rozwiń wszystkie

Adresat

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów i rodzajów szkół i placówek.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Poznanie obowiązujących przepisów, zasad i rozwiązań stosowanych przy zatrudnianiu nauczycieli.

Treści


 • Karta Nauczyciela („lex specialis”) a Kodeks pracy („lex generalis”)

 • Czas pracy a wymiar zajęć - praktyka zatrudniania/nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem

 • Czas pracy nauczycieli zatrudnionych na podstawie Kodeksu pracy lub umowy cywilno-prawnej

 • Ustalanie wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatków

 • Pełny i niepełny wymiar zatrudnienia/pracy

 • Szczególne przypadki ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

 • Zajęcia i czynności wykonywane poza tygodniową liczbą godzin obowiązkowego
  wymiaru zajęć

 • Zatrudnienie zgodnie z organizacją roku szkolnego i wynikające z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela (w trakcie roku szkolnego)

 • Godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a przysługujące wynagrodzenie

 • Praca w dniach wolnych od zajęć a praca w dniach wolnych od pracy

 • Rozliczenie czasu pracy i wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy

 • Wymiar i zasady udzielania urlopów nauczycielom/dyrektorom w szkołach i placówkach

 • Czas pracy, wynagrodzenie i urlopy pracowników niepedagogicznych

 • Rozwiązanie stosunku pracy – możliwości i ograniczenia prawne

Prowadzący

Kazimierz Sroka - edukator, doświadczony dyrektor szkoły, ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, wykładowca z zakresu zarządzania oświatą; autor wielu publikacji z zakresu prawa oświatowego, wybranych obszarów działaności placówek oświatowych. Kierownik Studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w oświacie, promotor prac dyplomowych. Ma doświadczenie jako pracownik samorządowy w wydziale edukacji.

Szkolenie prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami

logo pifsiso29990sz

Forma

Pogadanka ilustrowana, analiza przypadków, dyskusja.

Miejsce realizacji zajęć

Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka Wielicka

Lokalizacja

Pobierz opis tego szkolenia w PDF Pobierz wszystkie szkolenia w PDF

NA TYM SZKOLENIU

 • Kawa i poczęstunek
  Kawa i poczęstunek
 • Pakiet materiałów szkoleniowych
  Pakiet materiałów szkoleniowych
 • Małe grupy szkoleniowe
  Małe grupy szkoleniowe
 • Nowoczesna sala szkoleniowa
  Nowoczesna sala szkoleniowa
 • Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia
  Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia

Zapisy zamknięte

Cena: 120 zł

Czas trwania: 15:30-18:30

Ilość godzin: 4

Termin szkolenia: 2019-09-18 (środa)

 

Warunkiem organizacji szkolenia jest zebranie wymaganej minimalnej liczby osób.

Kontakt

Magdalena Młyńska

magdalena.mlynska@kire.pl

12 412 06 68, 695 928 305, 605 061 844

Informacje o płatnościach

 • opłaty można dokonać gotówką w biurze KIRE lub przelewem

Dane do przelewu

Eurobank (Bank Millenium)
07 1470 0002 2503 8386 5000 0001

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • data szkolenia (dd.mm.rrrr)

Sposoby rekrutacji na szkolenie:

 • przez formularz zgłoszeniowy online

Skontaktuj się z nami: