fbpx
rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich), które pragną zdobyć kwalifikacje do nauczania w szkołach (poza nauczaniem początkowym i specjalnym) i w innych placówkach oświatowo-wychowawczych.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje

pedagogiczne do pracy w zawodzie nauczyciela.

 

Ogólne cele kształcenia

Absolwent Podyplomowego Studium Przygotowania Pedagogicznego będzie przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. W związku z tym będzie posiadać przygotowanie w zakresie:

 • wybranych specjalności nauczycielskich tak, aby w sposób kompetentny przekazywać nabytą wiedzę oraz samodzielnie ją pogłębiać i aktualizować, a także integrować ją z innymi dziedzinami wiedzy;
 • psychologii i pedagogiki tak, aby pełnić funkcje wychowawcze i opiekuńcze, wspierać wszechstronny rozwój uczniów, indywidualizować proces nauczania, zaspokajać szczególne potrzeby edukacyjne uczniów, organizować życie społeczne na poziomie klasy, szkoły i środowiska lokalnego, współpracować z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną;
 • dydaktyki przedmiotowej tak, aby skutecznie prowadzić zajęcia edukacyjne, rozbudzać zainteresowania poznawcze oraz wspierać rozwój intelektualny uczniów przez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych, a także badać i oceniać osiągnięcia uczniów oraz własną praktykę;
 • technologii informacyjnej, w tym jej wykorzystywania w nauczaniu przedmiotu

Program

 • Podstawy psychologii ogólnej
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia uczenia się
 • Rozwój zawodowy nauczyciela
 • Pedeutologia
 • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • System oświaty
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole
 • Praca opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela
 • Sytuacja ucznia z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną w szkole ogólnodostępnej
 • Zagrożenia dzieci i młodzieży
 • Diagnozowanie sytuacji i potrzeb dziecka
 • Uczeń z trudnościami w uczeniu się
 • Doradztwo zawodowe
 • Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole
 • Podstawy dydaktyki ogólnej
 • Klasa szkolna jako środowisko edukacyjne
 • Kultura języka
 • Emisja głosu
 • Ramowy plan nauczania na poszczególnych etapach edukacyjnych
 • Podstawa programowa na poszczególnych etapach edukacyjnych
 • Kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela
 • Metody kształcenia
 • Metodyka treści kształcenia na poszczególnych etapach edukacyjnych
 • Projektowanie procesu kształcenia
 • Ocenianie w pracy dydaktycznej
 • Diagnoza ucznia i grupy uczniowskiej
 • Rozwijanie umiejętności osobistych i społeczno-emocjonalnych uczniów
 • Warsztat pracy nauczyciela
 • Media w edukacji
 • Współpraca nauczyciela z psychologiem
 • Sposoby wspierania rozwoju dziecka w szkole
 • Profilaktyka i promocja zdrowia w szkole
 • Metodyka pracy nauczyciela przedmiotów ścisłych
 • Metodyka pracy nauczyciela przedmiotów humanistycznych
 • Metodyka pracy nauczyciela języków obcych
 • Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych
 • Wykorzystanie technologii informacyjnej w zawodzie nauczyciela
 • Praktyka pedagogiczna

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminu końcowego.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30 w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Szczegółowy harmonogram ustala kierownik merytoryczny z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Dlaczego warto

 • Uwzględnianie oczekiwań i potrzeb słuchaczy związanych m.in. z ich doświadczeniem zawodowym, potrzebami wynikającymi z rodzaju pracy i nauczanego przedmiotu.
 • Zajęcia prowadzone są w różnych typach szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych, min. szkoła katolicka, Montessori, waldorfska, ośrodki terapii, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły ponadpodstawowe, szkoły kształcenia zawodowego.
 • Możliwość obserwacji i prowadzenia zajęć w wybranej placówce.
 • Praktyczne podejście: nacisk na umiejętności prowadzenia zajęć różnymi metodami aktywizującym, pobudzanie do twórczego myślenia.
 • Superwizje oraz zajęcia z mnemotechnik.
 • Konsultacje indywidualne dotyczące problemów edukacyjnych.

Regulamin organizacji studiów

pdf Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Cena: 3600 zł

Czas trwania: 3 sem. - 495 godz. - 150 godz. praktyk

Termin: 2021-05-29 - 2022-05-07

200 zł opłata rekrutacyjna + 3400 zł czesne

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Współorganizator: wsbipWyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kontakt

Paulina Wiśniewska

paulina.wisniewska@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Opinie uczestników

Życzliwi prowadzący.
Serdeczne podziękowania za wiedzę, czas, zaangażowanie oraz pozytywną energię, którą nam przekazano.
Bardzo ciekawy i angażujący słuchaczy sposób prowadzenia zajęć.
Świetny wykładowca, ciekawe zajęcia, oby więcej takich.
Serdeczne podziękowanie dla prowadzących za podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz życzliwość i zaangażowanie.

Informacje o płatnościach

 • możliwość wpłaty w 3 lub 9 ratach
 • zniżka 200 zł przy jednorazowej wpłacie całej kwoty (nie łączy się z promocjami)
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku studiów

Sposoby rekrutacji na studia:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: