fbpx
rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia adresowane są dla nauczycieli i wychowawców posiadających wykształcenie wyższe i przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj).

Ogólne cele kształcenia

Wyposażenie uczestników studiów w wiedzę o rozwoju i zachowaniu się dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu. Ukazanie swoistości procesu kształcenia dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu świetle aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej i leczniczej.

Zapoznanie się z niekonwencjonalnymi sposobami wspomagania procesu rewalidacji dzieci ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi (techniki psychoterapeutyczne, psychokorekcyjne i stymulacyjne); kształtowanie odpowiednich umiejętności psychoedukacyjnych uczestników studiów; wskazanie optymalnych zasad i form współpracy nauczycieli i wychowawców z pracownikami służb medycznych.

 

Absolwenci uzyskują kwalifikacje

do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie pedagogiki leczniczej, do pracy z dziećmi przewlekle chorymi lub dotkniętymi dysfunkcjami narządów ruchu, pracy z osobami chorymi oraz ich rodzinami.

Program

 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
 • Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Metodyka nauczania, wychowania i opieki w podmiotach leczniczych i w nauczaniu indywidualnym
 • Prawne podstawy kształcenia uczniów z chorobą przewlekłą oraz uczniów z niepełnosprawnością ruchową,
 • Wybrane problemy opieki paliatywnej i pracy hospicyjnej
 • Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo
 • Diagnoza i terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się
 • Pedagogika terapeutyczna i paliatywna
 • Biomedyczne i psychospołeczne aspekty wybranych chorób przewlekłych
 • Rewalidacja dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu
 • Pedagogika lecznicza i technologia informacyjna w pedagogice leczniczej
 • Trening umiejętności opiekuńczo- wychowawczych
 • Podstawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym
 • Etyczne aspekty pracy w pedagogice leczniczej
 • Praktyka

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych programem oraz napisanie pracy dyplomowej.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty, niedziele) w godzinach 9.00-16.30. Szczegółowy harmonogram ustali kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Dlaczego warto

 • Uwzględnianie oczekiwań i potrzeb słuchaczy związanych m.in. z ich doświadczeniem zawodowym, potrzebami wynikającymi z rodzaju pracy, określonych problemów z jakimi borykają się w codziennej pracy zawodowej.
 • W ramach zajęć na studiach podyplomowych uczestnicy odbywają obserwacje zajęć m.in. w krakowskich szkołach specjalnych działających przy placówkach służby zdrowia, hospicjum dziecięcym, szpitalach oraz ośrodku rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczym.
 • Omówienie dokumentów obowiązujących w placówkach oświatowych specjalnych; przykłady.
 • Możliwość odbycia praktyk pedagogicznych na etapach edukacji wskazanych przez słuchaczy.
 • Możliwość konsultacji nawet po zakończeniu studiów.
 • Dobra komunikacja i organizacja uwzględniająca potrzeby jednostek.

Regulamin organizacji studiów

pdf Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Cena: 3500 zł

Czas trwania: 3 sem. - 475 godz. - 180 godz. praktyk

Termin: 2021-05-29 - 2022-05-07

200 zł opłata rekrutacyjna + 3300 zł czesne

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Kontakt

Marek Potoczek

marek.potoczek@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Bardzo ciekawe zajęcia, pokazanie praktycznych rozwiązań.
Olbrzymie doświadczenie praktyczne prowadzących
Zajęcia bardzo ciekawe i świetnie przygotowane
Prowadzący zawsze gotowi do wsparcia i pomocy.

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

 

Skontaktuj się z nami: