fbpx
rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Moduł I – adresatami studiów są absolwenci filologii polskiej 1. i 2. stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Moduł II – adresatami studiów są absolwenci neofilologii i innych studiów społeczno-humanistycznych 1. i 2. stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, a także absolwenci studiów niehumanistycznych

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą (tutaj).

Cele

Celem studiów podyplomowtch z dydaktyki języka polskiego jako obcego jest przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do wykonywania zawodu nauczyciela kultury i języka polskiego cudzoziemców na wszystkich poziomach zaawansowania (A0-C2) w szkołach (instytucjach) krajowych i za granicą Polski.

Dydaktyka języka polskiego jako obcego - program

Moduł I (174 godz. + 60 godz. praktyk)

Obowiązkowy dla absolwentów filologii polskiej 1. i 2. stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, neofilologii i innych studiów społeczno-humanistycznych 1. i 2. stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz dla absolwentów studiów niehumanistycznych w tym czynnych zawodowo nauczycieli, a także cudzoziemców, którzy ukończyli filologię polską (za granicą).

 1. Nauczanie polskiej wymowy i ortografii
 2. Nauczanie gramatyki
 3. Nauczanie słownictwa
 4. Nauczanie mówienia i słuchania
 5. Nauczanie czytania i pisania
 6. Nauczanie literatury i kultury
 7. Lingwistyczno-kulturowe uwarunkowania nauczania polszczyzny cudzoziemców
 8. Planowanie kursu i lekcji języka polskiego jako obcego
 9. Pomiar wyników kształcenia – testowanie i sprawdzanie
 10. Multimedia w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Moduł II (126 godz. + 60 godz. praktyk)

Obowiązkowy dla absolwentów neofilologii i innych studiów społeczno-humanistycznych 1. i 2. stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz dla absolwentów studiów niehumanistycznych w tym czynnych zawodowo nauczycieli, a także cudzoziemców, którzy ukończyli filologię polską (za granicą).

 1. Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego
 2. Gramatyka funkcjonalna języka polskiego
 3. Stylistyka i kultura języka
 4. Polska literatura współczesna
 5. Wiedza o filmie polskim
 6. Teatr polski
 7. Sztuka ludowa
 8. Wybrane zagadnienia z historii Polski

Absolwenci

Otrzymują dyplom ukończenia studiów nauczania języka polskiego jako obcego uprawniający do wykonywania zawodu lektora języka polskiego w kraju i za granicą.

Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowychi kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem oraz obrona prac dyplomowej.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym (online i stacjonarnym) w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30:

 • zdalne: na platformie Zoom
 • stacjonarne: w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Regulamin organizacji studiów

pdf Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Studia podyplomnowe dydaktyka języka polskiego jako obcego - dlaczego warto?

 • Merytoryczne i praktyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć zarówno z dorosłymi jak i z dziećmi
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności w trzech aspektach:
  » język polski jako język drugi
  » język polski jako język obcy
  » język polski jako język ojczysty
 • Wizyty studyjne i zajęcia praktyczne w szkołach dwujęzycznych oraz z oddziałami dwujęzycznymi – możliwość obserwowania i prowadzenia zajęć
 • Nauka konstruowania własnych, różnorodnych narzędzi multimedialnych
 • Tworzenie autorskich kursów językowych

Korzyści

Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu metod nauczania języka polskiego jako obcego i opisów poziomów kompetencji językowej. Zapozna się z najnowszymi technikami nauczania podsystemów języka polskiego oraz metodami nauczania sprawności językowych i będzie umiał stosować je w praktyce dydaktycznej. Pozna metody testowania języka polskiego jako obcego, aby nauczał nie tylko zgodnie z obowiązującymi standardami, ale też potrafił przygotować do egzaminu państwowego.

Absolwent zdobędzie umiejętność tworzenia określonych typów kursów i budowania autorskich programów dostosowanych do poziomu zaawansowania. Zaznajomi się z technikami multimedialnymi (słowniki, programy komputerowe, platformy e-learningowe) i sposobami ich wykorzystania w pracy lektora języka polskiego.

