Dydaktyka języka polskiego jako obcego

174 lub 300 godz. – 60 godz. praktyk

Edycja 8

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Moduł I (174 godz. + 60 godz. praktyk) – 3400 zł

Moduł I + II (300 godz. + 60 godz. praktyk) – 3800 zł

Do kogo adresowane są studia?

Moduł I – adresatami studiów są absolwenci filologii polskiej 1. i 2. stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Moduł I + II – adresatami studiów są absolwenci neofilologii i innych studiów społeczno-humanistycznych 1. i 2. stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, a także absolwenci studiów niehumanistycznych

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą (tutaj).

Co zyskujesz studiując na tym kierunku?

Przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do wykonywania zawodu nauczyciela kultury i języka polskiego cudzoziemców na wszystkich poziomach zaawansowania (A0-C2) w szkołach (instytucjach) krajowych i za granicą Polski.

Jakie zdobędziesz kwalifikacje?

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów nauczania języka polskiego jako obcego uprawniający do wykonywania zawodu lektora języka polskiego w kraju i za granicą.

Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Dydaktyka języka polskiego jako obcego – program

Moduł I (174 godz. + 60 godz. praktyk)

Obowiązkowy dla absolwentów filologii polskiej 1. i 2. stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, neofilologii i innych studiów społeczno-humanistycznych 1. i 2. stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz dla absolwentów studiów niehumanistycznych w tym czynnych zawodowo nauczycieli, a także cudzoziemców, którzy ukończyli filologię polską (za granicą).

 1. Nauczanie polskiej wymowy i ortografii
 2. Nauczanie gramatyki
 3. Nauczanie słownictwa
 4. Nauczanie mówienia i słuchania
 5. Nauczanie czytania i pisania
 6. Nauczanie literatury i kultury
 7. Lingwistyczno-kulturowe uwarunkowania nauczania polszczyzny cudzoziemców
 8. Planowanie kursu i lekcji języka polskiego jako obcego
 9. Pomiar wyników kształcenia – testowanie i sprawdzanie
 10. Multimedia w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Moduł II (126 godz. + 60 godz. praktyk)

Obowiązkowy dla absolwentów neofilologii i innych studiów społeczno-humanistycznych 1. i 2. stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz dla absolwentów studiów niehumanistycznych w tym czynnych zawodowo nauczycieli, a także cudzoziemców, którzy ukończyli filologię polską (za granicą).

 1. Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego
 2. Gramatyka funkcjonalna języka polskiego
 3. Stylistyka i kultura języka
 4. Polska literatura współczesna
 5. Wiedza o filmie polskim
 6. Teatr polski
 7. Sztuka ludowa
 8. Wybrane zagadnienia z historii Polski

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym (online i stacjonarnym) w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30:

 • zdalne: na platformie Zoom
 • stacjonarne: w salach dydaktycznych w centrum Krakowa

Regulamin organizacji studiów

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, odbycie praktyk, zdanie egzaminów przewidzianych programem oraz obrona pracy dyplomowej.

Wymagane dokumenty

Po potwierdzonym terminie rozpoczęcia, najpóźniej do miesiąca od uruchomienia kierunku należy złożyć dokumenty rekrutacyjne:

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I i/lub II stopnia
 • kserokopia suplementu do dyplomu (jeśli był wydawany)
 • 1 zdjęcie formatu 35×45 mm spełniające wymogi fotografii do dowodu osobistego
 • potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego, o ile nie wynika to wprost z dyplomu

Dokumenty składamy:

 • w formie papierowej do biura KIRE osobiście, bądź przez upoważnioną osobę (pisemne upoważnienie nie jest wymagane) lub pocztą.

Sposoby płatności

Łączny koszt studiów to 3400 zł (moduł I) lub 3800 (moduł I+II) na co składa się:

 • opłata rekrutacyjna 200 zł oraz
 • czesne 3200 zł (moduł I) lub 3600 zł (moduł I+II)

Płatności ratalne 0%

Czesne można wpłacić:

 • jednorazowo 3000 zł dla modułu I lub 3400 dla modułu I+II (200 zł zniżki od ceny podstawowej podanej na stronie – nie łączy się z innymi promocjami) lub
 • w 3 ratach semestralnych (1100 zł + 1100 zł + 1000 zł) dla modułu I lub (1200 zł + 1200 zł + 1200 zł) dla modułu I+II lub
 • 10 ratach miesięcznych (10 x 320 zł) dla modułu I lub (10 x 360 zł) dla modułu I+II bez dodatkowych kosztów

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku wraz z numerem edycji

Sposób płatności należy wybrać w formularzu uzupełniającym, który jest przesyłany przez opiekuna kierunku drogą mailową po potwierdzeniu inauguracji – nastąpi to najpóźniej na około tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia studiów.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić po potwierdzeniu inauguracji, a przed jej terminem.

Raty należy opłacać zgodnie z terminami na karcie informacyjnej – jest przesyłana uczestnikom po inauguracji.

Opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów.

Co dalej po podjęciu decyzji o zapisie na studia

Po podjęciu decyzji o zgłoszeniu się na studia podyplomowe należy:

 1. Kliknąć przycisk zapisz się i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po jego przesłaniu upewnić się, czy na podany adres email przyszło automatycznie generowane potwierdzenie zgłoszenia.
 2. Poczekać na email od Opiekuna kierunku z informacjami dotyczącymi weryfikacji zgłoszenia, który będzie rozsyłany na około 2 tygodnie przed planowanym terminem inauguracji.
 3. Czekać na wiadomość mailową od Opiekuna wraz ze szczegółami o uruchomieniu kierunku w planowanym terminie, potwierdzając chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza uzupełniającego, który będzie rozsyłany na około 1 tydzień przed planowanym terminem inauguracji.
 4. W przypadku potwierdzonej inauguracji dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł, najpóźniej do dnia rozpoczęcia studiów podyplomowych podając w tytule przelewu:
  a. imię i nazwisko
  b. nazwa kierunku wraz z numerem edycji
 5. Uczestniczyć w inauguracji oraz spotkaniu organizacyjnym.

Studia podyplomowe dydaktyka języka polskiego jako obcego – dlaczego warto?

 • Merytoryczne i praktyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć zarówno z dorosłymi jak i z dziećmi
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności w trzech aspektach:
  » język polski jako język drugi
  » język polski jako język obcy
  » język polski jako język ojczysty
 • Wizyty studyjne i zajęcia praktyczne w szkołach dwujęzycznych oraz z oddziałami dwujęzycznymi – możliwość obserwowania i prowadzenia zajęć
 • Nauka konstruowania własnych, różnorodnych narzędzi multimedialnych
 • Tworzenie autorskich kursów językowych

Korzyści z ukończenia kierunku

Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu metod nauczania języka polskiego jako obcego i opisów poziomów kompetencji językowej. Zapozna się z najnowszymi technikami nauczania podsystemów języka polskiego oraz metodami nauczania sprawności językowych i będzie umiał stosować je w praktyce dydaktycznej. Pozna metody testowania języka polskiego jako obcego, aby nauczał nie tylko zgodnie z obowiązującymi standardami, ale też potrafił przygotować do egzaminu państwowego.

Absolwent zdobędzie umiejętność tworzenia określonych typów kursów i budowania autorskich programów dostosowanych do poziomu zaawansowania. Zaznajomi się z technikami multimedialnymi (słowniki, programy komputerowe, platformy e-learningowe) i sposobami ich wykorzystania w pracy lektora języka polskiego.

Szczegółowy opis modułów

Moduł I

1. Nauczanie polskiej wymowy i ortografii

 • techniki nauczania wymowy i ortografii języka polskiego obcokrajowców
 • wymowa na lekcjach języka polskiego jako obcego – rola słuchania w treningu fonetycznym, rodzaje ćwiczeń fonetycznych
 • ortografia na lekcjach jpjo – słuchanie a ortografia, rodzaje ćwiczeń ortograficznych
 • teksty kultury na lekcji fonetyki
 • rodzaje dyktand

2. Nauczanie gramatyki

 • najnowsze koncepcje nauczania gramatyki (nauczanie metodą komunikacyjną języka o rozwiniętej fleksji, kolejność wprowadzania poszczególnych zagadnień gramatycznych)
 • konwencjonalne i niekonwencjonalne techniki wprowadzania, utrwalania i praktykowania materiału gramatycznego
 • przegląd pomocy dydaktycznych przeznaczonych na poszczególne poziomy zaawansowania
 • zapoznanie słuchaczy z wykazem zagadnień gramatycznych dla poziomu B1, B2 i C1 według „Standardów wymagań dla poszczególnych certyfikatowych poziomów zaawansowania znajomości języka polskiego jako obcego”

3. Nauczanie słownictwa

 • najnowsze koncepcje nauczania leksyki
 • konwencjonalne i niekonwencjonalne metody wprowadzania i utrwalania słownictwa
 • przegląd pomocy dydaktycznych
 • przegląd słowników języka polskiego – ogólnych i dla cudzoziemców
 • wykaz zagadnień leksykalnych dla poziomów B1, B2, C1 zawartych w „Standardach wymagań dla poszczególnych certyfikatowych poziomów zaawansowania znajomości języka polskiego jako obcego”

4. Nauczanie mówienia i słuchania

 • techniki nauczania mówienia i słuchania
 • prezentacja typów ćwiczeń z podziałem na poziomy znajomości jpjo (od A1 do C2)
 • korelacja z nauczaniem pozostałych sprawności językowych

5. Nauczanie czytania i pisania

 • techniki nauczania czytania i pisania
 • przykłady ćwiczeń do nauki czytania i pisania z podziałem na poszczególne poziomy znajomości jpjo (od A1 do C2)
 • korelacja z nauczaniem pozostałych sprawności językowych

6. Nauczanie literatury i kultury

 • funkcjonalizacja tekstów literackich na lekcji języka polskiego jako obcego
 • analiza propozycji metodycznych odnośnie do nauczania literatury i kultury polskiej jako obcej
 • prezentacja podręczników do nauczania jpjo pod kątem obecności i sposobu wykorzystania tekstów literackich

7. Lingwistyczno-kulturowe uwarunkowania nauczania polszczyzny cudzoziemców

 • ogólna charakterystyka systemu językowego polszczyzny
 • wybrane trudności wynikające z różnic między polszczyzną a j. angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, etc.
 • problemy wynikające z interferencji językowej (typy kalek językowych)
 • problemy interkulturowe (trudności wynikające z różnic kulturowych)
 • polska specyfika kulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego

8. Planowanie kursu i lekcji języka polskiego jako obcego

 • zasady planowania kursu języka polskiego jako obcego
 • system certyfikatowy języka polskiego jako obcego i standardy wymagań egzaminacyjnych
 • charakterystyka podręczników i pomocy dydaktycznych w nauczaniu języka polskiego jako obcego
 • zadania lektora języka polskiego jako obcego

9. Pomiar wyników kształcenia – testowanie i sprawdzanie

 • rodzaje kontroli i jej znaczenie w dydaktyce języka obcego, pomiar różnicujący i sprawdzający
 • testy językowe i ich rodzaje, kryteria poprawności testu
 • ocenianie i punktowanie jednostek testu i zadań otwartych
 • certyfikacja znajomości języka polskiego jako obcego
 • testowanie sprawności językowych
 • testowanie części systemu języka polskiego

10. Multimedia w nauczaniu języka polskiego jako obcego

 • teoretyczne podstawy wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu jpjo
 • programy komputerowe wspomagające pracę nauczyciela jpjo
 • e-słowniki języka polskiego, korpusy współczesnej polszczyzny, platformy edukacyjne – omówienie przydatności i sposobów wykorzystania na lekcji jpjo

Moduł II

1. Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego

 • podstawowe zagadnienia z zakresu fonetyki – budowa aparatu mowy, charakterystyka artykulacyjna głosek, zmiany głoskowe
 • odmiana rzeczowników, liczebników i przymiotników i czasowników
 • słowotwórstwo – sposoby tworzenia derywatów prostych i złożonych, najważniejsze formanty
 • budowa zdania prostego i złożonego, związki linearne, strukturalne i semantyczne, części zdania pojedynczego, typy zdań złożonych

2. Gramatyka funkcjonalna języka polskiego

 • funkcje poszczególnych części mowy
 • funkcje składniowe i semantyczne przypadka
 • klasy semantyczne czasowników – charakterystyka
 • związki rzeczownika z liczebnikiem i rzeczownikiem
 • wybrane problemy budowy zdania prostego i złożonego

3. Stylistyka i kultura języka

 • środowiskowe zróżnicowanie polszczyzny
 • odmiany stylowe języka polskiego
 • trudne miejsca polszczyzny

4. Polska literatura współczesna

 • fazy rozwojowe literatury po 1945 r.
 • główne nurty w literaturze po 1945 r.
 • sylwetki pisarzy

5. Wiedza o filmie polskim

 • główne nurty w filmie polskim po 1945 r.
 • polska szkoła filmowa

6. Teatr polski

 • największe dokonania w teatrze polskim od renesansu do przełomu XIX i XX w.
 • polski teatr monumentalny
 • reformatorzy teatru polskiego
 • polski dramat i teatr na początku XXI w.

7. Sztuka ludowa

 • polskie tańce ludowe
 • podania i baśnie ludowe
 • główne nurty w sztuce ludowej

8. Wybrane zagadnienia z historii Polski

 • najważniejsze wydarzenia w historii Polski od średniowiecza do współczesności
 • Polska w świecie współczesnym

Opiekun kierunku

mgr inż. Marek Potoczek

marek.potoczek@kire.pl

511 713 507

Studia podyplomowe - Dydaktyka języka polskiego jako obcego

Zajęcia hybrydowe

całość
3800 zł
3 semestry 28-09-2024

Opinie uczestników