fbpx
rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia adresowane są do osób:

 • posiadających ukończone co najmniej studia I stopnia  (licencjat) w zakresie pedagogiki, pedagogiki specjalnej, fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej, terapii pedagogicznej, psychologii;
 • posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska logopedy;
 • posiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj).

Cele

Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do diagnozowania, oceny indywidualnych potrzeb dziecka i jego środowiska, projektowania, a także realizacji zadań wieloprofilowego wspomagania rozwoju małego dziecka; nabycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć wspomagających rozwój dzieci i ich rodzin od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Program (czytaj więcej)

 • Pedagogika i psychologia rozwoju  małego dziecka
 • Diagnoza medyczna niepełnosprawności i zagrożenia niepełnosprawnością – podstawy pediatrii, neonatologii i neurologii
 • Wybrane zagadnienia psychiatrii
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Oligofrenopedagogika
 • Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnej interwencji
 • Diagnozowanie sytuacji i potrzeb dziecka
 • Podstawy prawne organizacji wwrd, wczesnej interwencji oraz zabezpieczenia społecznego  
 • Pielęgnacja i opieka dziecka
 • Podstawy terapii psychopedagogicznej
 • Elementy logopedii
 • Stymulacja psychopedagogiczna dziecka
 • Muzyka i plastyka w stymulacji rozwoju dziecka
 • Aktywne metody i formy pracy z dzieckiem – znaczenie zabawy i zabawek w terapii dziecka
 • Podstawy rewalidacji dzieci niepełnosprawnych
 • Zadania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wobec jego rodziny
 • Metodyka pracy terapeutycznej z dziećmi przed rozpoczęciem edukacji szkolnej
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami sprzężonymi, rozwoju poznawczego, zaburzeniami  ruchowymi, zmysłowymi i somatycznymi, ze spektrum autyzmu
 • Metody stosowane we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci
 • Wsparcie rodziców dziecka na wczesnym etapie rozwoju
 • Media w procesie wspomagania rozwoju dziecka
 • Seminarium dyplomowe

Absolwenci

uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych.
Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

Jednocześnie studia umożliwią nabycie umiejętności i zdobycie kompetencji do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach realizujących takie zadanie np. w:

 • ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • ośrodkach wczesnej interwencji
 • przedszkolach: specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz masowych
 • szkołach: specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz masowych
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistycznych
 • ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz ośrodkach rehabilitacyjnych
 • instytucjach niepublicznych takich jak :ośrodki, poradnie, fundacje, stowarzyszenia

Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowychi kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem oraz napisanie pracy dyplomowej.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Regulamin organizacji studiów

pdf Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dlaczego warto?

 • W ramach zajęć uczestnicy prowadzą obserwacje zajęć m.in. w przedszkolu specjalnym, ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych, w których prowadzone jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w ramach służby zdrowia i edukacji.
 • Poznanie dokumentacji obowiązującej w placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,  przykłady i wzory dokumentów.
 • Możliwość konsultacji nawet po zakończeniu studiów.
 • Możliwość odbycia praktyk pedagogicznych na etapach edukacji wskazanych przez słuchaczy.

SYLWETKA ABSOLWENTA (czytaj wiecej)

Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych:

Z zakresu wiedzy:

 • Zna miejsce pedagogiki specjalnej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi, ma wiedzę na temat subdyscyplin pedagogiki specjalnej, w szczególności związanych z zagadnieniami wczesnej interwencji dziecka niepełnosprawnego.
 • Posiada podstawy wiedzy dydaktycznej niezbędnej dla wsparcia małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, ma elementarną wiedzę  o metodyce pracy pedagogicznej w aspekcie trudności związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zna uwarunkowania wsparcia i pracy z rodzinami dzieci niepełnosprawnych.   
 • Zna prawidłowości przebiegu rozwoju psychoruchowego dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa jako podstawy do  rozpoznawania symptomów rozwoju atypowego, opóźnionego i zaburzonego.
 • Ma wiedzę z  zakresu psychopatologii rozwoju dzieci, konieczności dostrzegania i analizowania izolowanych symptomów na tle syndromów zaburzeń klinicznych ujętych w systemach klasyfikacji zaburzeń zdrowia fizycznego i psychicznego.
 • Ma wiedzę z zakresu promocji zdrowia i kształtowania postawy sprzyjającej psychoprofilaktyce.
 • Ma podstawową wiedzę  dotyczącą zagadnień prawnych, organizacyjnych i praktyki wspomagania rozwoju małych dzieci w kontekście instytucjonalnym.
 • Ma wiedzę na temat programów wspomagania rozwoju dzieci z opóźnieniami i dysfunkcjami rozwojowymi ze względu na bieżącą wiedzę z podstaw genetyki, neurofizjologii, neurologopedii, psychiatrii dziecięcej, psychologii klinicznej i innych dyscyplin naukowych będących podstawą oferty publicznej i praktyki społecznej.
 • Posiada podstawową wiedzę na temat potrzeb rozwojowych, społecznych, edukacyjnych i możliwości rehabilitacyjnych oraz terapeutycznych małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, posiada wiedzę na temat regulacji prawnych wspierających rozwój dziecka i jego rodziny.

