fbpx
rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia podyplomowe wczesne wspomaganie rozwoju dziecka adresowane są do osób:

 • posiadających ukończone co najmniej studia I stopnia  (licencjat) w zakresie pedagogiki, pedagogiki specjalnej, fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej, terapii pedagogicznej, psychologii;
 • posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska logopedy;
 • posiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj).

Cele

Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do diagnozowania, oceny indywidualnych potrzeb dziecka i jego środowiska, projektowania, a także realizacji zadań wieloprofilowego wspomagania rozwoju małego dziecka; nabycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć wspomagających rozwój dzieci i ich rodzin od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Studia podyplomowe wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - program

 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Diagnozowanie sytuacji i potrzeb dziecka
 • Pedagogika małego dziecka
 • Psychologia rozwoju dziecka do 9 roku życia
 • Podstawy pediatrii z uwzględnieniem neatologii
 • Oligofrenopedagogika
 • Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnej interwencji
 • Wybrane zagadnienia z psychiatrii
 • Podstawy prawne kształcenia, rehabilitacji i zabezpieczenia społecznego dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych
 • Pielęgnacja i opieka dziecka
 • Podstawy terapii psychopedagogicznej
 • Elementylogopedii
 • Stymulacja psychoruchowa dziecka
 • Muzykoterapia w stymulacji rozwoju dziecka
 • Plastykoterapia w stymulacji rozwoju dziecka
 • Bajkoterapia w stymulacji rozwoju dziecka
 • Aktywne metody i formy pracy z dzieckiem przed rozpoczęciem edukacji
 • Podstawy rewalidacji dzieci niepełnosprawnych
 • Standardy organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami sensorycznymi
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniamirozwoju intelektualnego
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami somatycznymi i ruchowymi
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o zaburzonym rozwoju psychoruchowym -SI
 • Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci do 9 roku życia – w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Wsparcie rodziców dziecka na wczesnym etapie rozwoju
 • Media w procesie wspomagania rozwoju dziecka
 • Przygotowanie do egzaminu

Absolwenci

uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych.
Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

Jednocześnie studia umożliwią nabycie umiejętności i zdobycie kompetencji do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach realizujących takie zadanie np. w:

 • ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • ośrodkach wczesnej interwencji
 • przedszkolach: specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz masowych
 • szkołach: specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz masowych
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistycznych
 • ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz ośrodkach rehabilitacyjnych
 • instytucjach niepublicznych takich jak :ośrodki, poradnie, fundacje, stowarzyszenia

Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowychi kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń, odbycie praktyk oraz zdanie egzaminu końcowego.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30.

Regulamin organizacji studiów

Studia podyplomowe wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dlaczego warto?

 • W ramach zajęć uczestnicy prowadzą obserwacje zajęć m.in. w przedszkolu specjalnym, ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych, w których prowadzone jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w ramach służby zdrowia i edukacji.
 • Poznanie dokumentacji obowiązującej w placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,  przykłady i wzory dokumentów.
 • Możliwość konsultacji nawet po zakończeniu studiów.
 • Możliwość odbycia praktyk pedagogicznych na etapach edukacji wskazanych przez słuchaczy.

SYLWETKA ABSOLWENTA (czytaj wiecej)

Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych:

Z zakresu wiedzy:

 • Zna miejsce pedagogiki specjalnej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi, ma wiedzę na temat subdyscyplin pedagogiki specjalnej, w szczególności związanych z zagadnieniami wczesnej interwencji dziecka niepełnosprawnego.
 • Posiada podstawy wiedzy dydaktycznej niezbędnej dla wsparcia małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, ma elementarną wiedzę  o metodyce pracy pedagogicznej w aspekcie trudności związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zna uwarunkowania wsparcia i pracy z rodzinami dzieci niepełnosprawnych.   
 • Zna prawidłowości przebiegu rozwoju psychoruchowego dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa jako podstawy do  rozpoznawania symptomów rozwoju atypowego, opóźnionego i zaburzonego.
 • Ma wiedzę z  zakresu psychopatologii rozwoju dzieci, konieczności dostrzegania i analizowania izolowanych symptomów na tle syndromów zaburzeń klinicznych ujętych w systemach klasyfikacji zaburzeń zdrowia fizycznego i psychicznego.
 • Ma wiedzę z zakresu promocji zdrowia i kształtowania postawy sprzyjającej psychoprofilaktyce.
 • Ma podstawową wiedzę  dotyczącą zagadnień prawnych, organizacyjnych i praktyki wspomagania rozwoju małych dzieci w kontekście instytucjonalnym.
 • Ma wiedzę na temat programów wspomagania rozwoju dzieci z opóźnieniami i dysfunkcjami rozwojowymi ze względu na bieżącą wiedzę z podstaw genetyki, neurofizjologii, neurologopedii, psychiatrii dziecięcej, psychologii klinicznej i innych dyscyplin naukowych będących podstawą oferty publicznej i praktyki społecznej.
 • Posiada podstawową wiedzę na temat potrzeb rozwojowych, społecznych, edukacyjnych i możliwości rehabilitacyjnych oraz terapeutycznych małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, posiada wiedzę na temat regulacji prawnych wspierających rozwój dziecka i jego rodziny.

Z zakresu umiejętności:

 • Potrafi dostosować działania do deficytów rozwojowych małego dziecka niepełnosprawnego, na podstawie wiedzy o zaburzeniach rozwojowych potrafi opracować indywidualne zadania edukacyjne, rehabilitacyjne oraz programy wsparcia dla małego dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny.
 • Posiada umiejętność poszukiwania twórczych metod pracy z małymi dziećmi niepełnosprawnymi oraz zagrożonymi niepełnosprawnością i ich rodzin z wykorzystaniem różnych źródeł i zasobów indywidualnych, społecznych, kulturowych. Konstruuje  indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny w oparciu o diagnozę umiejętności funkcjonalnych dziecka z niepełnosprawnością.
 • Potrafi zastosować  typowe metody, procedur y i dobre praktyki w  realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej, rewalidacyjnej i rehabilitacyjnej w zależności od indywidualnych potrzeb małego dziecka.
 • Potrafi posługiwać się wiedzą psychologiczną w rozwiązywaniu problemów pedagogicznych, rozpoznaje różne przejawy zaburzeń rozwojowych, korzysta z diagnozy interdyscyplinarnej dla potrzeb nauczania, wychowania, rehabilitacji, rewalidacji i wsparcia małego dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny
 • Potrafi włączyć się w istniejące (lub stworzyć własne) projekty socjalne, programy terapeutyczne i profilaktyczne w instytucjach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, jak i w środowisku otwartym.

Z zakresu kompetencji społecznych:

 • Ma świadomość ważności i zrozumienie pracy interdyscyplinarnej w procesie wsparcia małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością i jego rodziny;  wykazuje gotowość do uczestniczenia w pracach zespołów interdyscyplinarnych, w przygotowywaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, profilaktycznych w instytucjach, jak i w środowisku otwartym ze szczególnym uwzględnieniem środowiska rodzinnego
 • Jest empatyczny. Charakteryzuje się postawą szacunku i zrozumienia wobec dzieci niepełnosprawnych, a także umiejętnością właściwego zachowania się wobec nich i ich rodzin. Cechuje się moralnym, opartym na zasadach etyki społecznej sposobie działania, inicjuje działania na rzecz małych dzieci.
 • Charakteryzuje się kreatywnością, twórczą postawą w poszukiwaniu rozwiązywania problemów w codziennej pracy z małymi dziećmi niepełnosprawnymi lub zagrożonymi niepełnosprawnością. Cechuje go otwartość w kontaktach interpersonalnych.

Studia podyplomowe – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zapewniają niezbędne praktyczne i merytoryczne umiejętności oraz kwalifikacje do oceny, diagnozy opóźnień i zaburzeń rozwojowych i kompleksowego wspierania rozwoju niemowląt i dzieci (aż do momentu podjęcia przez nich nauki w szkole) poprzez organizację lub prowadzenie zajęć terapeutycznych. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otwiera drzwi do pracy m.in. w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Co obejmuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci (WWR)?

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ocenia się przebieg rozwoju oraz diagnozuje problemy (opóźnienie rozwoju, zaburzenia, tendencje czy predyspozycje), a następnie projektuje i wdraża wielotorowe działania oraz specjalistyczne zajęcia w celu stymulowania funkcji odpowiedzialnych za rozwój motoryki i psychiki czy umiejętności komunikacyjnych dziecka. Specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka pracuje ze swoich pacjentem od momentu wykrycia niepełnosprawności czy zaburzeń aż do podjęcia nauki w szkole, a przez cały ten czas wspiera także rodziców dziecka. Podstawą do objęcia dziecka taką pomocą jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, którą wydaje m.in. zespół orzekający w ramach publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Jakie kwalifikacje daje kierunek Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Program studiów podyplomowych ma bardzo szeroki zakres, dlatego też absolwent zyskuje kompleksowe kwalifikacje do projektowania i realizacji zadań w ramach WWR oraz do prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi m.in. z autyzmem, z zaburzeniami intelektualnymi, psychoruchowymi, somatycznymi. Może pracować również jako terapeuta integracji sensorycznej. Zyskuje też umiejętności w zakresie muzykoterapii, plastykoterapii czy bajkoterapii.

Cena: 3300 zł

Czas trwania: 3 sem. - 425 godz. - 180 godz. praktyk

Termin rozpoczęcia: 2023-09-30

Edycja 11 - HYBRYDOWO

200 zł opłata rekrutacyjna + 3100 zł czesne

Opłaty:

 • płatność semestralna lub miesięczna w ratach 0%
 • zniżki dla absolwentów
 • opłata rekrutacyjna wliczona w cenę

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Organizator: wsbipAkademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego

Kontakt

Marek Potoczek

marek.potoczek@kire.plzadaj pytanie

12 412 06 68 • 511 713 507

Opinie uczestników

Wspaniały kontakt z kierownikiem.
Bardzo cenne zajęcia w placówkach.
Wykładowcy praktycy, dużo przykładów.
Dobra organizacja.
Olbrzymie doświadczenie i praktyka, bardzo wartościowe zajęcia.
Ciekawy sposób prowadzenia zajęć, praktyczne informacje, liczne przykłady z życia.
Dużo materiałów do wykorzystania w praktyce
Wykładowcy oraz opiekun kierunku byli osobami bardzo uczynnymi i pomocnymi
Bardzo ciekawe zajęcia w placówkach!
Świetna organizacja, bardzo pomocna Kierownik Studiów
Skrupulatny i bardzo dobrze zorganizowany opiekun oraz kierownik studiów. Ludzkie podejście, pełne zrozumienia!

Informacje o zniżkach i płatnościach

 • zniżki dla absolwentów *:
  II kierunek - 200 zł mniej
  III kierunek - 300 zł mniej
  IV kierunek - 400 zł mniej
  * warunkiem skorzystania ze zniżki jest zgłoszenie informacji o ukończonych kierunkach do opiekuna kierunku do 14 dni od daty rozpoczęcia studiów
 • płatności semestralne (1100 zł + 1000 zł + 1000 zł) lub miesięczne (10 x 310 zł) bez dodatkowych kosztów
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • WW - ed. 11

Skontaktuj się z nami: