Tyflopedagogika – Pedagogika specjalna

505 godz. – 180 godz. praktyk

Edycja 5

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Uczestnicy

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, którzy ukończyli studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia i posiadają przygotowanie pedagogiczne. Celem studiów podyplomowych jest profesjonalne przygotowanie nauczycieli i wychowawców do pracy z dziećmi i młodzieżą słabo widzącą i niewidomą w zakresie metod, form kształcenia oraz podstaw rehabilitacji.

UWAGA: Studia podyplomowe mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą.

Absolwenci

uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do pracy z dziećmi z dysfunkcją wzroku w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych lub integracyjnych (oddziałach specjalnych lub integracyjnych).

Studia podyplomowe Tyflopedagogika Pedagogika specjalna – program

 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Anatomia i fizjologia narządu wzroku
 • Elementy okulistyki i optometrii
 • Schorzenia oraz wady wzroku
 • Elementy tyflopsychologii
 • Podstawowe regulacje prawne edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową
 • Współczesne problemy tyflopedagogiki
 • Diagnostyka tyflopedagogiczna
 • Terapia i wsparcie rodziny dziecka
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcją wzroku
 • Rehabilitacja i edukacja osób dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC)
 • Metody wspomagania i terapii osób z niepełnosprawnością wzrokową
 • Metodyka rehabilitacji wzroku
 • Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością wzrokową w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Orientacja przestrzenna
 • Metodyka nauczania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową
 • Metodyka nauczania alfabetu Braille’a

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym (online i stacjonarnym) w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30:

 • zdalne: na platformie Zoom
 • stacjonarne: w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Regulamin organizacji studiów

Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych z tyflopedagogiki jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych programem.

Sposoby płatności

Łączny koszt studiów to 5000 zł na co składa się:

 • opłata rekrutacyjna 200 zł oraz
 • czesne 4800 zł

Płatności ratalne 0%

Czesne można wpłacić:

 • jednorazowo 4600 zł (200 zł zniżki od ceny podstawowej podanej na stronie – nie łączy się z innymi promocjami) lub
 • w 3 ratach semestralnych (1600 zł + 1600 zł + 1600 zł) lub
 • 10 ratach miesięcznych (10 x 480 zł) bez dodatkowych kosztów

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku wraz z numerem edycji

Sposób płatności należy wybrać w formularzu uzupełniającym, który jest przesyłany przez opiekuna kierunku drogą mailową po potwierdzeniu inauguracji – nastąpi to najpóźniej na około tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia studiów.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić po potwierdzeniu inauguracji, a przed jej terminem.

Raty należy opłacać zgodnie z terminami na karcie informacyjnej – jest przesyłana uczestnikom po inauguracji.

Opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów.

Wymagane dokumenty

Po potwierdzonym terminie rozpoczęcia, najpóźniej do miesiąca od uruchomienia kierunku należy złożyć dokumenty rekrutacyjne:

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I i/lub II stopnia
 • kserokopia suplementu do dyplomu (jeśli był wydawany)
 • potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego, o ile nie wynika to wprost z dyplomu

Dokumenty składamy:

 • w formie papierowej do biura KIRE osobiście, bądź przez upoważnioną osobę (pisemne upoważnienie nie jest wymagane) lub pocztą.

Co dalej po podjęciu decyzji o zapisie na studia?

Po podjęciu decyzji o zgłoszeniu się na studia podyplomowe należy:

 1. Kliknąć przycisk zapisz się i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po jego przesłaniu upewnić się, czy na podany adres email przyszło automatycznie generowane potwierdzenie zgłoszenia.
 2. Poczekać na email od Opiekuna kierunku z informacjami dotyczącymi weryfikacji zgłoszenia, który będzie rozsyłany na około 2 tygodnie przed planowanym terminem inauguracji.
 3. Czekać na wiadomość mailową od Opiekuna wraz ze szczegółami o uruchomieniu kierunku w planowanym terminie, potwierdzając chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza uzupełniającego, który będzie rozsyłany na około 1 tydzień przed planowanym terminem inauguracji.
 4. W przypadku potwierdzonej inauguracji dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł, najpóźniej do dnia rozpoczęcia studiów podyplomowych podając w tytule przelewu:
  a. imię i nazwisko
  b. nazwa kierunku wraz z numerem edycji
 5. Uczestniczyć w inauguracji oraz spotkaniu organizacyjnym.

Studia podyplomowe – Tyflopedagogika

Studia podyplomowe Tyflopedagogika zapewniają kwalifikacje, wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania zawodu nauczyciela, wychowawcy i opiekuna niewidomych, niedowidzących, ociemniałych dzieci i młodzieży, a także do przygotowywania osób z niepełnosprawnością wzrokową do życia i funkcjonowania w społeczeństwie. Studia te kładą duży nacisk na praktykę w zakresie terapii i pomocy uczniom oraz na pracę z nowoczesnymi urządzeniami. W programie zawarto też kurs alfabetu Braille’a. Uczestnicy odbywają liczne ćwiczenia przybliżające doświadczenia osób, które nie widzą lub w znacznym stopniu straciły wzrok.

Terapia i nauczanie osób z wadą wzroku i niewidomych

Tyflopedagogika to dział pedagogiki specjalnej, który obejmuje terapię, rehabilitację, wychowanie, nauczanie, a także rewalidację osób z niepełnosprawnością wzrokową. Oferowane studia przygotowują do kompleksowej pracy z dziećmi i młodzieżą niewidzącymi i niedowidzącymi, w przedszkolach, szkołach i poradniach specjalistycznych. Uczestnicy uzyskują wiedzę i praktyczne umiejętności w szerokim zakresie – począwszy od zagadnień okulistycznych, przez metodykę rehabilitacji oraz terapii, a skończywszy na nauczaniu dzieci i młodzieży na różnych etapach edukacji. Szczególnie ważnym aspektem studiów jest proces rewalidacji, sprawienie, aby osoby niedowidzące, niewidzące, z uszkodzeniami wzroku mogły sprawnie funkcjonować w społeczeństwie. Absolwent studiów (w przypadku osób ociemniałych) wspomaga też rozwój po utracie wzroku i stymuluje kompensowanie utraty wzroku przez pozostałe zmysły.

Studia podyplomowe Tyflopedagogika Pedagogika specjalna – dlaczego warto?

 • Praca z najnowszymi urządzeniami technicznymi w orientacji przestrzennej i poruszaniu się niewidomych
 • Możliwość bezpośredniego poznania specyfiki i organizacji pracy placówki specjalnej dla dzieci niewidomych i słabowidzących
 • Praktyczne ćwiczenia pozwalające doświadczyć wrażeń sensorycznych osób niewidomych i słabowidzących
 • W ramach studiów słuchacze odbywają kurs nauki alfabetu Braille’a
 • Zajęcia praktyczne w Specjalnym Ośrodku dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w zakresie terapii i pomocy uczniowi w nauce oraz codziennym funkcjonowaniu
 • Zajęcia w ogrodach sensorycznych znajdujących się przy placówkach kształcenia specjalnego

Opiekun kierunku

mgr inż. Marek Potoczek

marek.potoczek@kire.pl

511 713 507

Studia podyplomowe - Tyflopedagogika – Pedagogika specjalna

Zajęcia hybrydowe

całość
5000 zł
3 semestry 28-09-2024

Opinie uczestników