fbpx

Informacje o możliwościach skorzystania z dofinansowania studiów podyplomowych

1. Dla nauczycieli

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa wysokość dofinansowania wynosi do 80% lub 95% za każdy semestr na kierunkach priorytetowych.
Oferta Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji wpisuje się w zarządzenie i mogą Państwo uzyskać dofinansowanie na następujących kierunkach:

oraz kursów kwalifikacyjnych z naszej oferty.

Załączniki:

pdf Zarządzenie nr 614/2018 Prezydenta Miasta Krakowa

pdf Wniosek o dofinansowanie

pdf Regulamin określający zasady udzielania dofinansowania do opłat za kształcenie

2. Dla bezrobotnych

Z dofinansowania studiów podyplomowych może skorzystać zarejestrowana w urzędzie pracy:

 • osoba bezrobotna,
 • osoba poszukująca pracy:
 1. będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy,
 2. pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji,
 3. otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
 4. uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,
 5. będąca żołnierzem rezerwy,
 6. pobierająca rentę szkoleniową,
 7. pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę,
 8. będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegająca ubezpieczeniu społecznemu,
 9. będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się,
 10. pracująca w wieku 45 lat i powyżej.

Co należy zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych?

Aby otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych należy złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów tych studiów oraz dokumenty wymagane we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym urzędzie pracy.

Po złożeniu stosownych dokumentów i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku starosta zawiera z osobą bezrobotną, umowę o dofinansowanie studiów podyplomowych, która określa w szczególności prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora tych studiów.

Uwaga!

Uczestnik studiów podyplomowych zobowiązuje się do zwrotu dofinansowania kosztów studiów podyplomowych w przypadku nieukończenia lub przerwania ich z jego winy.
Bezrobotnemu, który w trakcie odbywania studiów podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się dofinansowania kosztów tych studiów oraz wypłaty stypendium do planowanego terminu ich ukończenia.

Załącznik:

pdf Wniosek o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych (Grodzki Urząd Pracy w Krakowie)

Podstawy prawne:

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) – art. 42a
 • ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)

info ikonkaWażne:
O dofinansowania można się ubiegać w innych województwach i gminach. Informacje i wzory dokumentów są dostępne w wydziałach ds. oświaty Urzędów Miast  oraz Urzędach Pracy.

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.