fbpx
rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia podyplomowe zarządzanie oświatą adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich).

Cele

 • przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczej w przedszkolu, szkole i innych placówkach oświatowych z uwzględnieniem zasad dobrego planowania, organizowania, kierowania nimi oraz sprawowania nadzoru pedagogicznego;
 • aktualizacja i rozszerzenie wiedzy w zakresie prawa oświatowego oraz prawa komplementarnego i kompatybilnego z prawem oświatowym;
 • przygotowanie do wprowadzania zmian systemowych;
 • przygotowanie do  współpracy z organem prowadzącym i nadzorującym oraz szeroko pojętym środowiskiem lokalnym;
 • zapoznanie z zasadami zarządzania finansami i majątkiem szkolnym;
 • stworzenie słuchaczom warunków sprzyjających opracowaniu efektywnych materiałów przydatnych w pełnieniu funkcji kierowniczej;
 • upowszechnienie współczesnych rozwiązań kierowania i zarządzania placówką oświatową;
 • wykorzystanie współczesnych podstaw naukowych do samokształcenia i kierowania zasobem ludzkim oraz planowania własnego rozwoju.

Studia podyplomowe Zarządzanie oświatą - program

Wykaz przedmiotów:

 • Zarządzanie jakością
 • Etyka zarządzania
 • Ogólna teoria organizacji i zarządzania
 • Kierowanie zasobami ludzkimi
 • Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji
 • Prawo oświatowe
 • Psychologia w kierowaniu placówką oświatową
 • Marketingowe przesłanki zarządzania
 • Wybrane problemy współczesnej edukacji
 • Placówka oświatowa a środowisko lokalne
 • Kierowanie zmianą
 • Administrowanie majątkiem placówki oświatowej (prawo gospodarcze)
 • Wybrane zagadnienia rachunkowości podmiotów sektora finansów publicznych
 • Nadzór pedagogiczny w szkole
 • Finanse szkoły
 • Komputerowe wspomanagnie zarządzania szkołą
 • Kontrola zarządcza
 • Praktyka

Absolwenci

Absolwenci uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, przedszkolu i placówce oświatowo-wychowawczej (zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. 2017, poz. 1597).

Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowychi kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych z zarządzania oświatą jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń, odbycie praktyk oraz zdanie egzaminu końcowego.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się online w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30:

 • zdalne: na platformie Zoom

Wymagane dokumenty

Po potwierdzonym terminie rozpoczęcia, najpóźniej do miesiąca od uruchomienia kierunku należy złożyć dokumenty rekrutacyjne:

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I i/lub II stopnia
 • kserokopia suplementu do dyplomu (jeśli był wydawany)
 • potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego, o ile nie wynika to wprost z dyplomu

Dokumenty składamy:

 • w formie papierowej do biura KIRE osobiście, bądź przez upoważnioną osobę (pisemne upoważnienie nie jest wymagane) lub pocztą.

Sposoby płatności

Łączny koszt studiów to 2700 zł na co składa się:

 • opłata rekrutacyjna 200 zł oraz
 • czesne 2500 zł

Płatności ratalne 0%

Czesne można wpłacić:

 • jednorazowo 2300 zł (200 zł zniżki od ceny podstawowej podanej na stronie – nie łączy się z innymi promocjami) lub
 • w 2 ratach semestralnych (1250 zł + 1250 zł) lub
 • 9 ratach miesięcznych (8 x 300 zł + 1 x 100 zł) bez dodatkowych kosztów

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku wraz z numerem edycji

Sposób płatności należy wybrać w formularzu uzupełniającym, który jest przesyłany przez opiekuna kierunku drogą mailową po potwierdzeniu inauguracji - nastąpi to najpóźniej na około tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia studiów.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić po potwierdzeniu inauguracji, a przed jej terminem.

Raty należy opłacać zgodnie z terminami na karcie informacyjnej - jest przesyłana uczestnikom po inauguracji.

Opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów.

Co dalej po podjęciu decyzji o zapisie na studia?

Po podjęciu decyzji o zgłoszeniu się na studia podyplomowe należy:

 1. Kliknąć przycisk zapisz się i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po jego przesłaniu upewnić się, czy na podany adres email przyszło automatycznie generowane potwierdzenie zgłoszenia.
 2. Poczekać na email od Opiekuna kierunku z informacjami dotyczącymi weryfikacji zgłoszenia, który będzie rozsyłany na około 2 tygodnie przed planowanym terminem inauguracji.
 3. Czekać na wiadomość mailową od Opiekuna wraz ze szczegółami o uruchomieniu kierunku w planowanym terminie, potwierdzając chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza uzupełniającego, który będzie rozsyłany na około 1 tydzień przed planowanym terminem inauguracji.
 4. W przypadku potwierdzonej inauguracji dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł, najpóźniej do dnia rozpoczęcia studiów podyplomowych podając w tytule przelewu:
  a. imię i nazwisko
  b. nazwa kierunku wraz z numerem edycji
 5. Uczestniczyć w inauguracji oraz spotkaniu organizacyjnym.

Regulamin organizacji studiów

Studia podyplomowe zarządzanie oświatą Manager i lider oświaty - dlaczego warto?

 • Zajęcia dostarczają słuchaczom wiedzę przydatną zawodowo oraz adekwatną do aktualnych problemów edukacyjnych.
 • Tematyka zajęć uwzględnia aspekty zmieniającego się prawa oświatowego.
 • Nacisk na działania praktyczne, odwoływanie się do doświadczeń słuchaczy, stosowanie aktywizujących metod pracy.
 • Przewaga warsztatów i sesji ćwiczeniowych nad wykładami.
 • Zajęcia prowadzone przez doświadczonych dyrektorów szkół i placówek oświatowych, posiadających wybitne osiągnięcia w zakresie zarządzania oświatą.

Studia podyplomowe – Zarządzanie oświatą

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie oświatą – manager oraz lider oświaty przygotowują do zajmowania stanowisk kierowniczych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych. Absolwent studiów podyplomowych ma wiedzę i umiejętności, dzięki którym może zarządzać placówką – organizować ją, planować jej działalność, gospodarować jej finansami, sprawować nad nią rzetelny nadzór pedagogiczny – i współpracować z organami prowadzącymi. Program studiów obejmuje także przygotowanie do wprowadzania zmian systemowych.

Jakie kwalifikacje dają studia podyplomowe Zarządzanie oświatą?

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na tym kierunku uprawnia do objęcia kierownictwa nad placówką oświatową, szkołą czy przedszkolem(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r.). Kierunek Zarządzanie placówkami oświatowymi otwiera też drzwi do pracy w instytucjach administracji samorządowej. Uczestnikami studiów mogą być osoby, które uzyskały dyplom ukończenia szkoły wyższej niezależnie od kierunku.

Czego uczą studia z zakresu zarządzania oświatą?

Program studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oświatą jest wyczerpujący – obejmuje wszystkie aspekty, które kierownik placówki oświatowej powinien znać, od kwestii prawa oświatowego i prawa pracy, przez zarządzanie, promocję i marketing, aż po komunikację i psychologię. Bardzo ważną częścią edukacji w tym kierunku jest gospodarowanie finansami czy znajomość programów unijnych. Uczestnicy studiów poznają i rozwijają też umiejętności, jakimi powinien wyróżniać się dobry manager. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych oraz odnoszących sukcesy dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Nad teorią dominuje praktyka – warsztaty i ćwiczenia oraz spotkania w placówkach oświatowych i na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.

Cena: 2700 zł

Czas trwania: 2 semestry - 240 godzin - 60 godz. praktyk

Termin rozpoczęcia: 2023-09-30

REKRUTACJA TRWA

Edycja 17 - ONLINE

200 zł opłata rekrutacyjna + 2500 zł czesne

Opłaty:

 • płatność semestralna lub miesięczna w ratach 0%
 • zniżki dla absolwentów
 • opłata rekrutacyjna wliczona w cenę

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Organizator: wsbipŚwiętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach

Kontakt

Magdalena Wietrzyk

magdalena.wietrzyk@kire.plzadaj pytanie

12 412 06 68 • 605 061 844

Opinie uczestników

Bardzo praktyczny wymiar - o to mi chodziło!
Profesjonalizm wykładowców
Na podkreślenie zasługuje fakt przemiłej atmosfery na zajęciach, otwartość wykładowców na potrzeby i konkretne problemy nauczycieli.
Zdobyta wiedza poszerzyła moje horyzonty Dziękuję!
Zajęcia były prowadzone rzetelnie. W klarowny i przejrzysty sposób zostały omówione wszystkie tematy
Świetne zajęcia! Gratulacje! Dziękuję!
Trudna tematyka , podana w przystępny sposób.

Informacje o zniżkach i płatnościach

 • zniżki dla absolwentów:
  II kierunek - 200 zł mniej
  III kierunek - 300 zł mniej
  IV kierunek - 400 zł mniej
 • płatności semestralne (1250 zł + 1250 zł) lub miesięczne (8 x 300 zł + 1 x 100 zł) bez dodatkowych kosztów
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów wraz z numerem edycji

Skontaktuj się z nami: