rozwiń wszystkie

Adresat

nauczyciele

Cel ogólny szkolenia

Uzyskanie umiejętności dostosowywania metod form i treści do indywidualnych potrzeb dziecka niepełnosprawnego. Poznanie metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.Konstruowanie programu edukacyjno – terapeutycznego dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Korzyści z udziału w szkoleniu

uzyskanie praktycznych informacji i umiejętności jak prawidłowo tworzyć i realizować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Zdobycie wiedzy na temat specyfiki pracy z konkretnymi niepełnosprawnościami

Treści

1. Organizacja kształcenia

 • Aktualne prawo oświatowe (nowelizacji i nowe rozporządzenia) dotyczące organizacji nauczania i wychowania dzici niepełnosprawnych w szkole ogólnodostępnej
 • Zadania dyrektora szkoły, nauczycieli i specjalistów

2. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania uczniów niepełnosprawnych-diagnoza, narzędzia,analiza mocnych i słabym obszarów funkcjonowania dziecka,opracowanie dokumentu na podanym przykładzie
3. Konstruowanie  indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych- omówienie sposobu tworzenia IPETU:zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów,(zakres działań o charakterze rewalidacyjnym), formy i metody pracy z uczniem, ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, zajęcia rewalidacyjne, działania wspierające rodziców uczniów oraz zakres współdziałania z poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi
instytucjami.
4. Wybrane metody pracy z dzieckiem niepełnosprawnym:

 • Behawioralna metoda modyfikacji zachowań
 • Metody Żetonowe
 • Metoda Dobrego Startu
 • Kinezjologia Edukacyjna
 • Metoda Kepharta
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Klanza- ruch rozwojowy i inne

Forma

warsztat

Prowadzący

Oligofrenopedagog, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu profilaktyki i terapii zaburzeń emocjonalnych, dwuletniego międzynarodowego  kursu kwalifikacyjny z zakresu Pedagogiki Terapeutycznej  M. Montessori, kursu III stopnia EEG-BIOFEEDBACK. Oligofrenopedagog, specjalista z zakresu terapii i profilaktyki zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży, socjoterapeuta, terapeuta eeg-biofeedback, prezes Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa, dyrektor szkoły specjalnej w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla wizytatorów, dyrektorów i nauczycieli.

Zapisy zamknięte

Cena: 100 zł

Czas trwania: 16:00 - 19:15

Ilość godzin: 4

Termin szkolenia: 2017-09-06

 

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Kontakt

Magdalena Bilska

magdalena.bilska@kire.pl

12 412 06 68 • 695 928 305 • 605 061 844

Informacje o płatnościach

 • opłaty należy dokonać najpóźniej na 10 dni przed planowaną datą szkolenia

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: