Oligofrenopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

450 godz. – 180 godz. praktyk

Edycja 27

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Uczestnicy

Studia podyplomowe oligofrenopedagogika adresowane są do osób: posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) z zakresu: pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej (wszystkie specjalności), pedagogiki o specjalności nauczycielskiej, kierunków nauczycielskich z uprawnieniami pedagogicznymi.
UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą.

Cele

Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki zdobędą wiedzę dotyczącą osób z niepełnosprawnością intelektualną – ich potencjału rozwojowego, ograniczeń w zakresie funkcjonowania procesów emocjonalno-motywacyjnych, intelektualnych, wykonawczych oraz umiejętności stymulowania rozwoju osób niepełnosprawnych z racjonalnym wykorzystaniem metod edukacyjnych i terapeutycznych.

Absolwenci studiów podyplomowych oligofrenopedagogiki

Absolwenci uzyskują kwalifikacje pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie, koniecznych do realizacji programów rehabilitacyjnych ukierunkowanych na osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Program

 • Pedagogika specjalna
 • Diagnoza funkcjonalna osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Podstawy psychologiczne rewalidacji niepełnosprawnych intelektualnie
 • Oligofrenopedagogika
 • Elementy pedagogiki leczniczej
 • Metody terapii opóźnień i zaburzeń rozwoju mowy
 • Podstawy neurologii
 • Wspomagające i alternatywne metody komunikacji
 • Metody badań osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metody terapii i wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego intelektualnie
 • Rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • Rewalidacja indywidualna
 • Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Rewalidacja i rehabilitacja uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • Metodyka pracy z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi – nerwice, trening zastępowania agresji
 • Metodyka zajęć artystycznych – muzyka, technika, plastyka, ruch
 • Metodyka wychowania w internacie
 • Animaloterapia
 • Przygotowanie do egzaminu

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym (online i stacjonarnym) w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30:

 • zdalne: na platformie Zoom
 • stacjonarne: w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Regulamin organizacji studiów podyplomowych oligofrenopedagogika

Akademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń, odbycie praktyk oraz zdanie egzaminu końcowego.

Sposoby płatności

Łączny koszt studiów to 4200 zł na co składa się:

 • opłata rekrutacyjna 200 zł oraz
 • czesne 4000 zł

Płatności ratalne 0%

Czesne można wpłacić:

 • jednorazowo 3800 zł (200 zł zniżki od ceny podstawowej podanej na stronie – nie łączy się z innymi promocjami) lub
 • w 3 ratach semestralnych (1400 zł + 1300 zł + 1300 zł) lub
 • 10 ratach miesięcznych (10 x 400 zł) bez dodatkowych kosztów

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku wraz z numerem edycji

Sposób płatności należy wybrać w formularzu uzupełniającym, który jest przesyłany przez opiekuna kierunku drogą mailową po potwierdzeniu inauguracji – nastąpi to najpóźniej na około tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia studiów.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić po potwierdzeniu inauguracji, a przed jej terminem.

Raty należy opłacać zgodnie z terminami na karcie informacyjnej – jest przesyłana uczestnikom po inauguracji.

Opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów.

Wymagane dokumenty

Po potwierdzonym terminie rozpoczęcia, najpóźniej do miesiąca od uruchomienia kierunku należy złożyć dokumenty rekrutacyjne:

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I i/lub II stopnia
 • kserokopia suplementu do dyplomu (jeśli był wydawany)
 • potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego, o ile nie wynika to wprost z dyplomu

Dokumenty składamy:

 • w formie papierowej do biura KIRE osobiście, bądź przez upoważnioną osobę (pisemne upoważnienie nie jest wymagane) lub pocztą.

Co dalej po podjęciu decyzji o zapisie na studia?

Po podjęciu decyzji o zgłoszeniu się na studia podyplomowe należy:

 1. Kliknąć przycisk zapisz się i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po jego przesłaniu upewnić się, czy na podany adres email przyszło automatycznie generowane potwierdzenie zgłoszenia.
 2. Poczekać na email od Opiekuna kierunku z informacjami dotyczącymi weryfikacji zgłoszenia, który będzie rozsyłany na około 2 tygodnie przed planowanym terminem inauguracji.
 3. Czekać na wiadomość mailową od Opiekuna wraz ze szczegółami o uruchomieniu kierunku w planowanym terminie, potwierdzając chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza uzupełniającego, który będzie rozsyłany na około 1 tydzień przed planowanym terminem inauguracji.
 4. W przypadku potwierdzonej inauguracji dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł, najpóźniej do dnia rozpoczęcia studiów podyplomowych podając w tytule przelewu:
  a. imię i nazwisko
  b. nazwa kierunku wraz z numerem edycji
 5. Uczestniczyć w inauguracji oraz spotkaniu organizacyjnym.

Oligofrenopedagogika

Oligofrenopedagogika jest działem pedagogiki specjalnej zajmującym się kształceniem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Stanowi naukę o działaniach, których celem jest przywrócenie jak największej sprawności i jak najbardziej rozległego rozwoju ucznia niepełnosprawnego. Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną polega na rewalidacji uczniów – są to działania, których celem jest przywrócenie osobie z niepełnosprawnością jak największej sprawności. Efektem oligofrenopedagogiki powinien być jak najbardziej rozległy rozwój ucznia oraz przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie.

Studia z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Nasz instytut oferuje studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Studia podyplomowe oligofrenopedagogika adresowane są do osób: posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) z zakresu: pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej (wszystkie specjalności), pedagogiki o specjalności nauczycielskiej, kierunków nauczycielskich z uprawnieniami pedagogicznymi.

Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy, posiadających przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela/wychowawcy, kwalifikacji uprawniających do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Osoby, które ukończyły kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, mogą podjąć pracę edukacyjną, wychowawczą, terapeutyczną i rewalidacyjną. Kształcenie na studiach podyplomowych daje przygotowanie do prowadzenia zajęć w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-rewalidacyjnych.

Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika – dlaczego warto?

 • Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pedagogów, psychologów, terapeutów, specjalistów, dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych, kierowników warsztatów terapii zajęciowej, dyrektorów placówek kształcenia specjalnego (ZSS, SOSW).
 • Zajęcia na studiach podyplomowych oligofrenopedagogika prowadzone są w oparciu o autorskie programy, opracowywane w odniesieniu do aktualnego stanu wiedzy, wyników badań naukowych i nowych metod terapeutycznych.
 • Zajęcia stacjonarne odbywają się w placówce kształcenia specjalnego w salach terapeutycznych, specjalistycznych, sali gimnastycznej, sali integracji sensorycznej i ogrodzie sensorycznym. Słuchacze mają możliwość:
  – poznanie placówki kształcenia specjalnego
  – uczestnictwa w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprez dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie
  – spotkania z rodzicami osób niepełnosprawnych intelektualnie
  – spotkanie z zespołem artystycznym – parą taneczną (osoby z Zespołem Downa)
  – bezpośrednie konsultacje z kierownikiem merytorycznym SP

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów podyplomowych oligofrenopedagogika absolwent posiada

Z zakresu wiedzy:

 • rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, poszerzoną w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych;
 • procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej), oraz ich prawidłowości i zakłóceń;
 • wychowania i kształcenia, w tym ich filozoficznych, społeczno- kulturowych, psychologicznych, biologicznych i medycznych podstaw;
 • współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów;
 • głównych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących;
 • projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych i uwzględniającą specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z zaburzeniami w rozwoju;
 • struktury i funkcji systemu edukacji – celów, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • podmiotów działalności pedagogicznej (dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli) i partnerów szkolnej edukacji (np. instruktorów harcerskich) oraz specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych;
 • specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych;
 • metodyki wykonywania zadań − norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej (wychowanie przedszkolne, nauczanie w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach i oddziałach specjalnych oraz integracyjnych).

Z zakresu umiejętności:

 • potrafi dokonywać obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych;
 • potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz psychologii do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji;
 • potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych;
 • potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną (dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą), korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) i nowoczesnych technologii;
 • posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywanie wyników obserwacji i formułowanie wniosków;
 • posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne: potrafi porozumiewać się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, dialogowo rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w klasie szkolnej;
 • potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z odpowiednimi etapami edukacyjnymi;
 • potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej;
 • potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy z grupą (zespołem wychowawczym, klasowym);
  potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych, wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy oraz inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie;
 • potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz zmian zachodzących w świecie i w nauce;
 • potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie podejmować i wyznaczać zadania; posiada elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych), posiada umiejętność współpracy z innymi nauczycielami, pedagogami i rodzicami uczniów.

Z zakresu kompetencji społecznych:

 • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych);
 • jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela;
 • ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów;
 • odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze)

Opiekun kierunku

mgr inż. Marek Potoczek

marek.potoczek@kire.pl

511 713 507

Studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Zajęcia hybrydowe

całość
4200 zł
3 semestry 27-04-2024

Opinie uczestników