Edukacja włączająca

390 godz. – 120 godz. praktyk

Edycja 3

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie wymaganej, minimalnej liczby osób.

Uczestnicy

Studia podyplomowe Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pedagog specjalny adresowane są do osób: posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) z zakresu pedagogiki z uprawnieniami pedagogicznymi.

UWAGA: Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania kwalifikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą (tutaj).

Ogólne cele kształcenia

Celem studiów podyplomowych Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pedagog specjalny jest uzyskanie przez słuchaczy kwalifikacji pedagoga specjalnego. Słuchacz nabędzie kompetencje teoretyczne i praktyczne w zakresie diagnostyki, pracy oraz tworzenia programów dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych; zapozna się z zasadniczym kanonem metod i technik pracy; warunków i zasad prowadzenia skutecznych oddziaływań w edukacji włączającej; ukaże potencjał i ograniczenia tkwiące w systemie edukacji i wychowania; kształtowanie postaw zorientowanych na przeciwdziałanie stygmatyzacji i wykluczeniu.

Studia podyplomowe Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- pedagog specjalny skierowane są do osób pragnących podnieść swoje kompetencje, kwalifikacje zawodowe w zakresie pomocy, opieki i wsparcia osób o specjalnych potrzebach w systemie edukacji i wychowania. Oferta daje możliwości rozwoju adekwatnych umiejętności, przekładających się na pracę zawodową oraz życie społeczne rodziców, opiekunów, nauczycieli, pedagogów, wychowawców oraz pracowników różnych placówek wspomagających proces rozwoju niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie bądź zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje

Pedagoga specjalnego – Specjalisty edukacji włączającej i integracyjnej, który daje kompetencje do organizowania, koordynowania i ewaluowania działań pro-inkluzyjnych w placówce oświatowej oraz w środowisku lokalnym na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Absolwent będzie przygotowany do diagnozowania sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ich rodzin oraz nauczycieli pracujących ze wskazaną grupą dzieci.

Absolwent będzie przygotowany do koordynowania działań zespołów nauczycielskich w obszarze projektowania indywidualnych programów edukacyjnych oraz właściwego doboru metod i form pracy w procesie indywidualizacji procesu kształcenia i wychowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Absolwent będzie przygotowany do podejmowania działań pro-inkluzyjnych w środowisku lokalnym na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodzin.
Absolwent będzie przygotowany do ewaluacji działań placówki na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Absolwent może ubiegać się o zatrudnienie:

 • w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych
 • w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych jako zewnętrzny specjalista koordynujący placówki oświatowe ogólnodostępne
 • oraz w innych instytucjach wpierających i nadzorujących edukację włączającą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Program

 • Teoretyczne i prawne podstawy edukacji włączającej
 • Edukacja włączająca w Unii Europejskiej
 • Edukacja inkluzyjna jako koncepcja reformy edukacji
 • Podstawy diagnozy psychologiczno-pedagogicznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Planowanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami
 • Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób ze szczególnymi uzdolnieniami
 • Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu
 • Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z dysfunkcja wzroku i dysfunkcją słuchu
 • Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z niepełnosprawnością sensoryczną
 • Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
 • Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją i chorobami przewlekłymi
 • Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z zaburzeniami emocjonalnymi
 • Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z niedostosowanych społecznie
 • Kompetencje pedagoga specjalnego w edukacji włączającej
 • Konstruowanie programów w edukacji włączającej
 • Praca z rodzinami dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Warsztat umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych
 • Organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych
 • Konstruowanie programu nauczania w edukacji włączającej.
 • Psychologia kliniczna i psychopatologia
 • Podstawy psychologii kształcenia dzieci i młodzieży ze SPE z elementami neuropsychologii
 • Psychopedagogiczne podstawy rehabilitacji osób z niepełnosprawnością
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Organizacja procesu kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Dydaktyka specjalna
 • Zasady i metody prowadzenia diagnozy psychopedagogicznej

 

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym (online i stacjonarnym) w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 9:00-16:30:

 • zdalne: na platformie Zoom
 • stacjonarne: w salach dydaktycznych w centrum Krakowa.

Regulamin organizacji studiów

Akademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego

Dlaczego warto?

 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w oparciu o autorskie programy, opracowywane w odniesieniu do aktualnego stanu wiedzy, wyników badań naukowych i nowych metod terapeutycznych
 • Wykorzystywane są nowoczesne narzędzia dydaktyczne oraz metody aktywizujące służące praktycznemu przygotowaniu do pracy z osobami z niepełnosprawnościami
 • Doświadczona kadra wykładowców
 • Znaczna część zajęć odbywa się w placówkach specjalnych: przedszkolu i szkole specjalnej podstawowej, szkole ponadpodstawowej, SOSW, gdzie słuchacze mają możliwość poznania specyfiki pracy pedagoga specjalnego oraz obserwacji i uczestnictwa w zajęciach z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, odbycie praktyk oraz zdanie egzaminu końcowego.

Wymagane dokumenty

Po potwierdzonym terminie rozpoczęcia, najpóźniej do miesiąca od uruchomienia kierunku należy złożyć dokumenty rekrutacyjne:

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I i/lub II stopnia
 • kserokopia suplementu do dyplomu (jeśli był wydawany)
 • potwierdzenie posiadania przygotowania pedagogicznego, o ile nie wynika to wprost z dyplomu

Dokumenty składamy:

 • w formie papierowej do biura KIRE osobiście, bądź przez upoważnioną osobę (pisemne upoważnienie nie jest wymagane) lub pocztą.

Sposoby płatności

Łączny koszt studiów to 3900 zł na co składa się:

 • opłata rekrutacyjna 200 zł oraz
 • czesne 3700 zł

Płatności ratalne 0%

Czesne można wpłacić:

 • jednorazowo 3500 zł (200 zł zniżki od ceny podstawowej podanej na stronie – nie łączy się z innymi promocjami) lub
 • w 3 ratach semestralnych (1300 zł + 1200 zł + 1200 zł) lub
 • 10 ratach miesięcznych (10 x 370 zł) bez dodatkowych kosztów

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
15 1160 2202 0000 0004 9002 6395

W tytule przelewu proszę podać:

 • imię i nazwisko
 • nazwa kierunku wraz z numerem edycji

Sposób płatności należy wybrać w formularzu uzupełniającym, który jest przesyłany przez opiekuna kierunku drogą mailową po potwierdzeniu inauguracji – nastąpi to najpóźniej na około tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia studiów.

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić po potwierdzeniu inauguracji, a przed jej terminem.

Raty należy opłacać zgodnie z terminami na karcie informacyjnej – jest przesyłana uczestnikom po inauguracji.

Opłata za świadectwo ukończenia studiów wynosi 30 zł i nie jest wliczona w cenę studiów.

Co dalej po podjęciu decyzji o zapisie na studia?

Po podjęciu decyzji o zgłoszeniu się na studia podyplomowe należy:

 1. Kliknąć przycisk zapisz się i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po jego przesłaniu upewnić się, czy na podany adres email przyszło automatycznie generowane potwierdzenie zgłoszenia.
 2. Poczekać na email od Opiekuna kierunku z informacjami dotyczącymi weryfikacji zgłoszenia, który będzie rozsyłany na około 2 tygodnie przed planowanym terminem inauguracji.
 3. Czekać na wiadomość mailową od Opiekuna wraz ze szczegółami o uruchomieniu kierunku w planowanym terminie, potwierdzając chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza uzupełniającego, który będzie rozsyłany na około 1 tydzień przed planowanym terminem inauguracji.
 4. W przypadku potwierdzonej inauguracji dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł, najpóźniej do dnia rozpoczęcia studiów podyplomowych podając w tytule przelewu:
  a. imię i nazwisko
  b. nazwa kierunku wraz z numerem edycji
 5. Uczestniczyć w inauguracji oraz spotkaniu organizacyjnym.

Opiekun kierunku

mgr inż. Marek Potoczek

marek.potoczek@kire.pl

511 713 507

Studia podyplomowe - Edukacja włączająca

Zajęcia hybrydowe

za całość
3900 zł
3 semestry 27-04-2024

Opinie uczestników