Z zakresu umiejętności:

 • Potrafi dostosować działania do deficytów rozwojowych małego dziecka niepełnosprawnego, na podstawie wiedzy o zaburzeniach rozwojowych potrafi opracować indywidualne zadania edukacyjne, rehabilitacyjne oraz programy wsparcia dla małego dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny.
 • Posiada umiejętność poszukiwania twórczych metod pracy z małymi dziećmi niepełnosprawnymi oraz zagrożonymi niepełnosprawnością i ich rodzin z wykorzystaniem różnych źródeł i zasobów indywidualnych, społecznych, kulturowych. Konstruuje  indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny w oparciu o diagnozę umiejętności funkcjonalnych dziecka z niepełnosprawnością.
 • Potrafi zastosować  typowe metody, procedur y i dobre praktyki w  realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej, rewalidacyjnej i rehabilitacyjnej w zależności od indywidualnych potrzeb małego dziecka.
 • Potrafi posługiwać się wiedzą psychologiczną w rozwiązywaniu problemów pedagogicznych, rozpoznaje różne przejawy zaburzeń rozwojowych, korzysta z diagnozy interdyscyplinarnej dla potrzeb nauczania, wychowania, rehabilitacji, rewalidacji i wsparcia małego dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny
 • Potrafi włączyć się w istniejące (lub stworzyć własne) projekty socjalne, programy terapeutyczne i profilaktyczne w instytucjach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, jak i w środowisku otwartym.

Z zakresu kompetencji społecznych:

 • Ma świadomość ważności i zrozumienie pracy interdyscyplinarnej w procesie wsparcia małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością i jego rodziny;  wykazuje gotowość do uczestniczenia w pracach zespołów interdyscyplinarnych, w przygotowywaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, profilaktycznych w instytucjach, jak i w środowisku otwartym ze szczególnym uwzględnieniem środowiska rodzinnego
 • Jest empatyczny. Charakteryzuje się postawą szacunku i zrozumienia wobec dzieci niepełnosprawnych, a także umiejętnością właściwego zachowania się wobec nich i ich rodzin. Cechuje się moralnym, opartym na zasadach etyki społecznej sposobie działania, inicjuje działania na rzecz małych dzieci.
 • Charakteryzuje się kreatywnością, twórczą postawą w poszukiwaniu rozwiązywania problemów w codziennej pracy z małymi dziećmi niepełnosprawnymi lub zagrożonymi niepełnosprawnością. Cechuje go otwartość w kontaktach interpersonalnych.

Cena: 3300 zł

Czas trwania: 3 sem. - 365 godz. - 120 godz. praktyk

Termin: 2021-05-29 - 2022-05-07

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Opłaty:

 • płatność w 3 lub 9 ratach 0%
 • 200 zł zniżki przy jednorazowej wpłacie całości
 • zniżki dla absolwentów
 • opłata rekrutacyjna wliczona w cenę

200 zł opłata rekrutacyjna + 3100 zł czesne

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kontakt

Marek Potoczek

marek.potoczek@kire.plzadaj pytanie

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Wspaniały kontakt z kierownikiem.
Bardzo cenne zajęcia w placówkach.
Wykładowcy praktycy, dużo przykładów.
Dobra organizacja.
Olbrzymie doświadczenie i praktyka, bardzo wartościowe zajęcia.
Ciekawy sposób prowadzenia zajęć, praktyczne informacje, liczne przykłady z życia.
Dużo materiałów do wykorzystania w praktyce

Informacje o zniżkach i płatnościach

 • zniżki dla absolwentów:
  II kierunek - 200 zł mniej
  III kierunek - 300 zł mniej
  IV kierunek - 400 zł mniej
 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach bez dodatkowych kosztów
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z innymi promocjami)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów wraz z numerem edycji

Skontaktuj się z nami: