Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

zamów szkolenie „SZYTE NA MIARĘ”

INFORMACJE OGÓLNE

 • Wszystkie szkolenia dla rad pedagogicznych realizowane są w uzgodnionym miejscu i terminie z Zamawiającym.
 • Tematy szkoleń – każdorazowo zakres treści, form i wymiar godzin modyfikujemy stosownie do potrzeb Zamawiającego.
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawiane są zgodnie z:
  • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2019 poz.1045)
  • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632)
 • Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia na temat zgodny z Państwa indywidualnym zapotrzebowaniem, inny niż proponowane w Biuletynie i na stronie internetowej.

TYPY SZKOLEŃ DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

 • Szkolenia stacjonarne w szkole/placówce
 • Szkolenia online na platformie komunikacyjnej
 • Wyjazdy szkoleniowe z programem turystycznym.integracyjnym
 • Blended-learning
  – Część online (teoria, wiedza, quizy, ogólne zagadnienia, problemy, nurtujące pytania)
  – Spotkanie z ekspertem (warsztaty, konsultacje, seminaria, konwersatoria)
 • Szkolenia „szyte na miarę” (realizowane według potrzeb lub programu zamawiającego)

JAK ZAMÓWIĆ SZKOLENIE DLA RAD PEDAGOGICZNYCH?

 • Telefonicznie, nr 511 713 544
 • Pisząc na adres: szkolenia@kire.pl
 • Wypełniając formularz dostępny po kliknięciu przycisku: Zapisuję się od razu

CENNIK

 • 2 godz. 1500 zł
 • 3 godz. 1700 – 1800 zł
 • 4 godz. 1900 – 2200 zł
 • 5 godz. 2300 – 2700 zł
 • 6 godz. 2700 – 3200 zł
 • 8 godz. 3300 – 3500 zł

Czas trwania szkoleń podano w godzinach dydaktycznych (45 minutowych).

Ceny szkoleń i warsztatów są każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym, zależą od przyjętych celów operacyjnych, czasu trwania szkolenia, liczby uczestników, materiałów edukacyjnych.

Liczebność grupy szkoleniowej jest uzależniona od form i metod szkolenia oraz warunków lokalowych, jakimi dysponuje Zamawiający – szkoła/placówka (wielkość sali, nagłośnienia itp.).

 

TEMATY SZKOLEŃ DLA RAD PEDAGOGICZNYCH- PROPOZYCJE TEMATÓW DO WYBORU (WG. DZIAŁÓW)

Przykładowe tematy szkoleń dla: Profilaktyka i bezpieczeństwo ucznia

 • Filozofia domu i rodziny – kształtowanie postaw u uczniów
 • Interwencja kryzysowa jako profilaktyka zdrowia psychicznego
 • Pierwsza pomoc przedlekarska
 • Praca z uczniem podczas kryzysu
 • Presja mediów społecznościowych – być sobą w krainie ideałów
 • Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole lub placówce oświatowej
 • Przemoc w rodzinie jako szczególna kategoria kryzysu rodzinnego
 • Zapobieganie uzależnieniom i zachowaniom ryzykownym wśród uczniów
 • Zarządzanie kryzysem w szkole, przedszkolu, placówce edukacyjnej

Przykładowe tematy szkoleń dla: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 • Doświadczenia naukowe we wczesnym etapie nauczania – warsztat dla nauczycieli
 • Elementy przedsiębiorczości w edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej
 • Gry i zabawy integracyjne w przedszkolu
 • Innowacje w szkole
 • Jak praktycznie realizować podstawę programową w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
 • Metoda Dobrego Startu
 • Praca z dzieckiem z ADHD
 • Sztuka mediacji i negocjacji w pracy nauczyciela przedszkola
 • Jak pomóc dziecku w adaptacji w przedszkolu
 • Neurodydaktyka dla najmłodszych – jak wykorzystać wiedzę o mózgu w pracy dzieckiem
 • Kodowanie bez komputera, czyli nauka programowania dla najmłodszych

Przykładowe tematy szkoleń dla: Podnoszenie efektów i jakości kształcenia

 • Celowe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia
 • Komunikujemy się skutecznie i pracujemy wspólnie
 • Ocenianie wspierające rozwój ucznia – ocenianie kształtujące
 • Odwrócona lekcja, strategia wyprzedzająca – rozwijanie cyfrowych kompetencji uczniów i nauczycieli
 • Innowacje w szkole
 • Wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów
 • Mnemotechniki – jak je wykorzystać w procesie dydaktycznym
 • Myślenie krytyczne: jak bronić się przed manipulacjami
 • Neurodydaktyka – uczenie przyjazne mózgowi
 • Komunikuj się, by każdy Ciebie rozumiał, (wy)słuchał, a nie tylko słyszał
 • Tworzenie Zasobów Edukacyjnych za pomocą Sztucznej Inteligencji (AI)

Przykładowe tematy szkoleń dla: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • Diagnoza pedagogiczna a formy i metody pracy z dzieckiem niepełnosprawnym
 • Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu
 • Uczeń z ADHD w klasie
 • Wymagania edukacyjne a dysfunkcje rozwojowe ucznia
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – zindywidualizowane ścieżki kształcenia uczniów (IPET)
 • Depresja dzieci i młodzieży – problem rodziny i szkoły

Przykładowe tematy szkoleń dla: Rozwijanie kompetencji wychowawczych

 • Efektywna współpraca z rodzicami – budowanie partnerskich relacji
 • Jak radzić sobie z absencją uczniów
 • Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych
 • Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów z uczniami
 • Kreatywna godzina wychowawcza
 • Aktywnie i kreatywnie – świetlica przyjazna uczniowi
 • Pozytywna dyscyplina w klasie szkolnej. Komunikacja-kierowanie-motywacja
 • Uczeń  z doświadczeniem migracyjnym

Przykładowe tematy szkoleń dla: Rozwój osobisty nauczyciela

 • Wprowadzenie do mindfulness
 • Nauczyciel coachem edukacyjnym
 • Nowoczesne metody motywowania uczniów
 • Trudne sytuacje w zawodzie nauczyciela. Odpowiedzialność cywilna, prawna pracownicza,
 • dyscyplinarna
 • Emisja głosu dla nauczycieli

Przykładowe tematy szkoleń dla: Szkolenia dla kadry kierowniczej

 • Doradztwo zawodowo-edukacyjne w szkole
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce oświatowej
 • Szkoła dobrze postrzegana, czyli inspirujące metody kreowania wizerunku placówki
 • Zmiany w prawie oświatowym – awans zawodowy nauczyciela, ocena pracy, odpowiedzialność dyscyplinarna
 • Wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów

Szkolenia - Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Zajęcia hybrydowe

cena do ustalenia

Opinie uczestników