Terapia i diagnoza pedagogiczna z elementami arteterapii

365 godz. – 150 godz. praktyk

Edycja 18

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Uczestnicy

Studia podyplomowe z terapii pedagogiczna z elementami arteterapii adresowane są do osób, które mają ukończone studia licencjackie lub magisterskie w zakresie pedagogiki oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne w przypadku ukończonych studiów nienauczycielskich.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą.

Cele

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, kompetencję i umiejętności z zakresu terapii pedagogicznej i arteterapii, które pozwolą na ich wykorzystanie w pracy psychopedagogicznej dzieci i młodzieży w instytucjach: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, świetlice terapeutyczne, warsztaty terapii zajęciowej, świetlice, przedszkola, klasy integracyjne, placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Uzyskiwane kwalifikacje

Absolwenci studiów zdobywają teoretyczne podstawy wiedzy z terapii pedagogicznej i arteterapii, nabywają praktyczne umiejętności jej zastosowania w profilaktyce, diagnozie i korekcji zaburzeń rozwojowych, a tym samym nabywają kompetencje psychospołeczne i dydaktyczne terapeuty pedagogicznego.
Uzyskują dodatkowe kwalifikacje zawodowe do prowadzenia różnorodnych form terapii pedagogicznej z arteterapią, w tym do pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami zachowania oraz posiadającymi opinie i orzeczenia.

Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Terapia pedagogiczna arteterapią – program

 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej
 • Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Wybrane elementy z metodyki nauczania początkowego
 • Praca z uczniem zdolnym
 • Wybrane zagadnienia z logopedii
 • Podstawy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o SPE
 • Rozwijanie u uczniów umiejętności uczenia się. Metody i techniki uczenia się
 • Komunikacja i budowanie relacji w grupie
 • Organizacja procesu terapeutycznego
 • Diagnoza i terapia dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią
 • Diagnoza i terapia uczniów z dyskalkulią
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Metody pracy korekcyjno-kompensacyjnej i wyrównawczej
  z dziećmi z zaburzeniami rozwoju ruchowego i trudnościami w uczeniu się czytania i pisania
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami
  w uczeniu się matematyki
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • Nowoczesne metody terapii pedagogicznej
 • Warsztat terapeuty pedagogicznego
 • Przygotowanie do egzaminu
 • Neurodydaktyka
 • Podstawy kodowania w terapii pedagogicznej
 • Techniki relaksacyjne
 • Podstawy socjoterapii
 • Diagnoza i terapia uczniów z ADHD i zaburzenia zachowania
 • Wybrane elementy metodyki nauczania jęz. polskiego – trudności w uczeniu się
 • Wybrane elementy metodyki nauczania matematyki – trudności w uczeniu się
 • Warsztaty arteterapeutyczne z zakresu kreacji plastycznej
 • Warsztaty arteterapeutyczne z zakresu dramaterapii
 • Warsztaty arteterapeutyczne z zastosowaniem tańca, ruchu, muzykoterapii
 • Praktyka

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym (online i stacjonarnym) w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30:

 • zdalne: na platformie Zoom
 • stacjonarne: w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Regulamin organizacji studiów

Akademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń, odbycie praktyk oraz zdanie egzaminu końcowego.

Sposoby płatności

Łączny koszt studiów to 4800 zł na co składa się:

 • opłata rekrutacyjna 200 zł oraz
 • czesne 4600 zł

Płatności ratalne 0%

Czesne można wpłacić:

 • jednorazowo 4400 zł (200 zł zniżki od ceny podstawowej podanej na stronie – nie łączy się z innymi promocjami) lub
 • w 3 ratach semestralnych (1600 zł + 1500 zł + 1500 zł) lub
 • 10 ratach miesięcznych (10 x 460 zł) bez dodatkowych kosztów

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku wraz z numerem edycji

Sposób płatności należy wybrać w formularzu uzupełniającym, który jest przesyłany przez opiekuna kierunku drogą mailową po potwierdzeniu inauguracji – nastąpi to najpóźniej na około tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia studiów.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić po potwierdzeniu inauguracji, a przed jej terminem.

Raty należy opłacać zgodnie z terminami na karcie informacyjnej – jest przesyłana uczestnikom po inauguracji.

Opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów.

Wymagane dokumenty

Po potwierdzonym terminie rozpoczęcia, najpóźniej do miesiąca od uruchomienia kierunku należy złożyć dokumenty rekrutacyjne:

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I i/lub II stopnia
 • kserokopia suplementu do dyplomu (jeśli był wydawany)
 • potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego, o ile nie wynika to wprost z dyplomu

Dokumenty składamy:

 • w formie papierowej do biura KIRE osobiście, bądź przez upoważnioną osobę (pisemne upoważnienie nie jest wymagane) lub pocztą.

Co dalej po podjęciu decyzji o zapisie na studia?

Po podjęciu decyzji o zgłoszeniu się na studia podyplomowe należy:

 1. Kliknąć przycisk zapisz się i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po jego przesłaniu upewnić się, czy na podany adres email przyszło automatycznie generowane potwierdzenie zgłoszenia.
 2. Poczekać na email od Opiekuna kierunku z informacjami dotyczącymi weryfikacji zgłoszenia, który będzie rozsyłany na około 2 tygodnie przed planowanym terminem inauguracji.
 3. Czekać na wiadomość mailową od Opiekuna wraz ze szczegółami o uruchomieniu kierunku w planowanym terminie, potwierdzając chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza uzupełniającego, który będzie rozsyłany na około 1 tydzień przed planowanym terminem inauguracji.
 4. W przypadku potwierdzonej inauguracji dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł, najpóźniej do dnia rozpoczęcia studiów podyplomowych podając w tytule przelewu:
  a. imię i nazwisko
  b. nazwa kierunku wraz z numerem edycji
 5. Uczestniczyć w inauguracji oraz spotkaniu organizacyjnym.

Studia podyplomowe z terapii pedagogiczna z elementami arteterapii – dlaczego warto?

 • Współpracujemy z ekspertami zajmującymi się pedagogiką specjalną, opiekuńczą, wczesnoszkolną i przedszkolną, psychologią kliniczną, logopedią, socjologią.
 • Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych edukatorów, trenerów z zakresu terapii behawioralnej terapeutów, psychoterapeutów posiadających liczne certyfikaty.
 • Studia przygotowują do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i innych o charakterze terapeutycznym.

Studia podyplomowe – Terapia pedagogiczna z arteterapią

Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna z arteterapią to propozycja dla pedagogów i nauczycieli różnych specjalności, którzy chcą pracować z dziećmi z problemami rozwojowymi i nie tylko: arteterapia jest dziś stosowana także w szpitalach oraz ośrodkach medycznych jako uzupełnienie tradycyjnych metod kuracji. Program studiów jest bardzo pojemny – obejmuje zagadnienia od diagnozy i terapii dzieci z dysleksją, przez metody stosowane w procesie terapeutycznym dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego i emocjonalnego, po techniki arteterapii.

Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

Te studia podyplomowe to nie tylko podniesienie i nabycie nowych kwalifikacji, które umożliwią podjęcie innej lub dodatkowej pracy zarobkowej, ale też duży i namacalny wkład w pomoc dzieciom z różnego rodzaju zaburzeniami i problemami w rozwoju ruchowym i emocjonalnym, uczeniu się i nawiązywaniu relacji. Dzięki obszernemu programowi studiów uczestnik zdobywa podstawy teoretyczne i praktyczne w sferze profilaktyki i diagnozy zaburzeń rozwoju i pracy terapeutycznej z dziećmi oraz ich rodzicami. Zyskuje kompetencje terapeuty pedagogicznego do pracy w świetlicach środowiskowych, poradniach, klasach integracyjnych i specjalnych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i w zakresie arteterapii

Ukończenie studiów podyplomowych umożliwia też organizację i prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i arteterapii (z zakresu muzykoterapii i kreacji plastycznej, tańca czy ruchu) nie tylko dla dzieci z zaburzeniami. Uczestnik poznaje techniki relaksacyjne i metody terapeutyczne dążące do niwelowania stresu i podniesienia ogólnie rozumianej jakości życia. Uczy się, jak ważną rolę w arteterapii odgrywa relacja terapeutyczna, inna od tej w tradycyjnych formach psychoterapii, bo obejmująca także samo dzieło, i proces twórczy. W efekcie jest przygotowany do pracy terapeutycznej z dziećmi, ale i do prowadzenia warsztatów dla dorosłych, które mają za zadanie umożliwienie klientowi dokonania zmiany w życiu, ponieważ głównym celem arteterapii jest zrozumienie siebie i swoich problemów. Metody arteterapii mogą również łagodzić stres oraz pomagać rozwijać umiejętności interpersonalne. Prowadzący i uczestnicy sesji arteterapii nie muszą też mieć zdolności artystycznych czy znać się na wartościach estetycznych wytworzonych obiektów. Jest to bardzo elastyczna i kreatywna forma terapii i pracy nad sobą.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów absolwent

Z zakresu wiedzy:

 • Zdefiniuje elementarną terminologię używaną w terapii pedagogicznej; diagnoza, wspieranie rozwoju, reedukacja, kompensacja, jak również ma podstawową wiedzę na temat arteterapii przez sztuki plastyczne, jej szerokiego zastosowania w krajach wysoko rozwiniętych oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami i oddziaływaniami terapeutycznymi.
 • Prezentuje wiedzę o miejscu  terapii pedagogicznej w systemie nauk. Scharakteryzuje terapię pedagogiczną, jako nurt poszukiwań teoretycznych i praktycznych.
 • Zna i rozumie podstawowe wiadomości na temat procesów psychologicznych, zaburzeń zachowania, rodzajów niepełnosprawności, zaburzeń emocjonalnych, a także specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz ich implikacje w arteterapii.
 • Charakteryzuje wybrane koncepcje człowieka wskazując na teoretyczne podstawy działalności terapeutycznej, jak również zna prawidłowości i uwarunkowania dotyczące zastosowania arteterapii w różnorodnych sytuacjach terapeutycznych.
 • Scharakteryzuje szczegółowo uwarunkowania rozwoju człowieka oraz jego procesu uczenia się; przedstawi znaczenie diagnozy w procesie wspierania rozwoju, korygowaniu zaburzonych funkcji i patologicznych zachowań dziecka.
 • Posiada wiedzę o przyczynach i skutkach zaburzeń więzi społecznej dla prawidłowego rozwoju dziecka.
 • Posiada elementarną wiedzę dotyczącą funkcjonowania podstawowych komponentów środowiska wychowawczego –  rodziny, grupy rówieśniczej, szkoły oraz posiada podstawową wiedzę z zakresu wykorzystania arteterapii w środowisku szkolnym, do zapewnienia kompleksowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi.
 • Posiada wiedzę dotyczącą procesów komunikowania się interpersonalnego i społecznego, oraz ich znaczenia w pracy terapeutycznej.
 • Przedstawia teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania dzieci, wskazując źródła niepowodzeń dydaktycznych i wychowawczych.
 • Posiada wiedzę o głównych środowiskach wychowawczych, charakteryzują ich role w rozwoju dzieci i młodzieży.
 • Posiada wiedzę dotyczącą teorii wychowania i nauczania, określając na ich podstawie istotę wspierania rozwoju człowieka.
 • Wyjaśnia znaczenie diagnozy rozwiniętej w przebiegu procesu terapii pedagogicznej oraz prezentuje relacje łączące terapię pedagogiczną z innymi dziedzinami humanistyki, medycyny.
 • Zna postulowane funkcje instytucji edukacyjnych angażujących się w działania profilaktyczne i terapeutyczne.
 • Charakteryzuje problemy rozwojowe dzieci i młodzieży, określając podmiot oddziaływań terapeutycznych.
 • Wyjaśnia istotę i znaczenie zasad i normo etycznych w praktyce terapeutycznej, a także charakteryzuje zasady i normy etyczne obowiązujące w pracy z dziećmi na terapii pedagogicznej.
 • Określa ścieżkę własnego rozwoju – prezentuje projekty budowania własnego warsztatu terapeutycznego.
 • Posiada podstawową wiedzę na temat realizacji prac plastycznych, środków ekspresji i umiejętności warsztatowych.
 • Zna kwestie technologii stosowanych w danej dyscyplinie artystycznej w ujęciu całościowym, w celu tworzenia własnego warsztatu pracy aretetrapeuty.

Z zakresu umiejętności:

 • Diagnozuje z wykorzystaniem technik badawczych zjawiska stanowiące uwarunkowania i objawy trudności rozwojowych.
 • Stosuje podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki do analizowania i interpretowania zjawisk z zakresu terapii pedagogicznej oraz wykorzystuje poznaną wiedzę teoretyczną i umiejętności do stosowania arteterapii przez sztuki plastyczne w podstawowym zakresie oraz inne jej formy do pracy z różnorodnym odbiorcą o szerokim wachlarzu potrzeb.
 • Opracuje diagnozę pedagogiczną obejmującą jej wszystkie aspekty będące podstawą oddziaływań terapeutycznych, a także wykorzystuje swe umiejętności do analizowania zachowania oraz diagnozowania i prognozowania problemów ucznia i ustalania (przy współpracy z innymi specjalistami) zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także podejmuje działania arteterapeutyczne.
 • Samodzielnie prezentuje zagadnienia dotyczące problemów terapii pedagogicznej z wykorzystaniem z różnych źródeł, korzysta z nowoczesnych technologii (ICT).
 • Zdiagnozuje samodzielnie problemy dzieci które stanowiące bariery rozwojowe, stosując testy standaryzowane i techniki nauczycielskie.
 • Zaprezentuje własne poglądy dotyczące organizacji terapii pedagogicznej i arteterapii odwołując się do literatury przedmiotu.
 • Dostosuje formy wypowiedzi do możliwości dzieci, w kontaktach z nauczycielami i rodzicami posługuje się profesjonalnym i komunikatywnym językiem.
 • Samodzielnie prezentuje własne poglądy i opinie dotyczące procesu terapeutycznego, rozwiązuje konflikty budując sprzyjającą terapii atmosferę.
 • Poddaje analizie przydatność programów, metod i form pracy stosowanych w terapii pedagogicznej.
 • Organizując proces terapii pedagogicznej odwołuje się do standardów rozwojowych, stosuje adekwatne zasady, metody, nowoczesne technologie (ICT) oraz tworzy programy terapeutycznego oddziaływania przez sztuki plastyczne w środowisku innym niż szkolne.
 • Pracę terapeutyczną realizuje zgodnie z zasadą „Pomagam Tobie tak, abyś umiał pomóc sobie samemu”.
 • Potrafi w pracy terapeutycznej analizować problemy etyczne zgodnie z zasadą profesjonalizmu.
 • Wykorzystuje poznane techniki arteterapeutyczne, wiadomości i umiejętności z zakresu arteterapii do podejmowania działań mających na celu pomoc określonemu odbiorcy w zakresie arteterapii grupowej i indywidualnej.
 • Świadomie posługuje się narzędziami warsztatu artystycznego w wybranych obszarach plastycznych, w kontekście arteterapii.
 • Jest przygotowany do współdziałania i współpracy z innymi osobami w ramach artystycznych prac zespołowych o charakterze terapeutycznym.

Z zakresu kompetencji społecznych:

 • Posiada świadomość własnej wiedzy z zakresu terapii pedagogicznej. Realnie ocenia swoje umiejętności zawodowe terapeuty.
 • W różnorodnych formach doskonali własny warsztat pracy. Jest gotowy podejmowania działań arteterapeutycznych w różnych środowiskach społecznych,
 • Wykorzystuje wiedzę pedagogiczną dla budowania i rozwoju prawidłowych więzi społecznych.Posiadaną wiedzę wykorzystuje dla projektowania współpracy z podstawowymi komponentami środowiska społecznego dziecka.
 • Jest przygotowany do podejmowania pracy terapeutycznej. Wytrwale i profesjonalnie angażuje się w realizację zadań terapeutycznych uwzględniając specyfikę środowiska dzieci i młodzieży. Jest gotowy do komunikowania się w grupie i rozwijania kompetencji komunikacyjnej u odbiorców swych oddziaływań arteterapeutycznych.
 • Przestrzega zasady etyki zawodowej realizują proces terapii pedagogicznej. Krytycznie i refleksyjnie odnosi się do celów i efektów własnej pracy.
 • W pracy terapeuty pedagogicznego poszukuje optymalnych, zgodnych rozwiązań w budowaniu warunków do rozwoju dzieci i młodzieży.
 • Koncentruje się na budowaniu i doskonaleniu grupy dzieci i młodzieży, uczestniczącej w terapii pedagogicznej z wykorzystanie arteterapii. Współpracuje ze specjalistami w dziedzinie, które dotyczy problemów rozwojowych dziecka.
 • Działania terapeutyczne projektuje i wykonuje stosując się do zasady „primum non nocere”. Kieruje się dobrem własnym i dzieci, których obejmuje – terapeutycznymi. Merytorycznie i metodycznie doskonali własny warsztat pracy. Jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczego myślenia i twórczej pracy, przeciwdziałania lękom i stresom, kontrolowania własnych zachowań.

Opiekun kierunku

mgr inż. Marek Potoczek

marek.potoczek@kire.pl

511 713 507

Studia podyplomowe - Terapia i diagnoza pedagogiczna z elementami arteterapii

Zajęcia hybrydowe

całość
4800 zł
3 semestry 09-03-2024

Opinie uczestników