rozwiń wszystkie

Adresat

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów i rodzajów szkół i placówek.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Poznanie obowiązujących przepisów, zasad i rozwiązań stosowanych przy zatrudnianiu nauczycieli.

Treści


 • Karta Nauczyciela („lex specialis”) a Kodeks pracy („lex generalis”)

 • Czas pracy a wymiar zajęć - praktyka zatrudniania/nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem

 • Czas pracy nauczycieli zatrudnionych na podstawie Kodeksu pracy lub umowy cywilno-prawnej

 • Ustalanie wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatków

 • Pełny i niepełny wymiar zatrudnienia/pracy

 • Szczególne przypadki ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

 • Zajęcia i czynności wykonywane poza tygodniową liczbą godzin obowiązkowego
  wymiaru zajęć

 • Zatrudnienie zgodnie z organizacją roku szkolnego i wynikające z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela (w trakcie roku szkolnego)

 • Godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a przysługujące wynagrodzenie

 • Praca w dniach wolnych od zajęć a praca w dniach wolnych od pracy

 • Rozliczenie czasu pracy i wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy

 • Wymiar i zasady udzielania urlopów nauczycielom/dyrektorom w szkołach i placówkach

 • Czas pracy, wynagrodzenie i urlopy pracowników niepedagogicznych

 • Rozwiązanie stosunku pracy – możliwości i ograniczenia prawne

Prowadzący

Kazimierz Sroka - edukator, doświadczony dyrektor szkoły, ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, wykładowca z zakresu zarządzania oświatą; autor wielu publikacji z zakresu prawa oświatowego, wybranych obszarów działaności placówek oświatowych. Kierownik Studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w oświacie, promotor prac dyplomowych. Ma doświadczenie jako pracownik samorządowy w wydziale edukacji.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Pogadanka ilustrowana, analiza przypadków, dyskusja.

Miejsce realizacji zajęć

Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka

Lokalizacja

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

Informacje o płatnościach

opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

- imię i nazwisko
- data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: