Programy profilaktyczno-wychowawcze

Poniżej przedstawiamy najbardziej popularne szkolenia realizowane w ramach programów wychowawczo-profilaktycznych.

Oferujemy szkolenia zarówno dla nauczycieli, uczniów, jak i rodziców. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje i postaramy się przygotować program zajęć najbardziej dopasowany do potrzeb każdej placówki. Forma i liczba godzin warsztatów ustalana jest indywidualnie.

Przykładowe tematy szkoleń dla: Profilaktyka i bezpieczeństwo ucznia

AGRESJA

 • Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole lub placówce oświatowej
 • Przemoc w rodzinie jako szczególna kategoria kryzysu rodzinnego
 • Pierwsza pomoc przedlekarska
 • Zapobieganie uzależnieniom i zachowaniom ryzykownym wśród uczniów
 • Cyberprzemoc z uwzględnieniem kwestii prawnych
 • Przemoc w rodzinie jako szczególna kategoria kryzysu rodzinnego
 • Agresja i autoagresja w szkole
 • Nauczyciel w sytuacjach trudnych – agresja u dzieci

POMOC PSYCHICZNA

 • Filozofia domu i rodziny – kształtowanie postaw u uczniów
 • Interwencja kryzysowa jako profilaktyka zdrowia psychicznego
 • Praca z uczniem podczas kryzysu
 • Odporność psychiczna nauczyciela
 • Problemy emocjonalne młodzieży
 • Media społecznościowe: jak wpływają na psychikę
 • Rozwiązywanie konfliktów międzyrówieśniczych
 • Rozwiązywanie konfliktów z uczniami
 • Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów z rodzicami
 • Depresja dzieci i młodzieży – problem
 • Zarządzanie kryzysem w szkole, przedszkolu, placówce edukacyjnej rodziny i szkoły
 • Praca z dzieckiem dotkniętym traumą

ASPEKTY PRAWNE

 • Obowiązek opracowania i wdrożenia standardów ochrony małoletnich.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle obowiązujących przepisów
 • Trudne sytuacje w zawodzie nauczyciela. Odpowiedzialność cywilna, prawna pracownicza, dyscyplinarna.
 • Procedura niebieskiej karty

UZALEŻNIENIA

 • Dziecko z FAS w przedszkolu i w szkole
 • Używki w szkole
 • Profilaktyka uzależnień

Szkolenia można zamówić: