fbpx
rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich).

Uzyskiwane kwalifikacje

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, przedszkolu i placówce oświatowo-wychowawczej (zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. 2017, poz. 1597).

Ogólne cele kształcenia

 • przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczej w przedszkolu, szkole i innych placówkach oświatowych z uwzględnieniem zasad dobrego planowania, organizowania, kierowania nimi oraz sprawowania nadzoru pedagogicznego;
 • aktualizacja i rozszerzenie wiedzy w zakresie prawa oświatowego oraz prawa komplementarnego i kompatybilnego z prawem oświatowym;
 • przygotowanie do wprowadzania zmian systemowych;
 • przygotowanie do  współpracy z organem prowadzącym i nadzorującym oraz szeroko pojętym środowiskiem lokalnym;
 • zapoznanie z zasadami zarządzania finansami i majątkiem szkolnym;
 • stworzenie słuchaczom warunków sprzyjających opracowaniu efektywnych materiałów przydatnych w pełnieniu funkcji kierowniczej;
 • upowszechnienie współczesnych rozwiązań kierowania i zarządzania placówką oświatową;
 • wykorzystanie współczesnych podstaw naukowych do samokształcenia i kierowania zasobem ludzkim oraz planowania własnego rozwoju.

Program

Wykaz przedmiotów:

 • Podstawy organizacji i zarządzania,
 • prawo oświatowe. Prawo pracy. Karta Nauczyciela,
 • komunikacja interpersonalna,
 • technologie informacyjne w zarządzaniu oświata,
 • wybrane problemy współczesnej edukacji,
 • marketing i promocja w oświacie,
 • psychologia kierowania,
 • planowanie i organizacja pracy w placówce oświatowej,
 • etyka zawodu dyrektorów i menadżerów,
 • nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością w placówce oświatowej,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie,
 • praktyka kierownicza,
 • seminarium dyplomowe,
 • zarządzanie finansami w oświacie,
 • kierowanie i administrowanie placówką oświatową,
 • kreowanie wizerunku menadżera,
 • unijne programy wspierania oświaty.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem oraz napisanie pracy dyplomowej.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Dlaczego warto

 • Zajęcia dostarczają słuchaczom wiedzę przydatną zawodowo oraz adekwatną do aktualnych problemów edukacyjnych.
 • Tematyka zajęć uwzględnia aspekty zmieniającego się prawa oświatowego.
 • Nacisk na działania praktyczne, odwoływanie się do doświadczeń słuchaczy, stosowanie aktywizujących metod pracy.
 • Przewaga warsztatów i sesji ćwiczeniowych nad wykładami.
 • Zajęcia prowadzone przez doświadczonych dyrektorów szkół i placówek oświatowych, posiadających wybitne osiągnięcia w zakresie zarządzania oświatą.
 • Zajęcia terenowe m.in. w krakowskich placówkach oświatowych oraz na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.

Regulamin organizacji studiów

pdf Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Cena: 2700 zł

Czas trwania: 3 semestry - 360 godzin - 30 godz. praktyk

Termin: 2021-05-29 - 2022-05-07

200 zł opłata rekrutacyjna + 2500 zł czesne

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kontakt

Tomasz Bem

tomasz.bem@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Bardzo praktyczny wymiar - o to mi chodziło!
Profesjonalizm wykładowców
Na podkreślenie zasługuje fakt przemiłej atmosfery na zajęciach, otwartość wykładowców na potrzeby i konkretne problemy nauczycieli.
Zdobyta wiedza poszerzyła moje horyzonty Dziękuję!
Zajęcia były prowadzone rzetelnie. W klarowny i przejrzysty sposób zostały omówione wszystkie tematy
Świetne zajęcia! Gratulacje! Dziękuję!
Trudna tematyka , podana w przystępny sposób.

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: