fbpx
rozwiń wszystkie

Adresat

Osoby posiadające co najmniej wyksztalcenie wyższe (ukończone studia I stopnia) z obszaru dziedzin: nauk społecznych lub nauk medycznych, lub nauk o zdrowiu; co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy z rodziną lub z dziećmi i młodzieżą; mieć odbyte szkolenie treningowe mające na celu rozwój osobisty i budowanie świadomości własnych zasobów w kontekście pracy z innymi w wymiarze co najmniej 50 godzin w jednym z następujących typów szkoleń lub treningów:

 • grupa Balinta (zobacz w ofercie)
  50 godz. z możliwością walidacji,
 • grupa Balinta (zobacz w ofercie)
  30 godz. bez możliwości walidacji, z możliwością uzupełnienia 20 godzin, co łącznie da możliwość spełnienia ww. walidacji
 • trening interpersonalny,
 • praca z genogramem (zobacz w ofercie)

Opis

Terapeuta środowiskowy to osoba posiadająca kwalifikację „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży”. Osoba posiadająca tę kwalifikację jest przygotowana do realizacji zadań związanych z modelem środowiskowej opieki psychiatrycznej, w którym oprócz oddziaływania na indywidualne (biologiczne i psychologiczne) funkcjonowanie pacjenta, duże znaczenie ma wzmocnienie jego zasobów środowiskowych i oparcia społecznego. Jego zadaniem jest  uczestniczenie we wczesnym rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży np. w ramach wielospecjalistycznego zespołu. współpraca z rodziną i środowiskiem wychowawczym we wspomaganiu rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży. Koordynuje opiekę i dostęp do różnorodnych placówek zajmujących się wsparciem dzieci i młodzieży. Powadzi ocenę jej postępów oraz wybór odpowiednich oddziaływań medycznych i psychospołecznych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Statystyki wskazują, że około 10% populacji dzieci i młodzieży boryka się z problemami zdrowia psychicznego, które wymagają profesjonalnego i szybkiego wsparcia psychologicznego lub psychiatrycznego. Ambulatoryjna opieka psychiatryczna w aktualnym systemie jest udzielana zaledwie 1,4% z tej grupy. Publiczny system opieki zdrowotnej nie radzi sobie zatem z zapotrzebowaniem na pomoc wśród dzieci i młodzieży. Z badań, na które powołują się autorzy kwalifikacji, wynika że większość zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży wynika nie tylko z czynników endogennych. Niezwykle istotny jest także wpływ środowiska i relacji społecznych w najbliższym środowisku dziecka. Niestety niepełnoletni nie mają możliwości decydowania za siebie ze względów prawnych. Zależność od wspólnoty rodzinnej i więzi emocjonalnej z rodzicami lub innymi dorosłymi opiekunami prawnymi, wymaga zatem powstawania nowych form dotarcia do dzieci i młodzieży w okresie ich rozwoju.

Certyfikat:

Uczestnik, który zakończył proces walidacji pozytywnie, otrzymuje certyfikat zgodnie z wymogami zwartymi w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (MP. 2018 POZ.1279).

Walidacja - ocena kompetencji

Warunkiem przystąpienia do walidacji jest złożenie dokumentacji zgodnej z REGULAMINEM REKRUTACJI.

Kandydaci spełniający warunki przyjęcia wysyłają zgłoszenie za pomocą witryny internetowej https://kire.pl/, na której wypełniają FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY oraz dostarczają dokumenty (najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem walidacji):

 1. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych nauk społecznych lub nauk medycznych, lub nauk o zdrowiu, potwierdzone za zgodność z oryginałem
 2. Zaświadczenie potwierdzające co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z rodziną lub z dziećmi i młodzieżą
 3. Zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia treningowego mającego na celu rozwój osobisty i budowanie świadomości własnych zasobów w kontekście pracy z innymi w wymiarze co najmniej 50 godzin w jednym z następujących typów szkoleń lub treningów: a) grupy Balinta, b) trening interpersonalny, c) praca z genogramem
 4. Opisy przypadków odnoszących się do pracy z co najmniej 3 pacjentami niepełnoletnimi, warto skorzystać z:

  pdf Formularza opisu przypadku (PDF)
  doc Formularza opisu przypadku (DOCX)

Proces oceny kompetencji składa się z trzech etapów:

 1. Standaryzowany test wiedzy
 2. Analiza dowodów i deklaracji (za pomocą opisu przypadków odnoszących się do pracy z co najmniej trzema pacjentami niepełnoletnimi)
 3. Rozmowa z kandydatem na temat dostarczonych przez kandydata opisów przypadków – jako metoda uzupełniająca analizę dowodów, o których mowa w pkt 2.

 

Polska Rama Klasyfikacyjna:

Uzyskanie certyfikatu potwierdza uzyskanie kwalifikacji cząstkowych na poziomie 6, zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji.

prk6

Podmiot Zewnętrznego Zapewnienia Jakości:

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

CMKP logo

 

Absolwent:

Osoba posiadającą kwalifikację “Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” będzie mogła znaleźć zatrudnienie w instytucjach w instytucjach funkcjonujących w ramach systemu ochrony zdrowia. Ponadto, będzie mogła znaleźć zatrudnienie w placówkach oświatowych prowadzących opiekę, w tym szczególnie środowiskową, nad rodziną, dziećmi i młodzieżą.

 

Regulamin rekrutacji

pdf Regulamin rekrutacji

Cena: 3100 zł

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

wsbip

Edycja najbliższa 2023-10-21 - 2023-10-21

Kontakt

Justyna Skóra

terapeuta@kire.plzadaj pytanie

506 771 026

Skontaktuj się z nami: