rozwiń wszystkie
W obliczu reformy oświaty koniecznością staje się doskonalenie zawodowe, które pozwala osiągać kolejne stopnie zawodowe. Zmiany struktury nauczania powodują, że liczba godzin niektórych przedmiotów nauczania jest niewystarczająca do realizacji pełnego etatu zatrudnienia. Możliwość nauczania drugiego przedmiotu staje się wówczas w wielu przypadkach warunkiem koniecznym do dalszej pracy w szkole.

Uczestnicy

Słuchaczami Studiów Podyplomowych "Geografia i Ochrona Środowiska" mogą zostać absolwenci studiów magisterskich i licencjackich, zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych posiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą (tutaj).

Ogólne cele kształcenia

Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z przedmiotu Geografia oraz Ochrona Środowiska w szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych, a także przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów objętych programem studiów. Celem studiów jest również świadome posługiwanie się wiedzą teoretyczną oraz praktyką z zakresu Geografii i Ochrony Środowiska zdobytą w trakcie studiów.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje

do nauczania przedmiotów: Geografia i Ochrona Środowiska w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

geografia

Program

 • podstawy geografii
 • systemy informacji geograficznej (GIS)
 • kartografia i topografia
 • geologia
 • klimatologia i meteorologia
 • gleboznawstwo i geografia gleb
 • geografia ekonomiczna
 • geografia fizyczna Polski
 • regiony turystyczne Polski, Europy i świata
 • geografia społeczno - ekonomiczna Polski
 • podstawy kształtowania i ochrony środowiska
 • geografia społeczna
 • hydrologia i oceanografia
 • geografia osadnictwa
 • geografia polityczna
 • eksploatacja i wykorzystanie zasobów naturalnych
 • funkcjonowania przyrodniczych obszarów chronionych
 • stan środowiska, a zdrowie człowieka
 • prawne podstawy ochrony środowiska
 • metodyka nauczania geografii
 • metodyka nauczania ochrony środowiska
 • zajęcia terenowe
 • seminarium dyplomowe

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% prowadzonych zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Forma zaliczenia:

 • test z wybranych zagadnień programowych
 • praca dyplomowa

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Dlaczego warto

 • Praktyczne przygotowanie do pracy nauczyciela geografii i ochrony środowiska, poprzez łączenie tradycyjnych i sprawdzonych metod z innowacyjnymi metodami nauczania.
 • Możliwość w uczestniczeniu wraz z uczniami w cotygodniowych odczytach popularno-naukowych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Geograficzne w Krakowie oraz czynnego włączenia się w koncepcje zmian w edukacji geograficznej w ramach organizowanych spotkań dla nauczyciel.
 • Zajęcia z użyciem specjalistycznych programów geoinformatycznych.
 • Zagraniczne zajęcia terenowe.
 • Projekty zadań do wykonania w czasie ćwiczeń pobudzają do rozwoju krytycznego myślenia.
 • Pobudzanie do rozwijania indywidualnych predyspozycji, kreowanie życzliwości i współpracy w zespole.
 • Profesjonalne pomoce dydaktyczne.

Regulamin organizacji studiów

pdf Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Cena: 3200 zł

Czas trwania: 3 semestry - 306 godz. - 60 godz. praktyk

Termin: 2019-09-21 - 2020-08-29

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Kontakt

Monika Pietras

monika.pietras@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

NOWY NUMER KONTA

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

 

Skontaktuj się z nami: