rozwiń wszystkie

Adresat

Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół szkolnictwa branżowego, kierownicy szkolenia praktycznego, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych szkół szkolnictwa branżowego, pedagodzy szkolni, doradcy zawodowi, pracodawcy współpracujący ze szkołą, kandydaci na dyrektorów szkół branżowych, pracownicy organów prowadzących.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Poznanie: • aktów prawnych dotyczących wdrażanych zmian w kształceniu branżowym

 • systemu kształcenia zawodowego w zawodach szkolnictwa branżowego – typów szkół kształcenia branżowego

 • 32 branż zawodowych z przyporządkowanymi zawodami do danej branży

 • kwalifikacji zawodów szkolnictwa branżowego

 • różnic między zawodami szkolnymi a rynkowymi

 • elementów budowy podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

 • obowiązującego wymiaru kształcenia zawodowego w danym typie szkoły

 • znaczenia poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji w kształceniu branżowym

 • roli i znaczenia doradztwa edukacyjno-zawodowego  w kształceniu branżowym

 • mocnych i słabych stron kształcenia zawodowego

 • mechanizmu wdrażania nowego zawodu do kształcenia w szkole branżowej

 • sposobów promocji szkolnictwa branżowego, modelu współpracy szkół branżowych z pracodawcami

Treści

• Akty prawne obowiązujące od 1 września 2019 r. dot. zmian szkolnictwa branżowego
• Zawody szkolne i rynkowe
• Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego
• Mocne i słabe strony szkolnictwa branżowego
• Wymiar godzin kształcenia zawodowego
• Opiniowanie nowych kierunków kształcenia
• Promocja szkolnictwa branżowego we współpracy z pracodawcami

Prowadzący

Mgr inż. Bożena Mayer-Gawron – absolwentka Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, nauczyciel mechanicznych przedmiotów zawodowych, były wizytator ds. szkolnictwa zawodowego i koordynator ds. programu Leonardo da Vinci oraz współpracy międzynarodowej  w Kuratorium Oświaty w Krakowie. Autorka wielu projektów międzynarodowych adresowanych do uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół zawodowych Gminy Miejskiej Kraków realizowanych w ramach LLP, POKL, Erasmus+.  W ramach promocji i odbudowania prestiżu i znaczenia kształcenia zawodowego w Polsce jako wicedyrektor ORE współpracowała z MEN, Kuratoriami Oświaty, NOT, PKN, ZRP oraz pracodawcami, przedstawicielami 25 branż zawodowych podczas realizacji projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”. Za swoje działania na rzecz modernizacji kształcenia zawodowego, budowania partnerstw na rzecz kształcenia branżowego, technicznego w czerwcu 2018 r. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przyznało jej nagrodę, tytuł AFIRMATORA RUCHU INNOWACYJNEGO 2018.
Obecnie: Ekspert MEN z zakresu kształcenia zawodowego w zakresie m. in. oceny produktów projektów w PO WER 2014-2020, Ekspert MEN ds. ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training, Ekspert oceniający wnioski i raporty w programie Erasmus+ w sektorze „Edukacja szkolna” i „Kształcenie i szkolenia zawodowe”.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Seminarium.

Miejsce realizacji zajęć

Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka

Lokalizacja

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

NA TYM SZKOLENIU

 • Kawa i poczęstunek
  Kawa i poczęstunek
 • Pakiet materiałów szkoleniowych
  Pakiet materiałów szkoleniowych
 • Małe grupy szkoleniowe
  Małe grupy szkoleniowe
 • Nowoczesna sala szkoleniowa
  Nowoczesna sala szkoleniowa
 • Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia
  Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia

Zapisy zamknięte

Cena: 120 zł

Czas trwania: 15:30-18:30

Ilość godzin: 4

Termin szkolenia: 2019-09-03 (wtorek)

 

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Kontakt

Magdalena Młyńska

magdalena.mlynska@kire.pl

12 412 06 68, 695 928 305, 605 061 844

Informacje o płatnościach

 • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: