Wychowanie do życia w rodzinie

500 godz. – 120 godz. praktyk

Edycja 10

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Rekrutacja na studia podyplomowe wychowanie do życia w rodzinie

Słuchaczem studiów wychowania do życia w rodzinie może zostać osoba posiadająca wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej lub będąca w trakcie zdobywania uprawnień pedagogicznych.

Kwalifikacje

Ukończenie kierunku Wychowanie do życia w rodzinie w KIRE pozwoli Ci na zdobycie uprawnień do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych. Oprócz uzyskania kwalifikacji zawodowych, przygotowania merytorycznego i dydaktycznego, absolwent uzyskuje wszechstronną wiedzę z zakresu wychowania do życia w rodzinie, którą będzie mógł wykorzystać w działaniu praktycznym. Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Słuchacz zyskuje umiejętności i kompetencje niezbędne do realizacji podstawy programowej. Ponadto studia kształtują i doskonalą umiejętności osobiste i społeczne niezbędne w pracy nauczyciela.

Studia podyplomowe wychowanie do życia w rodzinie – program

 • Podstawy dydaktyki
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Przemiany rodziny na przełomie XX i XXI wieku
 • Funkcje współczesnej rodziny
 • Etyka życia rodzinnego
 • Biomedyczne aspekty rozwoju człowieka
 • Komunikacja w rodzinie
 • Wprowadzenie do seksuologii
 • Polityka rodzinna w Polsce i krajach Unii Europejskiej
 • Problemy bioetyczne związane z początkiem i końcem ludzkiego życia
 • Zagadnienia biomedyki
 • Zagadnienia seksuologiczne
 • Formy pomocy w rodzinie
 • Dydaktyka nauczania i wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej
 • Dydaktyka nauczania i wychowania do życia w szkole ponadpodstawowej
 • Trening skutecznej komunikacji i asertywności

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się online w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30:

 • zdalne: na platformie Zoom

Regulamin organizacji studiów

Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń, odbycie praktyk oraz zdanie egzaminu końcowego

 

Sposoby płatności

Łączny koszt studiów to 4500 zł na co składa się:

 • opłata rekrutacyjna 200 zł oraz
 • czesne 4300 zł

Płatności ratalne 0%

Czesne można wpłacić:

 • jednorazowo 4100 zł (200 zł zniżki od ceny podstawowej podanej na stronie – nie łączy się z innymi promocjami) lub
 • w 3 ratach semestralnych (1500 zł + 1400 zł + 1400 zł) lub
 • 10 ratach miesięcznych (10 x 430 zł) bez dodatkowych kosztów

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku wraz z numerem edycji

Sposób płatności należy wybrać w formularzu uzupełniającym, który jest przesyłany przez opiekuna kierunku drogą mailową po potwierdzeniu inauguracji – nastąpi to najpóźniej na około tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia studiów.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić po potwierdzeniu inauguracji, a przed jej terminem.

Raty należy opłacać zgodnie z terminami na karcie informacyjnej – jest przesyłana uczestnikom po inauguracji.

Opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów.

Wymagane dokumenty

Po potwierdzonym terminie rozpoczęcia, najpóźniej do miesiąca od uruchomienia kierunku należy złożyć dokumenty rekrutacyjne:

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I i/lub II stopnia
 • kserokopia suplementu do dyplomu (jeśli był wydawany)
 • potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego, o ile nie wynika to wprost z dyplomu

Dokumenty składamy:

 • w formie papierowej do biura KIRE osobiście, bądź przez upoważnioną osobę (pisemne upoważnienie nie jest wymagane) lub pocztą.

Co dalej po podjęciu decyzji o zapisie na studia?

Po podjęciu decyzji o zgłoszeniu się na studia podyplomowe należy:

 1. Kliknąć przycisk zapisz się i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po jego przesłaniu upewnić się, czy na podany adres email przyszło automatycznie generowane potwierdzenie zgłoszenia.
 2. Poczekać na email od Opiekuna kierunku z informacjami dotyczącymi weryfikacji zgłoszenia, który będzie rozsyłany na około 2 tygodnie przed planowanym terminem inauguracji.
 3. Czekać na wiadomość mailową od Opiekuna wraz ze szczegółami o uruchomieniu kierunku w planowanym terminie, potwierdzając chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza uzupełniającego, który będzie rozsyłany na około 1 tydzień przed planowanym terminem inauguracji.
 4. W przypadku potwierdzonej inauguracji dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł, najpóźniej do dnia rozpoczęcia studiów podyplomowych podając w tytule przelewu:
  a. imię i nazwisko
  b. nazwa kierunku wraz z numerem edycji
 5. Uczestniczyć w inauguracji oraz spotkaniu organizacyjnym

Studia podyplomowe wychowanie do życia w rodzinie – dlaczego warto?

 • Praca pod okiem kadry wybitnych specjalistów, wykładowców akademickich, nauczycieli praktyków i lekarzy sprawi, że szybko podniesiesz swoje kwalifikacje
 • Angażujące wykłady, fascynujące zajęcia, rozwijające warsztaty oraz pełne wsparcie twojego potencjału
 • Dostęp do licznych materiałów pomocnych w pracy nauczyciela WDŻ (scenariusze i konspekty lekcji, prezentacje, filmy, pomoce dydaktyczne
 • Uwzględnianie oczekiwań i potrzeb słuchaczy związanych m.in. z ich doświadczeniem zawodowym, potrzebami wynikającymi z rodzaju pracy i nauczanego przedmiotu
 • Zdobędziesz umiejętności metodyczne, niezbędne w pracy każdego nauczyciela

Studia podyplomowe – Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie jako kierunek studiów podyplomowych zapewnia osobom mającym wykształcenie wyższe i przygotowanie pedagogiczne kwalifikacje, umiejętności i wiedzę niezbędne do nauczania tegoż przedmiotu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej czy w innych ośrodkach edukacyjnych. Poza zagadnieniami związanymi ściśle z obowiązującą podstawą programową przedmiotu na zajęciach pojawiają się również podstawy dydaktyki i etyki zawodu nauczyciela, emisji głosu oraz skutecznej komunikacji i asertywności.

Czego uczy nauczyciel wychowania do życia w rodzinie?

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie uczy świadomie kształtować decyzje życiowe, respektować wartości rodziny w życiu osobistym i społecznym i okazywać jej członkom szacunek wyrażany na wiele sposobów. Ten przedmiot przede wszystkim wspiera wychowawczą rolę rodziny oraz świadome planowanie dzietności rodziny i odpowiedzialne rodzicielstwo, a przy tym też stawia podstawowe pytania egzystencjalne i nie stroni od problemów życia rodzinnego. Inny bardzo ważny aspekt lekcji wychowania do życia w rodzinie to kwestie związane z seksualnością człowieka oraz umiejętność obrony własnej intymności, ale i szacunek do ludzkiego ciała. Jednym z głównych założeń WDŻ jest uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Warto wiedzieć, że wdrożenie do szkół przedmiotu WDŻ jest rezultatem realizacji Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

Opiekun kierunku

mgr inż. Marek Potoczek

marek.potoczek@kire.pl

511 713 507

Studia podyplomowe - Wychowanie do życia w rodzinie

Zajęcia online

całość
4500 zł
3 semestry 28-09-2024

Opinie uczestników