fbpx
rozwiń wszystkie

Adresat

Dyrektorzy, nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych, wychowawcy, instruktorzy, studenci, inne osoby zainteresowane tematem.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uzyskanie odpowiedzi na pytania:  • Jak przedstawiają się relacje pomiędzy zewnętrznym i wewnętrznym światem wartości szkoły, tym co indywidualne, charakterystyczne dla danej organizacji a tym co wspólne, tożsame dla innych szkół/przedszkoli i wyznaczane przez kierunki polityki oświatowej państwa?

  • Jak można planować i organizować pracę szkół w zakresie wychowania do wartości w roku szkolnym 2022/2023?

Treści

Szkoła jest szczególnego rodzaju instytucją edukacyjną, która ma do wykonania ważne zadania – przygotowuje młodych ludzi do życia, pełnienia różnych ról społecznych, kształtuje postawy, ukierunkowuje ich obecne i przyszłe działania.


Zgodnie z podstawą tezą wykładu wpływ na sposób realizacji podstawowych zadań edukacyjnych szkoły mają zarówno poszczególni nauczyciele, których uczniowie spotykają na swojej drodze, jak i atmosfera wychowawcza konkretnej szkoły, jej kultura organizacyjna, relacje z rodzicami, dziatkami, otoczeniem szkoły.


Praca wychowawcza szkoły ukierunkowana ku wartościom obejmuje zarówno ofertę edukacyjną szkoły (plany, programy, projekty edukacyjne) jak i sposób życia członków organizacji jaką jest szkoła/ przedszkole, jego kulturę organizacyjną. W realizowanym w szkole procesie wychowania możemy wyznaczać więc dwa podstawowe obszary, które  wzajemnie się przenikają: wychowanie do wartości i wychowanie w wartościach

Prowadzący

dr Małgorzata Jaśko –  trenerka, edukatorka. Posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu pracy z osobami dorosłymi, wieloletni pracownik systemy doskonalenia nauczycieli, wykładowca akademicki, autorka  grantów i publikacji z zakresu  organizacji  i zarządzania szkołą. Od kilku lat zajmuje się aksjologicznym wymiarem pracy szkoły i rolą wartości w życiu jednostki, zespołu i organizacji. Organizatorka  cyklu konferencji  naukowych o  zasięgu  regionalnym i ogólnopolskim dotyczących wychowania w wartościach takich jak np.: „Wartości w życiu szkoły i pracy nauczyciela”, „Sztuka jako komponent procesu wychowania” „Świat wartości dziecka. Dziecko w świecie wartości”. W swoich artykułach stara się łączyć teorię z praktyką pedagogiczną, upowszechnia przykłady dobrych praktyk z zakresu wychowania do wartości. Jest autorką i współautorką takich publikacji jak: „Rodzina i szkoła. Od rozpoznania problemów do efektywnej współpracy” (2017 r.), „Aksjologiczny wymiar pracy szkoły i nauczyciela. Różne podejścia i perspektywy poznawcze” (2018 r.), Urzeczywistnianie wartości społecznych w pracy placówki oświatowej” (2018 r.). Zajmuje się również wychowaniem międzypokoleniowym (ostatni artykuł: „Z kim W świat wartości. Osoby znaczące i ich rola w wychowaniu miedzypokoleniowym [w:] Michał Drożdż (red), „Dar starości w wychowaniu”, 2021 r.).

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Wykład online.

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

Informacje o płatnościach

opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

- imię i nazwisko
- data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

przez formularz zgłoszeniowy online

 

Skontaktuj się z nami: