Edukacja dla bezpieczeństwa

480 godz. – 120 godz. praktyk

Edycja 6

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Adresat studiów

Studia przeznaczone są dla:

 • absolwentów studiów wyższych, posiadających przygotowanie pedagogiczne;
 • pracowników oświaty, którzy są zainteresowani funkcją nauczyciela przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa;
 • nauczycieli – wychowawców klas szkolnych i innych placówek oświatowo-wychowawczych oraz opiekuńczych, w których występuje prawdopodobieństwo zagrożenia bezpieczeństwa;
 • pracowników władz oświatowych i samorządowych, a także funkcjonariuszy służb publicznych, w których gestii znajduje się problematyka edukacji dla bezpieczeństwa / bezpieczeństwa szkolnego.

Uzyskane kwalifikacje

Absolwent studiów podyplomowych może podjąć pracę jako nauczyciel przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Podstawy dydaktyki
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Zagrożenia czasu pokoju, ich źródła, formy występowania
 • Zagrożenia czasu kryzysu militarnego i wojny, ich źródła i formy występowania
 • Dydaktyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej
 • Dydaktyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole ponadpodstawowej
 • Przygotowanie do działań ratowniczych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (wypadków masowych i katastrof).
 • Systemy obronności Rzeczpospolitej Polskiej
 • Ratownictwo
 • Pierwsza pomoc medyczna
 • Psychologiczna rola jednostki w kształtowaniu bezpieczeństwa własnego i społecznego
 • Rodzaje sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, ich charakterystyka i przeznaczenie
 • Ochrona ludności i obrona cywilna
 • Międzynarodowe prawo humanitarne oraz wybrane zagadnienia dotyczące zachowania w sytuacjach zagrożenia
 • Strzelectwo sportowe i bieg na orientację
 • Podstawy planowania i organizowania działań
 • Terenoznawstwo
 • Przeciwdziałanie przemocy w szkole
 • Prawa człowieka w czasie wojny i pokoju
 • Służba wojskowa
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
 • Problematyka uzależnień

 

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów oraz odbycie praktyk.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym (online i stacjonarnym) w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30:

 • zdalne: na platformie Zoom
 • stacjonarne: w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Regulamin organizacji studiów

Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach

Opiekun kierunku

mgr inż. Marek Potoczek

marek.potoczek@kire.pl

511 713 507

Studia podyplomowe - Edukacja dla bezpieczeństwa

Zajęcia hybrydowe

za całość
4200 zł
3 semestry 28-09-2024

Opinie uczestników