Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

425 godz. – 180 godz. praktyk

Edycja 11

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Uczestnicy

Studia podyplomowe wczesne wspomaganie rozwoju dziecka adresowane są do osób:

 • posiadających ukończone co najmniej studia I stopnia  (licencjat) w zakresie pedagogiki, pedagogiki specjalnej, fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej, terapii pedagogicznej, psychologii;
 • posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska logopedy;
 • posiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą.

Cele

Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do oceny indywidualnych potrzeb dziecka i jego środowiska, projektowania, a także realizacji zadań wieloprofilowego wspomagania rozwoju małego dziecka; nabycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć wspomagających rozwój dzieci i ich rodzin od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Absolwenci

uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych.
Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

Jednocześnie studia umożliwią nabycie umiejętności i zdobycie kompetencji do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach realizujących takie zadanie np. w:

 • ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • ośrodkach wczesnej interwencji
 • przedszkolach: specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz masowych
 • szkołach: specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz masowych
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistycznych
 • ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz ośrodkach rehabilitacyjnych
 • instytucjach niepublicznych takich jak: ośrodki, poradnie, fundacje, stowarzyszenia

Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Program

 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Diagnozowanie sytuacji i potrzeb dziecka
 • Pedagogika małego dziecka
 • Psychologia rozwoju dziecka do 9 roku życia
 • Podstawy pediatrii z uwzględnieniem neatologii
 • Oligofrenopedagogika
 • Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnej interwencji
 • Wybrane zagadnienia z psychiatrii
 • Podstawy prawne kształcenia, rehabilitacji i zabezpieczenia społecznego dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych
 • Pielęgnacja i opieka dziecka
 • Podstawy terapii psychopedagogicznej
 • Elementylogopedii
 • Stymulacja psychoruchowa dziecka
 • Muzykoterapia w stymulacji rozwoju dziecka
 • Plastykoterapia w stymulacji rozwoju dziecka
 • Bajkoterapia w stymulacji rozwoju dziecka
 • Aktywne metody i formy pracy z dzieckiem przed rozpoczęciem edukacji
 • Podstawy rewalidacji dzieci niepełnosprawnych
 • Standardy organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami sensorycznymi
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami rozwoju intelektualnego
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami somatycznymi i ruchowymi
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o zaburzonym rozwoju psychoruchowym -SI
 • Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci do 9 roku życia – w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Wsparcie rodziców dziecka na wczesnym etapie rozwoju
 • Media w procesie wspomagania rozwoju dziecka
 • Przygotowanie do egzaminu

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30.

Regulamin organizacji studiów

Akademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń, odbycie praktyk oraz zdanie egzaminu końcowego.

Sposoby płatności

Łączny koszt studiów to 4200 zł na co składa się:

 • opłata rekrutacyjna 200 zł oraz
 • czesne 4000 zł

Płatności ratalne 0%

Czesne można wpłacić:

 • jednorazowo 3800 zł (200 zł zniżki od ceny podstawowej podanej na stronie – nie łączy się z innymi promocjami) lub
 • w 3 ratach semestralnych (1400 zł + 1300 zł + 1300 zł) lub
 • 10 ratach miesięcznych (10 x 400 zł) bez dodatkowych kosztów

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku wraz z numerem edycji

Sposób płatności należy wybrać w formularzu uzupełniającym, który jest przesyłany przez opiekuna kierunku drogą mailową po potwierdzeniu inauguracji – nastąpi to najpóźniej na około tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia studiów.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić po potwierdzeniu inauguracji, a przed jej terminem.

Raty należy opłacać zgodnie z terminami na karcie informacyjnej – jest przesyłana uczestnikom po inauguracji.

Opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów.

Wymagane dokumenty

Po potwierdzonym terminie rozpoczęcia, najpóźniej do miesiąca od uruchomienia kierunku należy złożyć dokumenty rekrutacyjne:

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I i/lub II stopnia
 • kserokopia suplementu do dyplomu (jeśli był wydawany)
 • potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego, o ile nie wynika to wprost z dyplomu

Dokumenty składamy:

 • w formie papierowej do biura KIRE osobiście, bądź przez upoważnioną osobę (pisemne upoważnienie nie jest wymagane) lub pocztą.

Co dalej po podjęciu decyzji o zapisie na studia?

Po podjęciu decyzji o zgłoszeniu się na studia podyplomowe należy:

 1. Kliknąć przycisk zapisz się i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po jego przesłaniu upewnić się, czy na podany adres email przyszło automatycznie generowane potwierdzenie zgłoszenia.
 2. Poczekać na email od Opiekuna kierunku z informacjami dotyczącymi weryfikacji zgłoszenia, który będzie rozsyłany na około 2 tygodnie przed planowanym terminem inauguracji.
 3. Czekać na wiadomość mailową od Opiekuna wraz ze szczegółami o uruchomieniu kierunku w planowanym terminie, potwierdzając chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza uzupełniającego, który będzie rozsyłany na około 1 tydzień przed planowanym terminem inauguracji.
 4. W przypadku potwierdzonej inauguracji dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł, najpóźniej do dnia rozpoczęcia studiów podyplomowych podając w tytule przelewu:
  a. imię i nazwisko
  b. nazwa kierunku wraz z numerem edycji
 5. Uczestniczyć w inauguracji oraz spotkaniu organizacyjnym.

Studia podyplomowe wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – dlaczego warto?

 • Poznanie dokumentacji obowiązującej w placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,  przykłady i wzory dokumentów.
 • Możliwość konsultacji nawet po zakończeniu studiów.
 • Możliwość odbycia praktyk pedagogicznych na etapach edukacji wskazanych przez słuchaczy

Studia podyplomowe – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zapewniają niezbędne praktyczne i merytoryczne umiejętności oraz kwalifikacje do oceny, diagnozy opóźnień i zaburzeń rozwojowych i kompleksowego wspierania rozwoju niemowląt i dzieci (aż do momentu podjęcia przez nich nauki w szkole) poprzez organizację lub prowadzenie zajęć terapeutycznych. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otwiera drzwi do pracy m.in. w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Co obejmuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci (WWR)?

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ocenia się przebieg rozwoju oraz diagnozuje problemy (opóźnienie rozwoju, zaburzenia, tendencje czy predyspozycje), a następnie projektuje i wdraża wielotorowe działania oraz specjalistyczne zajęcia w celu stymulowania funkcji odpowiedzialnych za rozwój motoryki i psychiki czy umiejętności komunikacyjnych dziecka. Specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka pracuje ze swoich pacjentem od momentu wykrycia niepełnosprawności czy zaburzeń aż do podjęcia nauki w szkole, a przez cały ten czas wspiera także rodziców dziecka. Podstawą do objęcia dziecka taką pomocą jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, którą wydaje m.in. zespół orzekający w ramach publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Jakie kwalifikacje daje kierunek Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Program studiów podyplomowych ma bardzo szeroki zakres, dlatego też absolwent zyskuje kompleksowe kwalifikacje do projektowania i realizacji zadań w ramach WWR oraz do prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi m.in. z autyzmem, z zaburzeniami intelektualnymi, psychoruchowymi, somatycznymi. Może pracować również jako terapeuta integracji sensorycznej. Zyskuje też umiejętności w zakresie muzykoterapii, plastykoterapii czy bajkoterapii.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych:

Z zakresu wiedzy:

 • Zna miejsce pedagogiki specjalnej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi, ma wiedzę na temat subdyscyplin pedagogiki specjalnej, w szczególności związanych z zagadnieniami wczesnej interwencji dziecka niepełnosprawnego.
 • Posiada podstawy wiedzy dydaktycznej niezbędnej dla wsparcia małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, ma elementarną wiedzę  o metodyce pracy pedagogicznej w aspekcie trudności związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zna uwarunkowania wsparcia i pracy z rodzinami dzieci niepełnosprawnych.
 • Zna prawidłowości przebiegu rozwoju psychoruchowego dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa jako podstawy do  rozpoznawania symptomów rozwoju atypowego, opóźnionego i zaburzonego.
 • Ma wiedzę z  zakresu psychopatologii rozwoju dzieci, konieczności dostrzegania i analizowania izolowanych symptomów na tle syndromów zaburzeń klinicznych ujętych w systemach klasyfikacji zaburzeń zdrowia fizycznego i psychicznego.
 • Ma wiedzę z zakresu promocji zdrowia i kształtowania postawy sprzyjającej psychoprofilaktyce.
 • Ma podstawową wiedzę  dotyczącą zagadnień prawnych, organizacyjnych i praktyki wspomagania rozwoju małych dzieci w kontekście instytucjonalnym.
 • Ma wiedzę na temat programów wspomagania rozwoju dzieci z opóźnieniami i dysfunkcjami rozwojowymi ze względu na bieżącą wiedzę z podstaw genetyki, neurofizjologii, neurologopedii, psychiatrii dziecięcej, psychologii klinicznej i innych dyscyplin naukowych będących podstawą oferty publicznej i praktyki społecznej.
 • Posiada podstawową wiedzę na temat potrzeb rozwojowych, społecznych, edukacyjnych i możliwości rehabilitacyjnych oraz terapeutycznych małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, posiada wiedzę na temat regulacji prawnych wspierających rozwój dziecka i jego rodziny.

Z zakresu umiejętności:

 • Potrafi dostosować działania do deficytów rozwojowych małego dziecka niepełnosprawnego, na podstawie wiedzy o zaburzeniach rozwojowych potrafi opracować indywidualne zadania edukacyjne, rehabilitacyjne oraz programy wsparcia dla małego dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny.
 • Posiada umiejętność poszukiwania twórczych metod pracy z małymi dziećmi niepełnosprawnymi oraz zagrożonymi niepełnosprawnością i ich rodzin z wykorzystaniem różnych źródeł i zasobów indywidualnych, społecznych, kulturowych. Konstruuje  indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny w oparciu o diagnozę umiejętności funkcjonalnych dziecka z niepełnosprawnością.
 • Potrafi zastosować  typowe metody, procedury i dobre praktyki w  realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej, rewalidacyjnej i rehabilitacyjnej w zależności od indywidualnych potrzeb małego dziecka.
 • Potrafi posługiwać się wiedzą psychologiczną w rozwiązywaniu problemów pedagogicznych, rozpoznaje różne przejawy zaburzeń rozwojowych, korzysta z diagnozy interdyscyplinarnej dla potrzeb nauczania, wychowania, rehabilitacji, rewalidacji i wsparcia małego dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny
 • Potrafi włączyć się w istniejące (lub stworzyć własne) projekty socjalne, programy terapeutyczne i profilaktyczne w instytucjach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, jak i w środowisku otwartym.

Z zakresu kompetencji społecznych:

 • Ma świadomość ważności i zrozumienie pracy interdyscyplinarnej w procesie wsparcia małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością i jego rodziny;  wykazuje gotowość do uczestniczenia w pracach zespołów interdyscyplinarnych, w przygotowywaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, profilaktycznych w instytucjach, jak i w środowisku otwartym ze szczególnym uwzględnieniem środowiska rodzinnego
 • Jest empatyczny. Charakteryzuje się postawą szacunku i zrozumienia wobec dzieci niepełnosprawnych, a także umiejętnością właściwego zachowania się wobec nich i ich rodzin. Cechuje się moralnym, opartym na zasadach etyki społecznej sposobie działania, inicjuje działania na rzecz małych dzieci.
 • Charakteryzuje się kreatywnością, twórczą postawą w poszukiwaniu rozwiązywania problemów w codziennej pracy z małymi dziećmi niepełnosprawnymi lub zagrożonymi niepełnosprawnością. Cechuje go otwartość w kontaktach interpersonalnych.

Opiekun kierunku

mgr inż. Marek Potoczek

marek.potoczek@kire.pl

511 713 507

Studia podyplomowe - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zajęcia hybrydowe

całość
4200 zł
3 semestry 28-09-2024

Opinie uczestników