Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej

500 godz. – 150 godz. praktyk

Edycja 25

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Uczestnicy

Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich), które pragną zdobyć kwalifikacje do nauczania w szkołach (poza nauczaniem początkowym i specjalnym) i w innych placówkach oświatowo-wychowawczych.

Cele

Absolwent Przygotowania Pedagogicznego będzie przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. W związku z tym będzie posiadać przygotowanie w zakresie:

 • wybranych specjalności nauczycielskich tak, aby w sposób kompetentny przekazywać nabytą wiedzę oraz samodzielnie ją pogłębiać i aktualizować, a także integrować ją z innymi dziedzinami wiedzy;
 • psychologii i pedagogiki tak, aby pełnić funkcje wychowawcze i opiekuńcze, wspierać wszechstronny rozwój uczniów, indywidualizować proces nauczania, zaspokajać szczególne potrzeby edukacyjne uczniów, organizować życie społeczne na poziomie klasy, szkoły i środowiska lokalnego, współpracować z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną;
 • dydaktyki przedmiotowej tak, aby skutecznie prowadzić zajęcia edukacyjne, rozbudzać zainteresowania poznawcze oraz wspierać rozwój intelektualny uczniów przez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych, a także badać i oceniać osiągnięcia uczniów oraz własną praktykę;
 • technologii informacyjnej, w tym jej wykorzystywania w nauczaniu przedmiotu

Absolwenci

Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Program

 • Podstawy psychologii ogólnej
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia uczenia się
 • Rozwój zawodowy nauczyciela
 • Pedeutologia
 • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • System oświaty
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole
 • Praca opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela
 • Sytuacja ucznia z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną w szkole ogólnodostępnej
 • Zagrożenia dzieci i młodzieży
 • Diagnozowanie sytuacji i potrzeb dziecka
 • Uczeń z trudnościami w uczeniu się
 • Doradztwo zawodowe
 • Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole
 • Podstawy dydaktyki ogólnej
 • Klasa szkolna jako środowisko edukacyjne
 • Kultura języka
 • Emisja głosu
 • Ramowy plan nauczania na poszczególnych etapach edukacyjnych
 • Podstawa programowa na poszczególnych etapach edukacyjnych
 • Kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela
 • Metody kształcenia
 • Metodyka treści kształcenia na poszczególnych etapach edukacyjnych
 • Projektowanie procesu kształcenia
 • Ocenianie w pracy dydaktycznej
 • Diagnoza ucznia i grupy uczniowskiej
 • Rozwijanie umiejętności osobistych i społeczno-emocjonalnych uczniów
 • Warsztat pracy nauczyciela
 • Media w edukacji
 • Współpraca nauczyciela z psychologiem
 • Sposoby wspierania rozwoju dziecka w szkole
 • Profilaktyka i promocja zdrowia w szkole
 • Metodyka pracy nauczyciela przedmiotów ścisłych
 • Metodyka pracy nauczyciela przedmiotów humanistycznych
 • Metodyka pracy nauczyciela języków obcych
 • Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych
 • Wykorzystanie technologii informacyjnej w zawodzie nauczyciela
 • Praktyka pedagogiczna

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym (online i stacjonarnym) w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30:

 • zdalne: na platformie Zoom
 • stacjonarne: w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Regulamin organizacji studiów

Akademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń, odbycie praktyk oraz zdanie egzaminu końcowego.

Sposoby płatności

Łączny koszt studiów to 4000 zł na co składa się:

 • opłata rekrutacyjna 200 zł oraz
 • czesne 3800 zł

Płatności ratalne 0%

Czesne można wpłacić:

 • jednorazowo 3600 zł (200 zł zniżki od ceny podstawowej podanej na stronie – nie łączy się z innymi promocjami) lub
 • w 3 ratach semestralnych (1300 zł + 1300 zł + 1200 zł) lub
 • 10 ratach miesięcznych (10 x 380 zł) bez dodatkowych kosztów

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku wraz z numerem edycji

Sposób płatności należy wybrać w formularzu uzupełniającym, który jest przesyłany przez opiekuna kierunku drogą mailową po potwierdzeniu inauguracji – nastąpi to najpóźniej na około tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia studiów.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić po potwierdzeniu inauguracji, a przed jej terminem.

Raty należy opłacać zgodnie z terminami na karcie informacyjnej – jest przesyłana uczestnikom po inauguracji.

Opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów.

Wymagane dokumenty

Po potwierdzonym terminie rozpoczęcia, najpóźniej do miesiąca od uruchomienia kierunku należy złożyć dokumenty rekrutacyjne:

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I i/lub II stopnia
 • kserokopia suplementu do dyplomu (jeśli był wydawany)

Dokumenty składamy:

 • w formie papierowej do biura KIRE osobiście, bądź przez upoważnioną osobę (pisemne upoważnienie nie jest wymagane) lub pocztą.

Co dalej po podjęciu decyzji o zapisie na studia?

Po podjęciu decyzji o zgłoszeniu się na studia podyplomowe należy:

 1. Kliknąć przycisk zapisz się i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po jego przesłaniu upewnić się, czy na podany adres email przyszło automatycznie generowane potwierdzenie zgłoszenia.
 2. Poczekać na email od Opiekuna kierunku z informacjami dotyczącymi weryfikacji zgłoszenia, który będzie rozsyłany na około 2 tygodnie przed planowanym terminem inauguracji.
 3. Czekać na wiadomość mailową od Opiekuna wraz ze szczegółami o uruchomieniu kierunku w planowanym terminie, potwierdzając chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza uzupełniającego, który będzie rozsyłany na około 1 tydzień przed planowanym terminem inauguracji.
 4. W przypadku potwierdzonej inauguracji dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł, najpóźniej do dnia rozpoczęcia studiów podyplomowych podając w tytule przelewu:
  a. imię i nazwisko
  b. nazwa kierunku wraz z numerem edycji
 5. Uczestniczyć w inauguracji oraz spotkaniu organizacyjnym.

Studia z zakresu przygotowania pedagogicznego

Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela, takie szkolenia powinny wynosić przynajmniej 270 godzin zajęć teoretycznych. Z myślą o jak najlepszym przygotowaniu do nauczania przedmiotu KIRE stworzył program zajęć przewidziany na blisko 500 godzin zajęć teoretycznych. Tak obszerny cykl zajęciowy pozwoli każdemu uzyskać niezbędne kwalifikacje i otworzyć drogę do podjęcia pracy w systemie oświaty.

Studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego do pracy nauczycielskiej – dlaczego warto

 • Uwzględnianie oczekiwań i potrzeb słuchaczy związanych m.in. z ich doświadczeniem zawodowym, potrzebami wynikającymi z rodzaju pracy i nauczanego przedmiotu.
 • Zajęcia prowadzone są w różnych typach szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych, min. szkoła katolicka, Montessori, waldorfska, ośrodki terapii, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły ponadpodstawowe, szkoły kształcenia zawodowego.
 • Możliwość obserwacji i prowadzenia zajęć w wybranej placówce.
 • Praktyczne podejście: nacisk na umiejętności prowadzenia zajęć różnymi metodami aktywizującym, pobudzanie do twórczego myślenia.
 • Superwizje oraz zajęcia z mnemotechnik.
 • Konsultacje indywidualne dotyczące problemów edukacyjnych.

Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej

Studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej mają na celu uzupełnić wiedzę merytoryczną absolwentów szkół wyższych odpowiednimi kwalifikacjami pedagogicznymi. Studia przede wszystkim zapewniają słuchaczom uzyskanie przygotowania pedagogicznego niezbędnego do pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Podczas całego cyklu studiów student uzyska umiejętności nie tylko z zakresu pedagogiki, ale również psychologii i dydaktyk szczegółowych.

Praca jako nauczyciel – studia podyplomowe

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej przede wszystkim daje kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu nauczyciela. Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji stworzył program studiów z nastawieniem na charakter praktyczny. W trakcie studiów odbędziesz takie zajęcia jak emisja głosu, komunikacja interpersonalna i nowoczesne techniki w procesie edukacji, które bez wątpienia będą wielokrotnie wykorzystywane w zawodzie nauczyciela.

Opiekun kierunku

mgr inż. Marek Potoczek

marek.potoczek@kire.pl

511 713 507

Studia podyplomowe - Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej

Zajęcia hybrydowe

całość
4000 zł
3 semestry 28-09-2024

Opinie uczestników