Szczegółowy opis modułów

Moduł I

1. Nauczanie polskiej wymowy i ortografii

 • techniki nauczania wymowy i ortografii języka polskiego obcokrajowców
 • wymowa na lekcjach języka polskiego jako obcego – rola słuchania w treningu fonetycznym, rodzaje ćwiczeń fonetycznych
 • ortografia na lekcjach jpjo – słuchanie a ortografia, rodzaje ćwiczeń ortograficznych
 • teksty kultury na lekcji fonetyki
 • rodzaje dyktand

2. Nauczanie gramatyki

 • najnowsze koncepcje nauczania gramatyki (nauczanie metodą komunikacyjną języka o rozwiniętej fleksji, kolejność wprowadzania poszczególnych zagadnień gramatycznych)
 • konwencjonalne i niekonwencjonalne techniki wprowadzania, utrwalania i praktykowania materiału gramatycznego
 • przegląd pomocy dydaktycznych przeznaczonych na poszczególne poziomy zaawansowania
 • zapoznanie słuchaczy z wykazem zagadnień gramatycznych dla poziomu B1, B2 i C1 według „Standardów wymagań dla poszczególnych certyfikatowych poziomów zaawansowania znajomości języka polskiego jako obcego”

3. Nauczanie słownictwa

 • najnowsze koncepcje nauczania leksyki
 • konwencjonalne i niekonwencjonalne metody wprowadzania i utrwalania słownictwa
 • przegląd pomocy dydaktycznych
 • przegląd słowników języka polskiego – ogólnych i dla cudzoziemców
 • wykaz zagadnień leksykalnych dla poziomów B1, B2, C1 zawartych w „Standardach wymagań dla poszczególnych certyfikatowych poziomów zaawansowania znajomości języka polskiego jako obcego”

4. Nauczanie mówienia i słuchania

 • techniki nauczania mówienia i słuchania
 • prezentacja typów ćwiczeń z podziałem na poziomy znajomości jpjo (od A1 do C2)
 • korelacja z nauczaniem pozostałych sprawności językowych

5. Nauczanie czytania i pisania

 • techniki nauczania czytania i pisania
 • przykłady ćwiczeń do nauki czytania i pisania z podziałem na poszczególne poziomy znajomości jpjo (od A1 do C2)
 • korelacja z nauczaniem pozostałych sprawności językowych

6. Nauczanie literatury i kultury

 • funkcjonalizacja tekstów literackich na lekcji języka polskiego jako obcego
 • analiza propozycji metodycznych odnośnie do nauczania literatury i kultury polskiej jako obcej
 • prezentacja podręczników do nauczania jpjo pod kątem obecności i sposobu wykorzystania tekstów literackich

7. Lingwistyczno-kulturowe uwarunkowania nauczania polszczyzny cudzoziemców

 • ogólna charakterystyka systemu językowego polszczyzny
 • wybrane trudności wynikające z różnic między polszczyzną a j. angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, etc.
 • problemy wynikające z interferencji językowej (typy kalek językowych)
 • problemy interkulturowe (trudności wynikające z różnic kulturowych)
 • polska specyfika kulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego

8. Planowanie kursu i lekcji języka polskiego jako obcego

 • zasady planowania kursu języka polskiego jako obcego
 • system certyfikatowy języka polskiego jako obcego i standardy wymagań egzaminacyjnych
 • charakterystyka podręczników i pomocy dydaktycznych w nauczaniu języka polskiego jako obcego
 • zadania lektora języka polskiego jako obcego

9. Pomiar wyników kształcenia – testowanie i sprawdzanie

 • rodzaje kontroli i jej znaczenie w dydaktyce języka obcego, pomiar różnicujący i sprawdzający
 • testy językowe i ich rodzaje, kryteria poprawności testu
 • ocenianie i punktowanie jednostek testu i zadań otwartych
 • certyfikacja znajomości języka polskiego jako obcego
 • testowanie sprawności językowych
 • testowanie części systemu języka polskiego

