Wiedza o kulturze

390 godz. – 150 godz. praktyk

Edycja 1

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Uczestnicy

Studia podyplomowe Wiedza o kulturze są kierowane do absolwentów studiów magisterskich i licencjackich kierunków nauczycielskich, zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nauczania przedmiotu Wiedza o kulturze oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

Cele

Wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje z zakresu wiedzy o kulturze.

Absolwenci

Absolwenci mogą podjąć pracę jako nauczyciele przedmiotu „Wiedza o kulturze” we wszystkich typach szkół.

Program

 • Antropologia kulturowa
 • Regionalizm w kulturze
 • Metodyka nauczania wiedzy o kulturze
 • Metodyka nauczania wiedzy o kulturze z wykorzystaniem technologii informacyjnej
 • Retoryka
 • Media w kulturze
 • Podstawy wiedzy o filmie
 • Podstawy wiedzy o teatrze
 • Warsztaty teatralne
 • Wybrane problemy historii i teorii muzyki
 • Wiedza o sztukach plastycznych
 • Warsztaty plastyczne
 • Organizacja projektów badawczych
 • Prawne aspekty ochrony dóbr kultury
 • Wycieczki edukacyjne
 • Teoria i socjologia kultury
 • Etyka zawodu nauczyciela

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie online w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30:

 • zdalne: na platformie Zoom

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń, odbycie praktyk oraz zdanie egzaminu końcowego.

Regulamin organizacji studiów

Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach

Sposoby płatności

Łączny koszt studiów to 4000 zł na co składa się:

 • opłata rekrutacyjna 200 zł oraz
 • czesne 3800 zł

Płatności ratalne 0%

Czesne można wpłacić:

 • jednorazowo 3600 zł (200 zł zniżki od ceny podstawowej podanej na stronie – nie łączy się z innymi promocjami) lub
 • w 3 ratach semestralnych (1300 zł + 1300 zł + 1200 zł) lub
 • 10 ratach miesięcznych (10 x 380 zł) bez dodatkowych kosztów

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku wraz z numerem edycji

Sposób płatności należy wybrać w formularzu uzupełniającym, który jest przesyłany przez opiekuna kierunku drogą mailową po potwierdzeniu inauguracji – nastąpi to najpóźniej na około tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia studiów.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić po potwierdzeniu inauguracji, a przed jej terminem.

Raty należy opłacać zgodnie z terminami na karcie informacyjnej – jest przesyłana uczestnikom po inauguracji.

Opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów.

Co dalej po podjęciu decyzji o zapisie na studia?

Po podjęciu decyzji o zgłoszeniu się na studia podyplomowe należy:

 1. Kliknąć przycisk zapisz się i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po jego przesłaniu upewnić się, czy na podany adres email przyszło automatycznie generowane potwierdzenie zgłoszenia.
 2. Poczekać na email od Opiekuna kierunku z informacjami dotyczącymi weryfikacji zgłoszenia, który będzie rozsyłany na około 2 tygodnie przed planowanym terminem inauguracji.
 3. Czekać na wiadomość mailową od Opiekuna wraz ze szczegółami o uruchomieniu kierunku w planowanym terminie, potwierdzając chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza uzupełniającego, który będzie rozsyłany na około 1 tydzień przed planowanym terminem inauguracji.
 4. W przypadku potwierdzonej inauguracji dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł, najpóźniej do dnia rozpoczęcia studiów podyplomowych podając w tytule przelewu:
  a. imię i nazwisko
  b. nazwa kierunku wraz z numerem edycji
 5. Uczestniczyć w inauguracji oraz spotkaniu organizacyjnym.

Wymagane dokumenty

Po potwierdzonym terminie rozpoczęcia, najpóźniej do miesiąca od uruchomienia kierunku należy złożyć dokumenty rekrutacyjne:

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I i/lub II stopnia
 • kserokopia suplementu do dyplomu (jeśli był wydawany)
 • potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego, o ile nie wynika to wprost z dyplomu

Dokumenty składamy:

 • w formie papierowej do biura KIRE osobiście, bądź przez upoważnioną osobę (pisemne upoważnienie nie jest wymagane) lub pocztą.

Opiekun kierunku

Weronika Tylutki

weronika.tylutki@kire.pl

605 061 844

Studia podyplomowe - Wiedza o kulturze

Zajęcia stacjonarne

całość
4000 zł
3 semestry 06-04-2024

Opinie uczestników