fbpx
rozwiń wszystkie

Uczestnicy

Osoby posiadające dyplom studiów magisterskich lub licencjackich, przede wszystkim pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, pracownicy poradni psychologicznych, pracownicy przywięziennych zakładów pracy dla skazanych, funkcjonariusze i pracownicy zakładów karnych, aresztów śledczych, kuratorzy sądowi, funkcjonariusze policji, a także pracownicy agencji ochrony.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj).

Ogólne cele kształcenia na studiach podyplomowych Resocjalizacja z socjoterapią

Celem studiów jest wyposażenie studentów w wiedze i umiejętności pozwalających na skuteczne działania resocjalizacyjne i profilaktyczne. Absolwent powinien skutecznie reagować na zjawiska związane z wychowaniem, kształceniem, socjoterapią i resocjalizacją.

Studia podyplomowe resocjalizacja z socjoterapią - program

 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Diagnoza psychopedagogiczna w resocjalizacji
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Prawne podstawy resocjalizacji
 • Zarys historii resocjalizacji i jej współczesne systemy
 • Koncepcje twórczej resocjalizacji
 • Arteterapia w resocjalizacji
 • Praca z rodziną z dzieckiem niedostosowanym
 • Profilaktyka niedostosowania społecznego
 • Profilaktyka i terapia uzależnień
 • Readaptacja społeczna i pomoc postpenitencjarna
 • Streetworking
 • Konstruowanie indywidualnych programów socjoterapeutycznych
 • Metodyka nauczania osób niedostosowanych społecznie
 • Metodyka oddziaływań w placówkach resocjalizacyjnych
 • Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
 • Metodyka oddziaływań socjoterapeutycznych
 • Mediacje i negocjacje w resocjalizacji
 • Trening interpersonalny i relaksacyjny

Absolwenci uzyskują kwalifikacje

do pracy w placówkach socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych. Słuchacze nabywają kwalifikacje diagnostyczne oraz metodyczne do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i z zaburzeniami zachowania a także umiejętności prowadzenia zajęć z zakresu resocjalizacji oraz zajęć socjoterapeutycznych.

Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym (online i stacjonarnym) w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30:

 • zdalne: na platformie Zoom
 • stacjonarne: w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych programem.

Wymagane dokumenty

Po potwierdzonym terminie rozpoczęcia, najpóźniej do miesiąca od uruchomienia kierunku należy złożyć dokumenty rekrutacyjne:

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I i/lub II stopnia
 • kserokopia suplementu do dyplomu (jeśli był wydawany)
 • potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego, o ile nie wynika to wprost z dyplomu

Dokumenty składamy:

 • w formie papierowej do biura KIRE osobiście, bądź przez upoważnioną osobę (pisemne upoważnienie nie jest wymagane) lub pocztą.

Sposoby płatności

Łączny koszt studiów to 5000 zł na co składa się:

 • opłata rekrutacyjna 200 zł oraz
 • czesne 4800 zł

Płatności ratalne 0%

Czesne można wpłacić:

 • jednorazowo 4600 zł (200 zł zniżki od ceny podstawowej podanej na stronie – nie łączy się z innymi promocjami) lub
 • w 3 ratach semestralnych (1600 zł + 1600 zł + 1600 zł) lub
 • 10 ratach miesięcznych (10 x 480 zł) bez dodatkowych kosztów

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku wraz z numerem edycji

Sposób płatności należy wybrać w formularzu uzupełniającym, który jest przesyłany przez opiekuna kierunku drogą mailową po potwierdzeniu inauguracji - nastąpi to najpóźniej na około tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia studiów.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić po potwierdzeniu inauguracji, a przed jej terminem.

Raty należy opłacać zgodnie z terminami na karcie informacyjnej - jest przesyłana uczestnikom po inauguracji.

Opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów.

Co dalej po podjęciu decyzji o zapisie na studia?

Po podjęciu decyzji o zgłoszeniu się na studia podyplomowe należy:

 1. Kliknąć przycisk zapisz się i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po jego przesłaniu upewnić się, czy na podany adres email przyszło automatycznie generowane potwierdzenie zgłoszenia.
 2. Poczekać na email od Opiekuna kierunku z informacjami dotyczącymi weryfikacji zgłoszenia, który będzie rozsyłany na około 2 tygodnie przed planowanym terminem inauguracji.
 3. Czekać na wiadomość mailową od Opiekuna wraz ze szczegółami o uruchomieniu kierunku w planowanym terminie, potwierdzając chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza uzupełniającego, który będzie rozsyłany na około 1 tydzień przed planowanym terminem inauguracji.
 4. W przypadku potwierdzonej inauguracji dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł, najpóźniej do dnia rozpoczęcia studiów podyplomowych podając w tytule przelewu:
  a. imię i nazwisko
  b. nazwa kierunku wraz z numerem edycji
 5. Uczestniczyć w inauguracji oraz spotkaniu organizacyjnym.

Studia podyplomowe resocjalizacja z socjoterapią - dlaczego warto?

 • Znaczna część zajęć odbywa się w placówkach resocjalizacyjno-socjoterapeutycznych.
 • Spotkania z przedstawicielami instytucji wspierających oddziaływania resocjalizacyjno-socjoterapeutyczne.
 • Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych oraz metod aktywizujących, służących praktycznemu przygotowaniu w pracy resocjalizacyjno-socjoterapeutycznej.
 • Konsultacje indywidualne dotyczące konkretnych problemów - uczestnicy mają możliwość kontaktu bezpośredniego lub mailowego z prowadzącym, z którym mogą przedyskutować konkretne problemy, z jakimi się borykają w pracy zawodowej.
 • Możliwość odbycia praktyk w placówkach resocjalizacyjno-socjoterapeutycznych.

Regulamin organizacji studiów

Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

Kierunek studiów Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią jest ukierunkowany na rozwiązywanie problemów praktycznych, przeprowadzanie badań społecznych, realizację programów i projektów profilaktycznych, kształtowanie kompetencji społecznych i osobowościowych. Dodatkowo program zajęć zakłada poszerzenie wiedzy z zakresu prawa, humanistyki, nauk społecznych i bezpieczeństwa. Na takiej specjalności świetnie odnajdą się również osoby zainteresowane resocjalizacją dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie.

Pedagogika resocjalizacyjna – studia podyplomowe

Absolwent kierunku uzyskuje przygotowanie pedagogiczne i przygotowanie do prowadzenia zajęć resocjalizacyjnych oraz socjoterapeutycznych. Terapia zajęciowa w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii wymaga niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozy i metodyki, którą uzyska każdy uczestnik studiów na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią. W zakresie resocjalizacji absolwent uzyska umiejętność analizy zjawisk związanych z formami niedostosowania społecznego, niezbędną w placówkach wsparcia dziennego i ośrodkach kuratorskich.

Kwalifikacje zawodowe i ścieżka kariery

Studia zapewniają ciekawą i jednocześnie nietypową ścieżkę kariery zawodowej. Po ukończeniu studiów podyplomowych możliwe jest ubieganie się o pracę w formacjach mundurowych takich jak policja, straż pożarna, więzienna i miejska. Oprócz tego kwalifikacje uzyskane w zakresie resocjalizacji na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią mogą zostać wykorzystane w zakładach poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i pozostałych placówkach resocjalizacyjnych.

Cena: 5000 zł

Czas trwania: 3 sem. - 505 godz. - 180 godz. praktyk

Termin rozpoczęcia: 2023-10-28

REKRUTACJA TRWA

200 zł opłata rekrutacyjna + 4800 zł czesne

Opłaty:

 • płatność semestralna lub miesięczna w ratach 0%
 • zniżki dla absolwentów
 • opłata rekrutacyjna 200 zł wliczona w cenę

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Organizator: wsbipŚwiętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach

Kontakt

Marek Potoczek

marek.potoczek@kire.plzadaj pytanie

12 412 06 68 • 511 713 507

Opinie uczestników

Ciekawe zajęcia, nauczyciele praktycy
Możliwość zobaczenia placówek wychowawczych, bardzo przyjazna atmosfera
Duża ilość zajęć z praktykami. Zajęcia w placówkach socjoterapeutycznych
Możliwość zobaczenia oraz zdobycia informacji na temat pracy różnych placówek
Dużo praktycznej wiedzy do wykorzystania w pracy!
Bardzo interesujący sposób prowadzenia zajęć.
Ciekawe spostrzeżenia praktyczne.
Profesjonalizm, zaangażowanie, podejście indywidualne do każdego uczestnika.
Podejście profesjonalne do tematu.
Życzliwość, umiejętność, wsparcie.
Profesjonalizm w prowadzeniu zajęć, doświadczeni wykładowcy.
Dobry kontakt z wykładowcami, otwarci na pytania.
Zaangażowanie i pełne przygotowanie merytoryczne.
Wysoki poziom merytoryczny zajęć, miła atmosfera, profesjonalizm, doświadczenie.
Ciekawie prowadzone zajęcia. Dużo praktycznych informacji.
Wspaniała atmosfera i bardzo dobry kierownik i organizator.
Bardzo miła atmosfera, otwartość i komunikatywność, wysoki poziom merytoryczny i metodyczny.
Ogromnie pozytywne nastawienie, opiekuńczość, ogromna wiedza. Dziękuję.
Dobry przekaz praktycznych informacji.
Duża otwartość na potrzeby słuchaczy, duże zaangażowanie w odpowiednią organizację zajęć.
Ciekawy przekaz informacji. Zaciekawienie treściami.

Informacje o zniżkach i płatnościach

 • zniżki dla absolwentów:
  II kierunek - 200 zł mniej
  III kierunek - 300 zł mniej
  IV kierunek - 400 zł mniej
 • płatności semestralne (1600 zł + 1600 zł + 1600 zł) lub miesięczne (10 x 480 zł) bez dodatkowych kosztów
 • opłata rekrutacyjna wynosi 200 zł i jest wliczona w cenę studiów
 • opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • RiS - ed.3

Skontaktuj się z nami: