fbpx
rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich).

Cele

 • przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczej w przedszkolu, szkole i innych placówkach oświatowych z uwzględnieniem zasad dobrego planowania, organizowania, kierowania nimi oraz sprawowania nadzoru pedagogicznego;
 • aktualizacja i rozszerzenie wiedzy w zakresie prawa oświatowego oraz prawa komplementarnego i kompatybilnego z prawem oświatowym;
 • przygotowanie do wprowadzania zmian systemowych;
 • przygotowanie do  współpracy z organem prowadzącym i nadzorującym oraz szeroko pojętym środowiskiem lokalnym;
 • zapoznanie z zasadami zarządzania finansami i majątkiem szkolnym;
 • stworzenie słuchaczom warunków sprzyjających opracowaniu efektywnych materiałów przydatnych w pełnieniu funkcji kierowniczej;
 • upowszechnienie współczesnych rozwiązań kierowania i zarządzania placówką oświatową;
 • wykorzystanie współczesnych podstaw naukowych do samokształcenia i kierowania zasobem ludzkim oraz planowania własnego rozwoju.

Program (czytaj więcej)

Wykaz przedmiotów:

 • Podstawy organizacji i zarządzania,
 • prawo oświatowe. Prawo pracy. Karta Nauczyciela,
 • komunikacja interpersonalna,
 • technologie informacyjne w zarządzaniu oświata,
 • wybrane problemy współczesnej edukacji,
 • marketing i promocja w oświacie,
 • psychologia kierowania,
 • planowanie i organizacja pracy w placówce oświatowej,
 • etyka zawodu dyrektorów i menadżerów,
 • nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością w placówce oświatowej,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie,
 • praktyka kierownicza,
 • seminarium dyplomowe,
 • zarządzanie finansami w oświacie,
 • kierowanie i administrowanie placówką oświatową,
 • kreowanie wizerunku menadżera,
 • unijne programy wspierania oświaty.

Absolwenci

Absolwenci uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, przedszkolu i placówce oświatowo-wychowawczej (zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. 2017, poz. 1597).

Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowychi kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń, odbycie praktyk oraz zdanie egzaminu końcowego.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Regulamin organizacji studiów

pdf Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dlaczego warto

 • Zajęcia dostarczają słuchaczom wiedzę przydatną zawodowo oraz adekwatną do aktualnych problemów edukacyjnych.
 • Tematyka zajęć uwzględnia aspekty zmieniającego się prawa oświatowego.
 • Nacisk na działania praktyczne, odwoływanie się do doświadczeń słuchaczy, stosowanie aktywizujących metod pracy.
 • Przewaga warsztatów i sesji ćwiczeniowych nad wykładami.
 • Zajęcia prowadzone przez doświadczonych dyrektorów szkół i placówek oświatowych, posiadających wybitne osiągnięcia w zakresie zarządzania oświatą.
 • Zajęcia terenowe m.in. w krakowskich placówkach oświatowych oraz na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.

Cena: 2700 zł

Czas trwania: 3 semestry - 360 godzin - 30 godz. praktyk

Termin: 2021-10-23 - 2022-09-25

Opłaty:

 • płatność w 3 lub 9 ratach 0%
 • 200 zł zniżki przy jednorazowej wpłacie całości
 • zniżki dla absolwentów
 • opłata rekrutacyjna wliczona w cenę

200 zł opłata rekrutacyjna + 2500 zł czesne

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kontakt

Paulina Wiśniewska

paulina.wisniewska@kire.plzadaj pytanie

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Bardzo praktyczny wymiar - o to mi chodziło!
Profesjonalizm wykładowców
Na podkreślenie zasługuje fakt przemiłej atmosfery na zajęciach, otwartość wykładowców na potrzeby i konkretne problemy nauczycieli.
Zdobyta wiedza poszerzyła moje horyzonty Dziękuję!
Zajęcia były prowadzone rzetelnie. W klarowny i przejrzysty sposób zostały omówione wszystkie tematy
Świetne zajęcia! Gratulacje! Dziękuję!
Trudna tematyka , podana w przystępny sposób.

Informacje o zniżkach i płatnościach

 • zniżki dla absolwentów:
  II kierunek - 200 zł mniej
  III kierunek - 300 zł mniej
  IV kierunek - 400 zł mniej
 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach bez dodatkowych kosztów
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z innymi promocjami)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

Bank Millenium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów wraz z numerem edycji

Skontaktuj się z nami: