ECDL Standard

112 godz. dydaktycznych

Adresat

Osoby, które chciałyby zdobyć podstawowe kompetencje komputerowe, nauczyć się sprawnego korzystania z internetu, poczty elektronicznej, tworzenia dokumentów tekstowych i arkuszy kalkulacyjnych.

Cele

Celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy z zagadnień objętych zakresem egzaminów Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Materiał kursu podzielony jest na moduły odpowiadające modułom egzaminacyjnym ECDL: B1 – Podstawy pracy z komputerem, B2 – Podstawy pracy w sieci, B3 – Przetwarzanie tekstów, B4 – Arkusze kalkulacyjne.

Poza umiejętnościami potwierdzonymi certyfikatem ECDL BASE, zaświadcza on o dodatkowych umiejętnościach specjalistycznych – trzech do wyboru z ośmiu (moduły STANDARD). Pracownik biurowy wybierze zapewne egzaminy z grupy S1, S2, S3, S7; jeśli zajmuje się planowaniem projektów, do grupy wyboru dorzuci zapewne S5; jeśli zajmuje się tworzeniem stron internetowych – S6; jeśli zaś zajmuje się projektowaniem czy dokumentacją techniczną – dorzuci S8. ECDL STANDARD to więcej niż dawny ECDL CORE, składający się także z siedmiu modułów – obejmuje kompetencje odpowiadające starym ośmiu modułom (a także dotychczasowym egzaminom specjalistycznym).

Moduły BASE

Program modułu B1

Podstawy pracy z komputerem (16 godz.) sprawdza znajomość podstawowej wiedzy oraz umiejętności z zakresu: obsługi urządzeń, tworzenia plików, zarządzania sieciami informatycznymi oraz bezpieczeństwem danych.

Uczestnik będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • kluczowych założeń w odniesieniu do technologii informacyjno-komunikacyjnej, komputerów oraz oprogramowania
 • włączania i wyłączania komputera
 • efektywnej pracy z komputerem przy użyciu ikon oraz okien
 • tworzenia prostych dokumentów oraz ich kopiowania

Treści szczegółowe:

Komputery i sprzęt, oprogramowanie i licencjonowanie, uruchamianie i zamykanie komputera, pulpit, ikony, korzystanie z okien, narzędzia i ustawienia, praca z tekstem, drukowanie, zarządzanie plikami, organizacja plików i folderów, przechowywanie i kompresja, pojęcia związane z siecią, dostęp do sieci, bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem, złośliwe oprogramowanie.

Program modułu B2

Podstawy pracy w sieci (16 godz.) sprawdza znajomość podstawowej wiedzy oraz umiejętności z zakresu: przeglądania internetu, efektywnego wyszukiwania informacji, komunikacji on-line i obsługi poczty elektronicznej.

Uczestnik będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • zasad przeglądania internetu oraz bezpieczeństwa podczas pracy w sieci
 • używania przeglądarki internetowej oraz konfiguracji jej ustawień, zakładek i rozwiązań internetowych
 • efektywnego wyszukiwania informacji w sieci
 • organizacji i przeszukiwania poczty, wysyłanie wiadomości

Treści szczegółowe:

Podstawy przeglądania internetu – podstawowe pojęcia, zabezpieczenie i bezpieczeństwo – szyfrowanie, korzystanie z przeglądarek, narzędzia i ustawienia przeglądarek, zakładki, drukowanie z internetu, wyszukiwanie i wyszukiwanie zaawansowane, krytyczna ocena treści, prawo autorskie ochrona danych, komunikacja on-line, narzędzia komunikacyjne, korzystanie z poczty elektronicznej.

Program modułu B3

Przetwarzanie tekstów (16 godz.) sprawdza umiejętność używania programu do edycji i wydruku tekstów.

Uczestnik będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • pracy z dokumentami i zapisywania ich w różnych formatach plików
 • wyboru odpowiednich narzędzi, takich jak funkcja pomoc
 • tworzenia i edycji niewielkich dokumentów
 • wstawiania do dokumentów tabel, obrazów i rysunków

Treści szczegółowe:

Tworzenie dokumentu, otwieranie istniejącego dokumentu. Formatowanie tekstu. Formatowanie akapitu. Formatowanie strony (marginesy, nagłówki, stopki). Używanie szablonów i stylów. Drukowanie dokumentu i jego części. Tworzenie i formatowanie tabel. Formatowanie zawartości tabel. Wstawianie i formatowanie obiektów (grafika, obiekty WordArt). Tworzenie list (wypunktowanie, numerowanie). Formatowanie tekstu z wykorzystaniem tabulatorów. Korespondencja seryjna. Wykorzystanie narzędzi do sprawdzania pisowni i gramatyki. Współpraca z innymi programami.

Program modułu B4

Arkusze kalkulacyjne (16 godz.) sprawdza znajomość arkuszy kalkulacyjnych oraz umiejętności używania arkuszy kalkulacyjnych w celu osiągnięcia zamierzonego celu.

Uczestnik będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • praca z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywania ich w różnych formatach plików
 • edycja wierszy i kolumn
 • tworzenie matematycznych i logicznych reguł
 • wyboru oraz formatowania wykresów

Treści szczegółowe:

Praca z arkuszami kalkulacyjnymi – otwieranie zapisywanie, wprowadzanie, zaznaczanie danych, edycja, sortowanie danych, kopiowanie, przesuwanie, usuwanie zawartości komórek, czynności na wierszach i kolumnach, skoroszyty w arkuszu, reguły arytmetyczne, funkcje, liczby, daty, zmienianie zawartości komórek, formatowanie tabeli, tworzenie i edycja wykresów, formatowanie i drukowanie arkusza.

Moduły STANDARD – do wyboru 3 z 8 poniższych

Program modułu S1

Użytkowanie baz danych (20 godz.) – pozwala udowodnić rozumienie zasad tworzenia baz danych i wykazać się umiejętnościami związanymi z obsługą aplikacji do tworzenia baz danych.

Uczestnik będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • rozumienia istoty baz danych
 • obsługi aplikacji
 • tabel
 • wybierania informacji z baz danych
 • obiektów
 • wydruków

Treści szczegółowe:

Kluczowe pojęcia, organizacja baz danych, relacje, operacje, praca z bazami danych, typowe zadania, rekordy, projekty, kwerendy (zapytania), formularze, raporty, wysyłka danych, drukowanie.

Program modułu S2

Grafika menadżerska i prezentacyjna (20 godz.) – pozwala udowodnić rozumienie zasad tworzenia prezentacji i potwierdza umiejętności związane z obsługą aplikacji do tworzenia prezentacji.

Uczestnik będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • używania aplikacji
 • tworzenia prezentacji
 • tekstu
 • wykresów
 • obiektów graficznych
 • przygotowania pokazu slajdów

Treści szczegółowe:

Praca z prezentacjami, zwiększanie wydajności pracy, widoki prezentacji, slajdy, wzorzec slajdu, posługiwanie się tekstem, formatowanie, listy, tabele, praca z wykresami schemat organizacyjny, wprowadzanie, rysowanie, przygotowanie prezentacji, sprawdzanie i uruchamianie prezentacji.

Program modułu S3

IT security (16 godz.) – pozwala kandydatom wykazać się znajomością głównych zagadnień związanych z bezpiecznym korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w życiu codziennym oraz umiejętności stosowania odpowiednich metod i aplikacji do zabezpieczenia umiejętności bezpiecznego korzystania z internetu, połączenia sieciowego i umiejętności właściwego zarządzania informacjami i danymi.

Uczestnik będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • kwestii bezpieczeństwa
 • złośliwego oprogramowania
 • bezpieczeństwa w sieciach
 • bezpieczeństwa w internecie
 • komunikacji
 • bezpieczeństwa danych

Treści szczegółowe:

Zagrożenia dla danych, wartość informacji, bezpieczeństwo osobiste, bezpieczeństwo plików, złośliwe oprogramowanie: definicja i funkcje, typy, ochrona; sieci, połączenia sieciowe, sieci bezprzewodowe, kontrola dostępu, przeglądanie internetu, portale społecznościowe, e-maile, komunikacja on-line w czasie rzeczywistym, zabezpieczanie danych i tworzenie kopii zapasowych, bezpieczne usuwanie danych.

Program modułu S4

Edycja obrazów (20 godz.) – pozwala kandydatom wykazać się znajomością głównych zasad i umiejętnościami dotyczącymi cyfrowych obrazów i ich obróbki w specjalnie dedykowanych aplikacjach, stosowaniem efektów, przygotowaniem obrazów do druku i publikacji.

Uczestnik będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • zasad dotyczących obrazów
 • przechowywania obrazów
 • używania aplikacji
 • pracy z obrazami
 • rysowania i malowania
 • przygotowania do druku

Treści szczegółowe:

Obrazy cyfrowe, formaty graficzne, zasady dotyczące kolorów, przechowywanie obrazów, tworzenie obrazów, ustawienia, zwiększanie wydajności, wybór i przetwarzanie obrazów, warstwy, tekst, efekty i filtry, narzędzia do rysowania, narzędzia do malowania, ustawienia i drukowanie.

Program modułu S5

Zarządzanie projektami (20 godz.) – pozwala udowodnić umiejętności korzystania z aplikacji do zarządzania projektami, przygotowania planów oraz monitorowania projektów, łącznie z planowaniem i zarządzaniem czasem, kosztami, zadaniami i źródłami.

Uczestnik będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • narzędzi zarządzania projektami
 • tworzenia projektów
 • zadań
 • zasobów, kosztów
 • monitorowania projektu
 • przygotowania raportów i wydruków

Treści szczegółowe:

Kluczowe koncepcje, praca z projektami, tworzenie nowego projektu, tworzenia zadań, harmonogram i zależności między zadaniami, ograniczenia oraz terminy ostateczne, uwagi, linki, zasoby, koszty, ścieżka krytyczna, monitorowanie postępu, aktualizacja, harmonogram, konfigurowanie, drukowanie.

Program modułu S6

Web editing (24 godz.) – pozwala udowodnić rozumienie zasad publikacji witryn internetowych on-line oraz umiejętności: tworzenia, umieszczania w internecie i zarządzania stronami internetowymi.

Uczestnik będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • konceptu strony
 • HTML
 • CSS
 • edytora HTML
 • obrazów
 • przygotowania do publikacji
 • kwestii prawnych

Treści szczegółowe:

Kluczowe pojęcia, informacja w sieci, podstawy języka HTML, budowanie prostej strony, koncept CSS, użycie CSS, używanie aplikacji, wstawianie i formatowanie tekstu, akapit i formatowanie strony, hiperłącza, tabele, formularze, rodzaje formatów graficznych, zapisywanie i konwertowanie obrazów, sprawdzanie i publikacja strony, prawo autorskie, ochrona.

Program modułu S7

Współpraca on-line (16 godz.) – pozwala wykazać się znajomością zasad współpraccy on-line oraz umiejętnościami konfiguracji narzędzi do współpracy on-line, pracy przy ich użyciu, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień przechowywania plików w chmurze, korzystania z kalendarza on-line, korzystania z portali społecznościowych, z sieciowego środowiska do uczenia się oraz z technologii mobilnej.

Uczestnik będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • zasad współpracy on-line
 • przygotowania do współpracy w sieci
 • używania narzędzi do współpracy w sieci
 • współpracy mobilnej

Treści szczegółowe:

Kluczowe zasady, praca w chmurze, popularne ustawienia konfiguracyjne, przechowywanie on-line oraz aplikacje dostępne przez sieć, kalendarze w sieci, portale społecznościowe, konferencje online, środowiska uczenia się dostępne w sieci, korzystanie z urządzeń mobilnych, synchronizacja.

Program modułu S9

Rozwiązywanie problemów (20 godz.) – idealne rozwiązanie dla wszystkich użytkowników komputerów i urządzeń moblinych, zarówno początkujących, jak i zaawansowanych. Egzamin z tego modułu wymaga od kandydata wiedzy i umiejętności radzenia sobie z podstawowymi i trudniejszymi problemami, spotykanymi we współczesnym świecie nowoczesnych technologii cyfrowych. Uniwersalność podejścia do rozwiązywania problemów, która towarzyszyć będzie sylwetce osoby, która pozytywnie zdała egzamin, będzie cenionym atutem dla każdego pracodawcy.

Uczestnik będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • rozwiązywania problemów technicznych
 • rozwiązywania problemów systemowych
 • rozpoznawania potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów
 • innowacyjne i kreatywne wykorzystanie technologii ICT do rozwiązywania problemów
 • rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych
 • przygotowania pokazu slajdów

Treści szczegółowe:

Budowa komputera, budowa i specyfika działania urządzeń peryferyjnych, urządzania mobilne, problemy z urządzeniami sieci komputerowej, systemy operacyjne, aplikacje użytkowe, postępowanie ze złośliwym oprogramowaniem, rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów, narzędzia diagnostyczne, źródła informacji i nowoczesnych technologiach, ocena rozwiązań, źródła informacji o możliwych rozwiązaniach problemów komputerowych, współpraca przy rozwiązywaniu problemów.

Kursy - ECDL Standard

Zajęcia stacjonarne

za całość
1250 zł

Opinie uczestników