkoda że tak krótki czas bo można było słuchać godzinami, niesamowita wiedza prowadzących

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: