rozwiń wszystkie

Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli organizowane i prowadzone przez KIRE

Co to jest

Sieć to typ struktury organizacyjnej charakteryzującej się następującymi cechami: brakiem hierarchii, brakiem członu kierowniczego, brakiem podporządkowania, dominacją więzi informacyjnych i więzi współpracy, tymczasowością ustaleń odnośnie obowiązków, specjalizacją wynikającą z zainteresowań i fachowości, minimalnym stopniem sformalizowania procedur działania.

Planowane grupy docelowe sieci zakładanych przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji to nauczyciele, dyrektorzy szkół i przedszkoli, szkoły i placówki oświatowe, samorządy lokalne, uczniowie, rodzice.

Sieci współpracy i samokształcenia organizowane przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji tworzą zespoły 20-25 nauczycieli lub dyrektorów z różnych szkół, którzy współpracują ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Jest to przestrzeń, w której uczestnicy mogą skorzystać ze wsparcia merytorycznego i metodycznego w zakresie kształtowania odpowiednich kompetencji; otrzymać dostosowaną do swoich potrzeb wiedzę, umiejętności oraz kształtować właściwe postawy. Działania w ramach sieci oparte są na partnerstwie i wzajemności. Uczestnicy sieci spotykają się od 3 do 5 razy w ciągu roku szkolnego oraz podejmują działania na platformie internetowej KIRE.

W jakim celu je organizujemy

Celem działań podjętych w ramach sieci współpracy i samokształcenia jest poszerzenie kompetencji uczestników, dzielenie się wiedzą, spostrzeżeniami i umiejętnościami, analiza przykładów dobrych praktyk, zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami, tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół i nauczycieli uczestniczących w sieci, nawiązywanie kontaktów i podjęcie współpracy w ramach wspólnego wykonywania zadań.

Jakie zadania ma koordynator sieci

Pracami sieci kierują koordynatorzy, którzy aranżują pracę sieci współpracy i samokształcenia. Ich zadaniem jest planowanie i organizowanie działań oraz motywowanie uczestników do aktywnego udziału. Koordynatorzy sieci organizują spotkania, proponują tematy spotkań i sposoby pracy, wspierają aktywność i dzielenie się wiedzą przez dyrektorów i nauczycieli, monitorują postępy pracy sieci oraz organizują ich pracę. Rola koordynatora polega przede wszystkim na zapewnianiu uczestnikom odpowiednich warunków do uczenia się i wymiany doświadczeń w ramach sieci.

Obowiązki koordynatora sieci to również: moderowanie zajęć, zapraszanie ekspertów, a także moderowanie aktywności uczestników na platformie internetowej. Ponadto sporządza on roczne sprawozdania z pracy sieci i promuje ją w lokalnej społeczności.

Koordynator powołany przez dyrektora Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji zarządza pracą sieci poprzez proponowanie inicjatyw, tematów spotkań i sposobów pracy, planowanie działań sieci, organizację pracy sieci, motywowanie członków sieci do pracy, nadzór nad realizacją przyjętych celów, sporządzenie rocznego sprawozdania z pracy sieci, promocja działań sieci.

Za planowanie i prowadzenie wydarzeń edukacyjnych odpowiada również koordynator, który przygotowuje spotkania, prowadzeni wybrane spotkania, wspiera aktywność uczestników, zaprasza innych prowadzących spotkania (ekspertów z określonych dziedzin), moderuje forum dyskusyjne na platformie internetowej, zamieszcza materiały samokształceniowe na platformie internetowej.

