EGZAMIN TELC – JĘZYK POLSKI – POZIOM B1 – B2 SZKOŁA

Adresat

Osoby ubiegające się o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego w Unii Europejskiej egzamin telc z języka polskiego jest w wykazie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego.

Link do rozporządzenia:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230002102/O/D20232102.pdf

Egzaminatorzy

Certyfikowana kadra lektorów i nauczycieli akademickich.

Czym jest TELC

Egzaminy TELC organizowane przez telc GmbH we Frankfurcie nad Menem sprawdzają znajomość języka uwzględniając różne poziomy zaawansowania (od A1 do C2) ustandaryzowane, spójne i przygotowane zgodnie z uznawaną przez instytucje unijne skalą CEFR (Common European Framework), czyli Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
Podczas egzaminu szczególnie nacisk położony jest na umiejętności komunikowania się, a zakres egzaminacyjny zagadnień obejmuje podstawowe dziedziny życia.

Egzaminy TELC zostały opracowane na podstawie skali poziomów biegłości językowej ujętej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework) Rady Europy A1-B2. Dodatkowo z języka angielskiego i niemieckiego egzamin można zdawać na poziomie C1.

Egzamin TELC język polski B1 – B2 Szkoła upoważnia do ubiegania się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Korzyści

Uzyskanie poświadczenia znajomości języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1 wymaganej do udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Dla osób spoza Unii Europejskiej

Z przyjemnością i nieukrywaną satysfakcją informujemy, że osiągnęliśmy kolejny istotny krok w obszarze rozpoznawalności i uznawalności egzaminów The European Languages Certficates w Europie, a w szczególności w Polsce.

Zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji od 31 maja 2023 egzaminy telc z języka polskiego znalazły się w wykazie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego wymaganą do udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego w Unii Europejskiej.

Uznawalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej świadczy o jakości i randze egzaminów telc. Jest to efekt aktywności i starań Centrali telc gGmbH w Bad Homburg, ale także wynikiem naszej wspólnej pracy na rzecz rozwoju i propagowania idei egzaminów telc w Europie.

Przebieg egzaminu

Egzamin składa się z czterech modułów:

  1. Czytanie – sprawdza umiejętność zrozumienia ogólnego sensu tekstów, które należy przeczytać oraz tekstów, które należy wysłuchać.
  2. Słuchanie – weryfikuje umiejętność rozumienia mowy.
  3. Pisanie – sprawdza umiejętność tworzenia krótkich form tekstowych, np. listu
  4. Mówienie – część ustna egzaminu TELC składa się z trzech zadań, które weryfikują swobodę wypowiedzi i umiejętności językowe.

Szczegółowy harmonogram egzaminów przesyłany jest indywidualnie, po zebraniu odpowiedniej ilości osób.

TELC Certyfikaty językowe - EGZAMIN TELC – JĘZYK POLSKI – POZIOM B1 – B2 SZKOŁA

Zajęcia stacjonarne

całość
690 zł
15-06-2024

Opinie uczestników