Zarządzanie oświatą

210 godz. dydaktycznych

Edycja 34

Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Do kogo adresowany jest kurs?

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli przedszkoli, szkół wszystkich typów oraz placówek oświatowych, którzy mają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym.

Co zyskujesz wybierając ten kurs?

Uprawnienia do ubiegania się o stanowisko dyrektora przedszkola, szkół wszystkich typów oraz placówek oświatowych (możliwość przystąpienia do konkursu).

Jakie zdobędziesz kwalifikacje?

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045).

Program

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą.

Program obejmuje następujące moduły:

  • przywództwo edukacyjne w szkole
  • przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego
  • polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku
  • zarządzanie zasobami ludzkimi
  • zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym
  • zarządzanie własnym rozwojem zawodowym

a ponadto zadania praktyczne powiązane z ww. obszarami tematycznymi kursu.

Szczegółowy harmonogram zajęć ustali kierownik kursu na pierwszym spotkaniu z uczestnikami. O terminie pierwszych zajęć każdy kursant zostanie powiadomiony.

 

Warunki ukończenia kursu

  • aktywny udział we wszystkich zajęciach przewidzianych w planie kursu (dopuszczalna usprawiedliwiona absencja to 10% ogólnego czasu trwania zajęć dydaktycznych);
  • uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich bloków przedmiotowych określonych ramowym planem i programem kursu;
  • zaliczenie praktyk pedagogicznych.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się online w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30:

  • zdalne: na platformie Zoom

Regulamin organizacji studiów

Regulamin kursu kwalifikacyjnego organizowanego przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

Kursy - Zarządzanie oświatą

Zajęcia online

za całość
1650 zł
10 miesięcy 28-09-2024

Opinie uczestników