10. Multimedia w nauczaniu języka polskiego jako obcego

 • teoretyczne podstawy wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu jpjo
 • programy komputerowe wspomagające pracę nauczyciela jpjo
 • e-słowniki języka polskiego, korpusy współczesnej polszczyzny, platformy edukacyjne – omówienie przydatności i sposobów wykorzystania na lekcji jpjo

Moduł II

1. Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego

 • podstawowe zagadnienia z zakresu fonetyki – budowa aparatu mowy, charakterystyka artykulacyjna głosek, zmiany głoskowe
 • odmiana rzeczowników, liczebników i przymiotników i czasowników
 • słowotwórstwo – sposoby tworzenia derywatów prostych i złożonych, najważniejsze formanty
 • budowa zdania prostego i złożonego, związki linearne, strukturalne i semantyczne, części zdania pojedynczego, typy zdań złożonych

2. Gramatyka funkcjonalna języka polskiego

 • funkcje poszczególnych części mowy
 • funkcje składniowe i semantyczne przypadka
 • klasy semantyczne czasowników – charakterystyka
 • związki rzeczownika z liczebnikiem i rzeczownikiem
 • wybrane problemy budowy zdania prostego i złożonego

3. Stylistyka i kultura języka

 • środowiskowe zróżnicowanie polszczyzny
 • odmiany stylowe języka polskiego
 • trudne miejsca polszczyzny

4. Polska literatura współczesna

 • fazy rozwojowe literatury po 1945 r.
 • główne nurty w literaturze po 1945 r.
 • sylwetki pisarzy

5. Wiedza o filmie polskim

 • główne nurty w filmie polskim po 1945 r.
 • polska szkoła filmowa

6. Teatr polski

 • największe dokonania w teatrze polskim od renesansu do przełomu XIX i XX w.
 • polski teatr monumentalny
 • reformatorzy teatru polskiego
 • polski dramat i teatr na początku XXI w.

7. Sztuka ludowa

 • polskie tańce ludowe
 • podania i baśnie ludowe
 • główne nurty w sztuce ludowej

8. Wybrane zagadnienia z historii Polski

 • najważniejsze wydarzenia w historii Polski od średniowiecza do współczesności
 • Polska w świecie współczesnym

Cena: 2900 zł

Termin rozpoczęcia: 2023-04-22

Edycja 8 - HYBRYDOWO

Moduł I: 200 zł opłata rekrutacyjna + 2700 zł czesne
Moduł II: 200 zł opłata rekrutacyjna + 3100 zł czesne

Czas trwania: 3 semestry
Moduł I (174 godz. + 60 godz. praktyk):
Moduł I + II (300 godz. + 60 godz. praktyk):

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Organizator: wsbipWyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Kontakt

Magdalena Wietrzyk

magdalena.wietrzyk@kire.plzadaj pytanie

12 412 06 68 • 605 061 844

Opinie uczestników

Jestem zadowolona, że podjęłam ten rodzaj studiów

Informacje o zniżkach i płatnościach

 • zniżki dla absolwentów przy zapisie na:
  II kierunek - 200 zł mniej
  III kierunek - 300 zł mniej
  IV kierunek - 400 zł mniej
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej płatności za całość studiów (zniżki nie łączą się)
 • Moduł I: płatności semestralne (900 zł + 900 zł + 900 zł) lub miesięczne (10 x 270 zł) bez dodatkowych kosztów
 • Moduł I + II: płatności semestralne (1100 zł + 1000 zł + 1000 zł) lub miesięczne (10 x 310 zł) bez dodatkowych kosztów
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów
 • szczegółowe informacje dotyczące płatności znajdują się w karcie informacyjnej dostępnej dla uczestników kierunku

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • DJP - ed. 8

Skontaktuj się z nami: