Szkolnictwo ponadgimnazjalne   

 1. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – zgodność z przepisami prawa
 2. Jak motywować ucznia szkoły ponadgimnazjalnej
 3. Jak podnieść frekwencję uczniów w szkole ponadgimnazjalnej
 4. Kształcenie zawodowe w świetle zmian prawa oświatowego
 5. Planowanie pracy nauczyciela na IV etapie edukacyjnym – przygotowanie ucznia do matury
 6. Pozyskiwanie funduszy unijnych – aplikacja wniosków
 7. Praca z uczniem pełnoletnim – odpowiedzialność prawna nauczyciela
 8. Sposoby skutecznego reagowania na zachowania agresywne i przemoc uczniów w szkole ponadgimnazjalnej
 9. Sposoby, metody i techniki oddziaływań wychowawczych w szkole ponadgimnazjalnej
 10. Tworzenie materiałów dydaktycznych z matematyki z wykorzystaniem programu GeoGebra w szkole ponadgimnazjalnej
 11. Wykorzystanie EWD do doskonalenia pracy szkoły ponadgimnazjalnej

Wszystkie etapy kształcenia  

 1. Analiza podstawy programowej i jej wdrażanie
 2. Atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne
 3. Aktywizujące metody pracy na języku polskim lub na przedmiotach humanistycznych
 4. Aktywne metody uczenia się, metody aktywizujące uczniów do pracy - Mnemotechniki 17.03.2017
 5. Budowanie systemu oceniania z uwzględnieniem roli wychowawców
 6. Ciekawie na zajęciach wychowania do życia w rodzinie   
 7. Coaching w motywowaniu uczniów
 8. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 9. Edukacja plastyczna – edukacja kreatywna
 10. Edukacja filmowa na lekcjach języka polskiego i historii
 11. Etyka w szkole podstawowej i w gimnazjum
 12. Gra w procesie edukacji
 13. Higiena pracy głosem nauczyciela   
 14. Innowacje w szkole
 15. Interdyscyplinarne stymulowanie twórczości uczniów
 16. Jak dobrze wybrać podręcznik?
 17. Jak uczyć, żeby nauczyć
 18. Jak utrzymać koncentrację uczniów na zajęciach
 19. Metody i narzędzia potrzebne do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej
 20. Metody i techniki wspomagające proces uczenia się – indywidualizacja pracy
 21. Motywująca funkcja oceniania – ocenianie kształtujące
 22. Nauczanie przez działanie - lubimy pracować metodą projektów
 23. Odwrócona klasa – nowoczesna metoda nauczania 20.02.2017 25.05.2017
 24. Plastyczne inspiracje dla nauczycieli nie będących plastykami – czyli jak prowadzić zajęcia plastyczne nie będąc plastykiem
 25. Podstawy działania umysłu w praktyce
 26. Praca metodą projektu – od pomysłu do realizacji 25.01.2017 26.04.2017
 27. Projekty edukacji twórczej
 28. Rola muzeum w edukacji artystycznej dzieci i młodzieży
 29. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa   
 30. Tworzenie i modyfikacja programu nauczania w celu podniesienia efektów kształcenia
 31. Warsztaty literacko-dziennikarskie w pracy pozalekcyjnej
 32. Warsztaty szybkiego czytania
 33. Wielorakie Inteligencje Howarda Gardnera w praktyce szkolnej
 34. Wyniki egzaminów zewnętrznych a podnoszenie jakości pracy szkoły   
 35. Zwiększanie kreatywności

Uczeń zdolny w klasie i szkole  

 1. Diagnoza i wsparcie ucznia zdolnego 8.03.2017 31.05.2017
 2. E-learning w pracy z uczniem zdolnym
 3. Instrukcja do obsługi geniusza – nowatorskie rozwiązania pracy z uczniem zdolnym
 4. Kierowanie rozwojem osobowym ucznia zdolnego
 5. Metody podnoszące efektywność nauczania – strategie twórczego myślenia, metody aktywne, indywidualizacja pracy
 6. Mnemotechniki dla ucznia zdolnego
 7. Nowoczesne techniki uczenia się, kreatywne myślenie, szybkie czytanie, mnemotechniki
 8. Poziom inteligencji emocjonalnej a zdolności twórcze
 9. Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego
 10. Program pracy psychologa z uczniem zdolnym
 11. Rozwijanie potencjału uczniów zdolnych, uzdolnionych, utalentowanych
 12. Sposoby diagnozowania potencjału ucznia zdolnego
 13. Sposoby motywowania ucznia zdolnego
 14. Warsztaty szybkiego czytania

Nowoczesne technologie cyfrowe w procesie uczenia się  

 1. E-portfolio jako środowisko rozwoju osobistego nauczyciela
 2. Edukacja filmowa szansą na rozwój kreatywności ucznia
 3. Edukacja multimedialna w szkole
 4. Edukacyjne aspekty portali społecznościowych facebook, twitter, blog
 5. E-dziennik szkolny
 6. E-nauczyciel – certyfikat kompetencji TIK
 7. I ty możesz stworzyć własny film! 8.04.2017
 8. Jak wychowywać do wartości ucznia e-generacji   
 9. Jak wykorzystywać TIK w szkole – metodyka pracy ze sprzętem mobilnym
 10. Nauka programowania przez zabawę w środowisku Scratch 25.02 i 4.03.2017
 11. Nowoczesne dynamiczne prezentacje – jak wykorzystać PREZI
 12. Ochrona danych osobowych w sieci – bezpieczeństwo w Internecie
 13. Otwarte zasoby edukacyjne – learningapps 2.02.2017 11.05.2017
 14. Po prostu Akademia Khana! 4.04.2017
 15. Portale edukacyjne sprzymierzeńcem nauczyciela (przyrody, matematyki, polskiego)
 16. Praca z nowoczesnymi technologiami TIK na przedmiotach matematyczno- przyrodniczych
 17. Pracujemy wspólnie w sieci – narzędzia pracy grupowej   
 18. Prawo autorskie w sieci
 19. Szkoła przyszłości – wykorzystanie technologii WEB 2.0 w edukacji
 20. Tablica interaktywna – nowoczesne narzędzie pracy ucznia i nauczyciela
 21. Testy, quizy on-line
 22. TIK dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych
 23. TIK jako narzędzie pracy nauczyciela
 24. Uczymy on-line – wykorzystanie platformy zdalnej w pracy nauczyciela
 25. Wykorzystanie Internetu w projektowaniu zajęć metodą projektu problemowego
 26. Wykorzystanie platformy Moodle w pracy szkoły
 27. Wykorzystanie tablicy interaktywnej, rzutnika i innych narzędzi na przedmiotach nieinformatycznych   
 28. Zajęcia komputerowe w edukacji wczesnoszkolnej
 29. Zaprezentuj (się) w Prezi

Metodyka nauczania języków obcych   

 1. Doskonalenie nauczycieli  języka angielskiego branżowego
 2. Drama In EFL
 3. English conversation classes
 4. Jak uczyć języka angielskiego przez zabawę
 5. Making English lessons communicative, creative and fun for children and teenagers
 6. Multimedialne nauczanie języka angielskiego
 7. Nauczanie czytania ze zrozumieniem w języku obcym
 8. Nauczanie języka obcego wspierane aplikacjami i zasobami internetowymi 27.03.2017 9.06.2017
 9. Nowoczesne metody nauczania języka angielskiego
 10. Praca metodą projektu w nauczaniu języków obcych
 11. Post-proficiency English
 12. Teacher as Presenter, Actor and Role Model
 13. Tematy niekonwencjonalne i tabu – rozwijanie umiejętności mówienia w języku obcym