Jakie tematy proponujemy

Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji na podstawie prowadzonej diagnozy potrzeb w zakresie doskonalenia przygotował katalog tematów sieci współpracy i samokształcenia, do wykorzystania w ramach zakładanych sieci współpracy i samokształcenia. Odpowiadając na potrzeby szkół i nauczycieli, KIRE opracowuje nadal dodatkowe tematy sieci.
Katalog proponowanych tematów znajduje się w corocznej ofercie edukacyjnej. Sieci powstają, gdy proponowanym tematem zainteresuje się odpowiednia grupa nauczycieli lub dyrektorów szkół. W roku szkolnym 2014/2015 zaproponowano następujące tematy:

1. WSPIERANIE ROZWOJU DZIECKA MŁODSZEGO
2. PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁECENIA

 • Szkolnictwo ponadgimnazjalne
 • Wszystkie etapy kształcenia
 • Uczeń zdolny w klasie i szkole
 • Nowoczesne technologie cyfrowe w procesie uczenia się
 • Metodyka nauczania  języków  obcych

3. EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4. PROFILAKTYKA AGRESJI I BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA W SZKOLE
5. ROZWIJANIE KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH
6. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE

Czy można zapisać się do nowych sieci

Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji obecnie zaprasza do pracy w następujących sieciach:

 • Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze
 • Nowoczesne zarządzanie oświatą
 • Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK) w edukacji czytelniczej i medialnej
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Nowe sieci  współpracy i samokształcenia rozpoczną swoją działalność po zrekrutowaniu 20 – 25 osób zainteresowanych wskazaną tematyką. Naszą misją jest odpowiadanie na zgłaszane bieżące potrzeby edukacyjne, dlatego istnieje także możliwość utworzenia sieci współpracy i samokształcenia na wskazany przez zgłaszających się dyrektorów i nauczycieli. Dokładamy wszelkich starań, aby wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. Dbamy o dobór kompetentnej kadry i zapraszamy najlepszych ekspertów do współpracy.

Jak wygląda organizacja sieci

Aby praca w ramach sieci współpracy i samokształcenia była efektywna, działania są zawsze dostosowane do potrzeb uczestników. Diagnozowanie potrzeb służy określaniu celów, które dotyczą ustalonego tematu. Cele te uszczegóławia się, biorąc pod uwagę trudności, z jakimi borykają się uczestnicy sieci i delegujące ich szkoły.

Podstawową grupą dla wszystkich działań diagnostycznych, dotyczących pracy poszczególnych sieci, są przede wszystkim  uczestnicy zainteresowani daną siecią. Działanie sieci współpracy i samokształcenia nie służy jednak wyłącznie indywidualnemu rozwojowi zawodowemu poszczególnych uczestników. Szersza diagnoza uwzględnia także perspektywę całej szkoły lub środowiska lokalnego, na które wpływają działania podejmowane w ramach sieci.

Narzędzie diagnozujące potrzeby uczestników konkretnej sieci to ANKIETA OCZEKIWAŃ UCZESTNIKÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI, która jest  przekazana zainteresowanym przez koordynatora sieci przed pierwszym spotkaniem. Na podstawie ankiety koordynator doprecyzowuje działania sieci, uwzględniając zamieszczone odpowiedzi i uwagi.

Dla każdej utworzonej sieci opracowywany jest plan działania, dostępny uczestnikom na stronie  http://moodle-kire.pl/.

Jak pracuje sieć

W ramach planu działania przyjęto następujący schemat:

1. Spotkanie organizacyjne

 • Integracja uczestników sieci.
 • Rozpoznanie potrzeb i zasobów.
 • Ustalenie celów, harmonogramu pracy i działań na platformie.

2. Spotkania robocze

 • Dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, „dobrymi praktykami”, spotkania z ekspertami.
 • Tworzenie nowych rozwiązań.

3. Spotkanie podsumowujące

 • Podsumowanie i omówienie pracy sieci.
 • Zaplanowanie promocji i sposobów udostępniania wypracowanych rozwiązań innym.
 • Ewaluacja.

4. Działania na platformie internetowej pomiędzy spotkaniami

 • Dyskusje, wymiana informacji i spostrzeżeń dotyczących tematyki sieci.
 • Wspólne tworzenie rozwiązań.
 • Publikacja efektów pracy (np. wypracowanych narzędzi, scenariuszy lekcji itp.).
 • Dzielenie się zasobami użytecznymi dla uczestników sieci (zamieszczanie dokumentów, filmów, prezentacji, zdjęć itp.).
 • Udział w szkoleniach e-learningowych.
 

Informacje o płatnościach

 • opłaty należy dokonać najpóźniej na 10 dni przed planowaną datą szkolenia

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: