TELC Informacje ogólne

Czym jest telc?

Egzaminy TELC organizowane przez telc GmbH we Frankfurcie nad Menem sprawdzają znajomość języka uwzględniając różne poziomy zaawansowania. Obecnie obejmują 10 języków.
Podczas egzaminu szczególnie nacisk położony jest na umiejętności komunikowania się, a zakres egzaminacyjny zagadnień obejmuje podstawowe dziedziny życia.

Egzaminy TELC zostały opracowane na podstawie skali poziomów biegłości językowej ujętej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework) Rady Europy A1-B2. Dodatkowo z języka angielskiego i niemieckiego egzamin można zdawać na poziomie C1.

DLA NAUCZYCIELI

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102)

1. Podstawowa znajomość języka:

l) The European Language Certificates (telc GmbH) – telc English B2;

2. Zaawansowana znajomość języka:

m) The European Language Certificates (telc GmbH) – telc English C1;

3. Biegła znajomość języka:

k) The European Language Certificates (telc GmbH) – telc English C2;

Adresat

Wszyscy chętni do uzyskania na arenie międzynarodowej oraz przez Ministerstwo Edukacji i Nauki certyfikatu językowego TELC.

NOWOŚĆ

Dla osób ubiegających się o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego w Unii Europejskiej egzamin telc z języka polskiego jest w wykazie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego.

Link do rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wykazu poświadczeń znajomości języka polskiego potwierdzających znajomość tego języka wymaganą do udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (telc.net.pl)

Korzyści

  • Uznawalność – certyfikat telc jest powszechnie uznawany. Jego posiadanie daje możliwość podjęcia pracy, m.in. w zawodzie nauczyciela. Regulują to odpowiednie przepisy – rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102), a certyfikat telc znajduje się w wykazie certyfikatów wskazanych w tym rozporządzeniu jako potwierdzający kwalifikacje do nauczania języków obcych  Link do rozporządzenia
  • Zwolnienie z lektoratu – certyfikat telc zwalnia z egzaminu końcowego oraz lektoratów na wielu polskich uczelniach
  • Erasmus – dzięki posiadaniu certyfikatu telc możesz otrzymać dodatkowe punkty podczas rekrutacji do programów typu Erasmus
  • Służba cywilna – egzaminy TELC spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej

Egzaminatorzy

Certyfikowana kadra lektorów i nauczycieli akademickich.

Przebieg egzaminu

Egzamin składa się z czterech modułów:

  1. Czytanie – sprawdza umiejętność zrozumienia ogólnego sensu tekstów, które należy przeczytać oraz tekstów, które należy wysłuchać.
  2. Słuchanie – weryfikuje umiejętność rozumienia mowy.
  3. Pisanie – sprawdza umiejętność tworzenia krótkich form tekstowych, np. listu
  4. Mówienie – część ustna egzaminu TELC składa się z trzech zadań, które weryfikują swobodę wypowiedzi i umiejętności językowe.

Egzamin Ustny i Egzamin Pisemny odbywają się w tym samym dniu.

Szczegółowy harmonogram egzaminów przesyłany jest indywidualnie, po zebraniu odpowiedniej ilości osób.