Co to jest

System doskonalenia zawodowego nauczycieli realizowany w Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji zakłada powiązanie procesu doskonalenia z potrzebami konkretnej szkoły, towarzyszenie nauczycielom na każdym etapie wprowadzania zmian, zapewnienie uczenia się nauczycieli i poprzez wymianę doświadczeń.

Obecnie w bardzo wielu powiatach w Polsce realizowane są projekty unijne, wynikające z systemowego projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” (realizowany od 01.04.2010 – 31.12.2015), z wykorzystaniem rezultatów projektu systemowego Ministerstwa Edukacji Narodowej „Wzmocnienie systemu wspierania rozwoju szkół ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego” (oba projekty realizowane w ramach Poddziałania 3.3.1 PO KL).

Trenerzy Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji jako jedni z pierwszych uzyskali certyfikaty SORE (Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji). Posiadają odpowiednie przygotowanie merytoryczne i metodyczne oraz pozyskany w ramach naszej 6 letniej działalności autorytet i zaufanie dyrektorów oraz nauczycieli. Świadczą o tym liczne rekomendacje oraz listy gratulacyjne.
Pomimo iż nie mamy dostępu do środków unijnych, przeznaczonych na realizację projektu wyłącznie dla nowopowstałych powiatowych ośrodków rozwoju edukacji, oferujemy szkołom KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE NAUCZYCIELI.

Nasze działania są tematycznie powiązane z obszarami edukacji objętymi w ostatnich latach istotnymi zmianami. Dzięki temu oferta edukacyjna KIRE jest na bieżąco weryfikowana i obejmuje nowe formy doskonalenia związane z bezpośrednim wsparciem rozwoju szkoły oraz pomaga dyrektorom szkół oraz nauczycielom w jak najlepszym przygotowaniu się do realizacji polityki edukacyjnej państwa.

Dlaczego zachęcamy do korzystania

W ramach diagnozy proponujemy: wywiad z dyrektorem, wywiad z nauczycielami (Radą Pedagogiczną), warsztat diagnostyczno- rozwojowy z zespołem zadaniowym nauczycieli (określenie priorytetów).

Doskonalenie pracy nauczycieli obejmuje różnorodne formy wspomagania, w tym: wykłady i warsztaty dla nauczycieli, spotkania grupowe. Pomoc we wdrożeniu nabytych umiejętności w praktyce szkolnej to konsultacje indywidualne i grupowe.

Ewaluacja prowadzona jest w ramach ewaluacji wewnętrznej szkoły, zawiera opracowane przez SORE raporty z całego procesu, które są przedstawiane dyrektorowi i nauczycielom.