Organizacja i zarządzanie w oświacie   

 1. Awans zawodowy nauczyciela a rozwój szkoły
 2. Budowanie autorytetu nauczyciela
 3. Dokumentacja pracy szkoły*
 4. Dotacje oświatowe – udzielanie, wykorzystywanie, rozliczanie, kontrola
 5. Dyrektor jako pracodawca
 6. Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych - przepisy, dokumentacja E -portfolio jako środowisko rozwoju osobistego nauczyciela
 7. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich
 8. Ewaluacja wewnętrzna w procesie doskonalenia pracy szkoły*
 9. Ewaluacja zewnętrzna w procesie doskonalenia pracy szkoły*
 10. Koncepcja pracy szkoły ukierunkowana na rozwój dziecka, ucznia, wychowanka*
 11. Kontrola przestrzegania prawa – obowiązek  nadzoru pedagogicznego
 12. Kontrola zarządcza
 13. Mobbing – zjawisko powszechne i trudne do udowodnienia
 14. Modele współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym*
 15. Nauczyciel jako przywódca edukacyjny, czyli nowe spojrzenie na rolę nauczyciela   
 16. Nowoczesne strategie zarządzania szkołą*   
 17. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w zarządzaniu szkołą
 18. Obserwacja - narzędzie ewaluacji wewnętrznej w nadzorze pedagogicznym dyrektora szkoły
 19. Ocena dorobku zawodowego, ocena pracy nauczyciela/dyrektora szkoły
 20. Ochrona danych osobowych w jednostkach oświaty (szkołach)
 21. Odpowiedzialność dyrektora za organizację kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 22. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela i dyrektora   
 23. Od przepisów do sztuki oceniania. Przegląd bieżących zmian prawnych
 24. Organizacja zarządzania szkołą. Statut szkoły – analiza i nowelizacja wg aktualnego stanu prawnego
 25. Prawo oświatowe dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego
 26. Pierwsze lata pracy na stanowisku dyrektora szkoły - szanse i zagrożenia*
 27. Pozyskiwanie rodziców do współpracy ze szkołą*
 28. Prawo autorskie w szkole*
 29. Prawo oświatowe – ostatnie zmiany przepisów
 30. Prawo pracy w praktyce szkolnej – Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy
 31. Prezentacje i wystąpienia publiczne
 32. Program wychowawczy szkoły jako źródło prawa szkolnego i wynikająca z niego odpowiedzialność wychowawcy
 33. Realizacja obowiązujących przepisów dotyczących wychowania przedszkolnego
 34. Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły
 35. Rola i zadania szkoły w zakresie realizacji obowiązku szkolnego (ewidencja, kontrola, egzekucja)
 36. Skuteczny Personal Branding czyli jak zbudować wiarygodny wizerunek
 37. Szkolny fundraising – możliwości pozyskiwania funduszy
 38. Tworzenie prawa wewnątrzszkolnego świetle obowiązujących przepisów
 39. Współpraca z rodzicami (aktywne metody prowadzenia spotkań z rodzicami). Obowiązki rodziców wynikające z Konwencji Praw Dziecka.
 40. Wystąpienia publiczne
 41. Zarządzanie czasem i stresem
 42. Zarządzanie szkołą w kontekście zmian programowych i organizacyjnych
 43. Zasady organizacji pracy szkoły – tworzenie arkusza organizacji pracy

--------------------

* Dotyczy także przedszkola, placówki oświatowej