Wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

 1. Diagnoza i terapia dyslalii, opóźnionego i niedokończonego rozwoju mowy (sygmatyzm, rotacyzm, kappacyzm, lambdacyzm i inne)
 2. Diagnoza i terapia niepłynności mowy
 3. Diagnoza pedagogiczna a formy pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną
 4. Diagnoza tyflopsychologiczna
 5. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 6. Dziecko niepełnosprawne w szkole ogólnodostępnej
 7. Formy i metody pracy z uczniem mającym orzeczenie o niepełnosprawności
 8. Jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 9. Jak rozmawiać z rodzicami dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
 10. Jak umuzykalniać dzieci niepełnosprawne umysłowo
 11. Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET)
 12. Model pracy z uczniem niesłyszącym i słabosłyszącym
 13. Muzykoterapia
 14. Organizacja i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle obowiązujących przepisów
 15. Organizacja  kształcenia  specjalnego  w  szkole  ogólnodostępnej  i  integracyjnej
 16. Praca z dzieckiem z ADHD
 17. Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu w przedszkolu
 18. Praca z uczniem autystycznym i z zespołem Aspergera
 19. Praca z uczniem doświadczającym trudności w koncentracji uwagi
 20. Realizacja kształcenia specjalnego, rewalidacja indywidualna, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
 21. Realizacja zaleceń i wskazań zawartych w opiniach psychologiczno-pedagogicznych i orzeczeniach
 22. Seksualność osób niepełnosprawnych
 23. Terapie wspomagające rozwój dziecka autystycznego
 24. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w mojej szkole lub klasie
 25. Uczeń z zaburzeniami percepcyjnymi – jak pomóc dziecku z dysleksją
 26. Wprowadzenie do arteterapii
 27. Wprowadzenie do psychologii dziecka niepełnosprawnego
 28. Warsztat pracy nauczyciela z dzieckiem mającym trudności w nauce   
 29. Wczesna diagnoza i terapia dysleksji, dysgrafii i dysortografii
 30. Wspomaganie rozwoju mowy osób z zespołem Downa
 31. Wykorzystanie elementów integracji sensorycznej w pracy nauczyciela
 32. Wymagania edukacyjne a dysfunkcje rozwojowe ucznia
 33. Za Fasadą – rozwój, funkcjonowanie i edukacja dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS)
 34. Zaspakajanie potrzeb psychicznych a rozwój osobowości uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną