Certyfikat terapeuty środowiskowego dzieci i młodzieży

OFERTA PROMOCYJNA OGRANICZONA CZASOWO

Termin składania dokumentów: 16 czerwca 2024

Adresat

Kwalifikacja „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” jest skierowana przede wszystkim do:

 1. psychologów i pedagogów pracujących z rodzinami, dziećmi i młodzieżą w systemie oświaty, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości i pomocy społecznej;
 2. lekarzy;
 3. pielęgniarek w szczególności pielęgniarek mających doświadczenie w pracy z rodzinami, dziećmi i młodzieżą oraz
 4. innych osób pracujących z rodzinami, dziećmi i młodzieżą.

Wymagania

Posiadanie co najmniej wykształcenia wyższego (ukończone studia I stopnia) z obszaru dziedzin: nauk społecznych lub nauk medycznych, lub nauk o zdrowiu; co najmniej 2 letniego doświadczenia zawodowego w pracy z rodziną lub z dziećmi i młodzieżą; należy ukończyć szkolenie treningowe mające na celu rozwój osobisty i budowanie świadomości własnych zasobów w kontekście pracy z innymi w wymiarze co najmniej 50 godzin w jednym z następujących typów szkoleń lub treningów:

 • grupa Balinta (zobacz w ofercie)
  50 godz. z możliwością walidacji,
 • grupa Balinta
  30 godz. bez możliwości walidacji, z możliwością uzupełnienia 20 godzin, co łącznie da możliwość spełnienia ww. walidacji
 • trening interpersonalny,
 • praca z genogramem (zobacz w ofercie)

Opis

Terapeuta środowiskowy to osoba posiadająca kwalifikację „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży”. Osoba posiadająca tę kwalifikację jest przygotowana do realizacji zadań związanych z modelem środowiskowej opieki psychiatrycznej, w którym oprócz oddziaływania na indywidualne (biologiczne i psychologiczne) funkcjonowanie pacjenta, duże znaczenie ma wzmocnienie jego zasobów środowiskowych i oparcia społecznego. Jego zadaniem jest  uczestniczenie we wczesnym rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży np. w ramach wielospecjalistycznego zespołu. współpraca z rodziną i środowiskiem wychowawczym we wspomaganiu rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży. Koordynuje opiekę i dostęp do różnorodnych placówek zajmujących się wsparciem dzieci i młodzieży. Powadzi ocenę jej postępów oraz wybór odpowiednich oddziaływań medycznych i psychospołecznych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Statystyki wskazują, że około 10% populacji dzieci i młodzieży boryka się z problemami zdrowia psychicznego, które wymagają profesjonalnego i szybkiego wsparcia psychologicznego lub psychiatrycznego. Ambulatoryjna opieka psychiatryczna w aktualnym systemie jest udzielana zaledwie 1,4% z tej grupy. Publiczny system opieki zdrowotnej nie radzi sobie zatem z zapotrzebowaniem na pomoc wśród dzieci i młodzieży. Z badań, na które powołują się autorzy kwalifikacji, wynika że większość zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży wynika nie tylko z czynników endogennych. Niezwykle istotny jest także wpływ środowiska i relacji społecznych w najbliższym środowisku dziecka. Niestety niepełnoletni nie mają możliwości decydowania za siebie ze względów prawnych. Zależność od wspólnoty rodzinnej i więzi emocjonalnej z rodzicami lub innymi dorosłymi opiekunami prawnymi, wymaga zatem powstawania nowych form dotarcia do dzieci i młodzieży w okresie ich rozwoju.

Certyfikat:

Uczestnik, który zakończył proces walidacji pozytywnie, otrzymuje certyfikat zgodnie z wymogami zwartymi w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji wolnorynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (MP. 2018 POZ.1279).

Walidacja – ocena kompetencji

Warunkiem przystąpienia do walidacji jest złożenie dokumentacji zgodnej z REGULAMINEM REKRUTACJI.

Kandydaci spełniający warunki przyjęcia wysyłają zgłoszenie za pomocą witryny internetowej http://kire.pl/, na której wypełniają FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY oraz dostarczają dokumenty (najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem walidacji):

 1. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych nauk społecznych lub nauk medycznych, lub nauk o zdrowiu, potwierdzone za zgodność z oryginałem
 2. Zaświadczenie potwierdzające co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z rodziną lub z dziećmi i młodzieżą
 3. Zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia treningowego mającego na celu rozwój osobisty i budowanie świadomości własnych zasobów w kontekście pracy z innymi w wymiarze co najmniej 50 godzin w jednym z następujących typów szkoleń lub treningów: a) grupy Balinta, b) trening interpersonalny, c) praca z genogramem
 4. Opisy przypadków odnoszących się do pracy z co najmniej 3 pacjentami niepełnoletnimi, warto skorzystać z:Formularza opisu przypadku (PDF)
  Formularza opisu przypadku (DOCX)

Proces oceny kompetencji składa się z trzech etapów:

 1. Standaryzowany test wiedzy
 2. Analiza dowodów i deklaracji (za pomocą opisu przypadków odnoszących się do pracy z co najmniej trzema pacjentami niepełnoletnimi)
 3. Rozmowa z kandydatem na temat dostarczonych przez kandydata opisów przypadków – jako metoda uzupełniająca analizę dowodów, o których mowa w pkt 2.

Polska Rama Klasyfikacyjna:

Uzyskanie certyfikatu potwierdza uzyskanie kwalifikacji cząstkowych na poziomie 6, zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji.

Podmiot Zewnętrznego Zapewnienia Jakości:

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Absolwent:

Osoba posiadającą kwalifikację “Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” będzie mogła znaleźć zatrudnienie w instytucjach w instytucjach funkcjonujących w ramach systemu ochrony zdrowia. Ponadto, będzie mogła znaleźć zatrudnienie w placówkach oświatowych prowadzących opiekę, w tym szczególnie środowiskową, nad rodziną, dziećmi i młodzieżą.

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Opiekun

mgr Magdalena Młyńska

magdalena.mlynska@kire.pl

506 771 026

Terapeuta środowiskowy - Certyfikat terapeuty środowiskowego dzieci i młodzieży

Zajęcia stacjonarne

PROMOCJA
3100 zł 2100 zł
29-06-2024

Opinie uczestników